Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr VIII/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 03-04-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, 2219) uchwala się, co następuje:

§ 1. W składzie osobowym Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku powołanej uchwałą Nr XIX/203/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku, dokonuje się następujących zmian: 1) ze składu Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku odwołuje się Pana Dariusza Dulaja - członka, przedstawiciela Wojewody Łódzkiego w związku z jego rezygnacją;
2) do składu Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku powołuje się Pana Bogdana Lisieckiego - członka, przedstawiciela Wojewody Łódzkiego.

§ 2. W uchwale Nr XIX/203/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Społecznej w Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku, w §2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Bogdan Lisiecki - Przedstawiciel Wojewody; ”;
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr VIII/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 03-04-2019 w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku.pdf (99,70KB)