Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/602/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-07-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655,1079, 1283) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 5 373,00 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzoną donicę na targowisku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 500 - Handel
w rozdziale 50095 - Pozostała działalność
1 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 5 373,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 30 000,00 zł w związku z porozumieniem zawartym w dniu 31 maja 2022 r. dotyczącym przekazania przez mieszkańców darowizny na rzecz Gminy Łask z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych w Ostrowie i Woli Łaskiej. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
1 § 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 30 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 138 090,00 zł w związku umową nr 21/RR/2022 zawartą w dniu 24 czerwca 2022 r. na Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Droga gminna nr 103152E we Wrzeszczewicach Nowych. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
1 § 6630 – Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, o kwotę 138 090,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 4 050,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z 13 czerwca 2022 r. Nr FB-I.3111.2.131.2022 przeznaczonej na realizację projektu „Pod biało-czerwoną", tj. zakup masztów, flag i ich instalacji przez gminy województwa łódzkiego. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75095 - Pozostała działalność
1 § 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 4 050,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 2 902,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022 r. dotyczącym środków części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 2 902,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 269,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.157.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.157.2022 z dnia 20 czerwca 2022 r.) w zakresie zadań zleconych zrealizowanych przez gminę w poprzednim roku - jako refundacja środków wydatkowanych w ramach wyposażenia szkół w podręczniki. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
1 § 2010 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, o kwotę 269,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 67 035,00 zł w związku z przekazaniem niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego na dochody. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
1 § 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, o kwotę 67 035,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 8. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 4 718,55 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy na ul. Batorego w Łasku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
1 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 4 718,55 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 9. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 90 000,00 zł w związku z Uchwałą Nr XLVI/544/22 z dnia 23.06.2022 roku Sejmiku Województwa Łódzkiego o przyznaniu pomocy finansowej w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus" na Budowę sprawnościowego placu treningowego na terenie Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 90 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 10. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 353 110,55 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 500 - Handel
w rozdziale 50095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 5 373,00 zł
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 38 700,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi gminnej nr 103325E w Ostrowie” , o kwotę 38 700,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 4 050,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Budowa masztu w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” , o kwotę 4 050,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 269,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 4 718,55 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 300 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Modernizacja i rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku” , o kwotę 300 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 11. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 10 673,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Administracja publiczna
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 10 673,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 12. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2022 rok polegających na:
1) w sołectwie Aleksandrówek - zmianie nazwy zadania z "Remont świetlicy wiejskiej w Teodorach" na: "Remont świetlicy wiejskiej w Teodorach i zakup wyposażenia do świetlicy"; 2) w sołectwie Rokitnica - zmianie nazwy zadania z "Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Teodorach" na: "Remont świetlicy wiejskiej w Teodorach i zakup wyposażenia do świetlicy"; 3) w sołectwie Teodory - zmianie nazwy zadania z "Remont świetlicy wiejskiej w Teodorach" na: "Remont świetlicy wiejskiej w Teodorach i zakup wyposażenia do świetlicy", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.


§ 13. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 14. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Nr 11/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., 23/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 63/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 66/2021 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 76/2022 z dnia 16 marca 2022 r., Nr 81/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 90/2022 z dnia 31 marca, Nr 107/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr 114/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr 122/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr 133/2022 z dnia 11 maja 2022 r., Nr 139/2022 z dnia 19 maja 2022 r., Nr 152/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Nr 159/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr 165/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., Nr 168/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLI/547/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLII/549/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 marca 2022 r., uchwałą Nr XLIII/566/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLIV/571/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 maja 2022 r. oraz uchwałą Nr XLVI/582/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 czerwca 2022 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 15. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11 i §12 oraz w wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Nr 165/2022 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2022 r., nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 4 "Plan dochodów i wydatków na rok 2022 na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 16. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 19. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVII/602/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-07-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022.pdf (3,56MB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVII/602/2022.docx (11,07KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLVII/602/2022.docx (18,36KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLVII/602/2022.docx (7,47KB)

DOCXZałącznik nr 4 XLVII/602/2022.docx (7,53KB)

DOCXZałącznik nr 5 XLVII/602/2022.docx (12,97KB)

DOCXZałącznik nr 6 XLVII/602/2022.docx (12,56KB)

DOCXZałącznik nr 7 XLVII/602/2022.docx (26,32KB)