Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/603/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-07-2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 8 ust. 1 i art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
§ 2. Granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji określają załączniki stanowiące integralną część uchwały.
§ 3. Ustanawia się na obszarze rewitalizacji w podobszarze Kolumna zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), dla zmian sposobu zagospodarowania terenu wymagających tej decyzji, w tym zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli:
1) wymaga wcześniejszego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych w przepisach odrębnych;
2) ma określać warunki zabudowy dla funkcji przemysłowej, produkcyjnej lub usługowej, dla której uciążliwość wykracza poza teren inwestycji;
3) poziom hałasu określanej w decyzji o warunkach zabudowy inwestycji przekracza dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;
4) planowane inwestycje wymagają obsługi/zaopatrzenia samochodami ciężarowymi o tonażu min. 8 t, w ilości większej niż jeden samochód raz w tygodniu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/230/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 czerwca 2016 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 3469).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVII/603/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-07-2022 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łask.pdf (9,85MB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVII/603/2022.docx (7,12MB)

DOCXZałącznik nr 2 XLVII/603/2022.docx (2,81MB)