Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVII/605/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-07-2022 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) oraz art. 20f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595, z 2022 r. poz. 32, 655) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje się wstępne miejsca lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask przy drodze wojewódzkiej:
1) droga wojewódzka nr 483 w miejscowości Gorczyn kier. Buczek w obrębie posesji Gorczyn 65;
2) droga wojewódzka nr 483 w miejscowości Gorczyn kier. Buczek w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 103207E.

§ 2. Wstępną lokalizację nowych przystanków komunikacyjnych, o których mowa w §1 określa załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVII/605/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13-07-2022 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze wojewódzkiej na terenie Gminy Łask.pdf (229,43KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVII/605/2022.docx (6,08KB)