Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

09.08.2022 r. - Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze inspektor/podinspektor w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych w wymiarze: - 1 etat.

Nasz znak: OOG.2110.10.2022                                                            

 Łask, dn. 9 sierpnia 2022 r.

 

Urząd Miejski w Łasku, 98 - 100 Łask,  ul. Warszawska 14
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
inspektor/podinspektor
w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych
w wymiarze: 1 etat.

Logo - znak niepełnosprawni

1. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP - dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku:

- inspektor:
a)  wykształcenie wyższe  i co najmniej 3 - letni staż pracy  lub
b)  wykształcenie średnie  i co najmniej 5 - letni staż pracy;

- podinspektor:
a) wykształcenie wyższe,  lub
b) wykształcenie średnie i co najmniej 3 - letni staż pracy;

 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe z zakresu marketingu i promocji;
 2. mile widziane doświadczenie w pracy  w jednostce samorządu terytorialnego;
 3. bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Prawo Zamówień Publicznych, o ochronie danych osobowych i Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. dobra znajomość j. angielskiego;
 5. obsługa komputera (pakiet MS Office), kserokopiarki;
 6. skuteczna komunikacja;
 7. sumienność, dokładność i odpowiedzialność;
 8. umiejętność organizacji czasu pracy i duża samodzielność;
 9. otwartość na doskonalenie umiejętności zawodowych;
 10. umiejętność pracy w zespole;
 11. zaangażowanie, inicjatywa, kreatywność, samodyscyplina, dokładność, wysoka kultura osobista;
 12. doświadczenie zawodowe w obszarze promocji;
 13. prawo jazdy kat B .

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Prowadzenie działań na rzecz rozwoju i promocji gminy we współpracy z podmiotami  gospodarczymi, w szczególności promocja lokalnych firm.

2)  Prowadzenie i promowanie gminnej oferty inwestycyjnej w tym:

 • przygotowanie informacji na stronę internetową w zakresie opisu oferty inwestycyjnej
 • tworzenie bazy materiałów promocyjno-informacyjnych,
 • wprowadzanie ofert do Generatora Ofert Inwestycyjnych Polskiej Agencji Inwestycj i Handlu   S.A.

3) Poszukiwanie i kompleksowa obsługa inwestorów w zakresie możliwości lokalizacji  inwestycji na terenie gminy Łask.

4)  Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz przedsiębiorczości.

5) Organizacja i współudział w przedsięwzięciach promujących gminę i lokalnych  przedsiębiorców  takich jak: konkursy, targi, wystawy, spotkania.

6)   Prowadzenie spraw związanych z organizacją konkursu „Róża Przedsiębiorczości”, w tym przygotowywanie projektów zarządzeń i regulaminów.

7)  Uczestniczenie w kreowaniu i promocji produktów lokalnych.

8)  Przygotowywanie materiałów do prasy, na stronę www. w zakresie powierzonych zadań.

9) Organizacja imprez gminnych w tym w szczególności „Festiwalu Róż”.

10)  Pomoc w organizacji świąt i uroczystości narodowych.

11) Przygotowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów uchwał i innych materiałów dla potrzeb Rady z zakresu wykonywanych zadań.

12) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

4. Warunki pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę zostanie zawarta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych  (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.530),  w pełnym wymiarze czasu pracy; wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1960 ze zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku; proponowane wynagrodzenie zasadnicze: w zależności od posiadanego wykształcenia  i doświadczenia zawodowego;
 2. praca świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30 oraz w razie potrzeby w dni wolne od pracy zgodnie z harmonogramem; przy monitorze ekranowym powyżej  4 godzin dziennie; wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 3. budynek administracyjny przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 4. pomieszczenie biurowe usytuowane na II piętrze budynku, bez windy;
 5. praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała, obsługa komputera, wyjazdy  w teren.
 6. narzędzia pracy - sprzęt biurowy (np. komputer, drukarka, itp.).;

5. Wielkość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w miesiącu: lipiec 2022 r.  jest niższy niż  6%.

6. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia  i kwalifikacji zawodowych potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/doświadczenia zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp.) ;
 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 6. mile widziane opinie lub referencje;
 7. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności;
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy);
 8. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 9. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

            Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia dostępne na stronie
www.bip.lask.pl  - praca.
Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

7. Pozostałe postanowienia:

1) Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do  19 sierpnia 2022 roku do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko: inspektor/podinspektor w Wydziale Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku,  ul. Warszawska 14 (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu  (prosimy o wskazanie na kopercie danych do kontaktu - nr telefonu, adres e-mail).

2) Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).

3) Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

4) Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych, jak również brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i kwestionariuszu oraz brak potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej.

5) Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do II etapu naboru jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci będą informowani za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.

6) Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku.

7) W postępowaniu konkursowym Komisja stosuje zapisy procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze do Urzędu Miejskiego  w Łasku stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia  2009 r. ze zmianami. 

8) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną

w zakresie objętymi wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu  o naborze.

9) Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana  na stronie BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

10) Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku.  Urząd Miejski w Łasku nie odsyła dokumentów kandydatów.

11) Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

12) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 43 676 83 39.

 

                 Burmistrz Łasku

                Gabriel Szkudlarek

 

DOCX  Treść ogłoszenia (docx) (29,55KB)
 

Logo - znak niepełnosprawni OZNACZENIE  Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami. Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki, złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność, spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu, po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.