Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 187/2022 Burmistrza Łasku z dnia 25-07-2022 w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 194), w związku z art. 68, art. 68 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t. j. Dz. U z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162, z 2022 r. poz. 655) zarządzam, co nastepuje:

§ 1. 1. Powołuję Panią Anetę Możdżanowską na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego z siedzibą w Łasku. 2. Powołanie następuje na czas określony od dnia 27 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2027 r.
§ 2. Powołanie poprzedzone jest zawarciem w dniu 20 czerwca 2022 r. Umowy OKS/54/2022 w sprawie warunków organizacyjno - finansowych działaności kultury oraz programu działania instytucji kultury.
§ 3. Zarządzenie podlega doręczeniu Pani Anecie Możdżanowskiej jako potwierdzenie nawiązania stosunku pracy na podstawie powołania na czas określony oznaczony w § 1 ust 2.
§ 4. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego i inne warunki pracy zostaną ustalone odrębie.
§ 5. Zakres obowiązków i uprawnień Pani Anety Możdżanowskiej jako dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku określa ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, statut Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku, a także Umowa OKS/54/2022 z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie warunków organizacyjno - finansowych działaności kultury oraz programu działania instytucji kultury.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Łasku.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 187/2022 Burmistrza Łasku z dnia 25-07-2022 w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku..pdf (178,92KB)