Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

10.08.2022 r. - Urząd Miejski w Łasku 98 - 100 Łask, ul. Warszawska 14 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: INSPEKTOR DS. KONTROLI w wymiarze: 1 etat

Nasz znak: OOG.2110.11.1.2022                                                                                                                                                                                                                                                                Łask, dnia 10 sierpnia 2022 r.

 

Urząd Miejski w Łasku

98 - 100 Łask, ul. Warszawska 14

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:  INSPEKTOR DS. KONTROLI

w wymiarze: 1 etat.

 

Logo - znak niepełnosprawni Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami1

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP - dla obywateli z innych państw wymagana jest znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
  publicznych;
 3. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku:
 1. wykształcenie wyższe: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, podatki, prawo, administracja i pokrewne i co najmniej 3 - letni staż pracy,
 2. wykształcenie średnie techniczne: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość, administracja i pokrewne i co najmniej 5 - letni staż pracy,
 1. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy
  o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów  
  publicznych,  kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo zamówień  
  publicznych, kodeks cywilny oraz aktów wykonawczych do ustaw, umiejętność ich
  interpretacji oraz wykorzystania do wykonywania zadań;
 2. znajomość standardów kontroli zarządczej - Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia
  16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów
  publicznych (Dziennik Urzędowy Ministra Finansów Nr 15, poz. 84);
 3. preferowane doświadczenie w zakresie audytu lub kontroli;
 4. umiejętność przeprowadzania analizy dokumentów i formułowania wniosków;
 5. znajomość programów biurowych wchodzących w skład MS Office;
 6. komunikatywność, umiejętność działania w sytuacjach stresowych i odporność na stres;
 7. umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy;
 8. dyspozycyjność, zaangażowanie.  


III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli w:
  komórkach organizacyjnych Urzędu,
  jednostkach organizacyjnych gminy, w tym samorządowych instytucjach kultury, gminnym
  publicznym zespole opieki zdrowotnej,
  podmiotach wykonujących zadania gminy w ramach dotacji z budżetu gminy,
  podmiotach, którym zostały przekazane przez Gminę Łask środki publiczne lub mienie komunalne,
 2. opracowywanie zaleceń i wniosków pokontrolnych i przygotowywanie wystąpień pokontrolnych oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Burmistrzowi Łasku,
 3. sporządzanie i przedstawianie Burmistrzowi Łasku rocznych sprawozdań z zakresu przeprowadzonych kontroli,
 4. przygotowanie i przeprowadzenie postępowania pokontrolnego, w tym dot. środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
 5. przeprowadzenie kontroli sprawdzających wykonanie zaleceń pokontrolnych,
 6. sporządzenie okresowych sprawozdań i informacji z działalności kontrolnej i jej wyników,
 7. prowadzenie rejestru dokonywanych kontroli i pełnej dokumentacji dotyczącej działalności kontrolnej,
 8. współdziałanie w czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez organy kontroli zewnętrznej,
 9. przygotowywanie i aktualizacja procedur wewnętrznych w zakresie kontroli,
 10. przygotowywanie we współpracy z Zespołem Prawnym i Skarbnikiem Gminy wniosków w sprawie naruszania dyscypliny finansów publicznych,
 11. koordynacja systemu kontroli zarządczej w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych w oparciu o obowiązujące procedury wewnętrzne - pełnienie roli pełnomocnika Burmistrza/koordynatora kontroli zarządczej.

 

IV. Warunki pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę zostanie zawarta zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),  w pełnym wymiarze czasu pracy; wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1960) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych i Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku; proponowane wynagrodzenie zasadnicze: w zależności od posiadanego wykształcenia i doświadczenia zawodowego;
 2. praca świadczona od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30; przy monitorze ekranowym powyżej  4 godzin dziennie; wykonywana przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
 3. praca w siedzibie urzędu i w jednostkach organizacyjnych gminy,  praca siedząca, wymagająca wymuszonej pozycji ciała oraz praca na terenie gminy Łask;
 4. budynek administracyjny przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez windy.

V. Wielkość wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, tj. w miesiącu: lipiec  2022 r.  jest niższy niż  6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 2. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem;
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy/doświadczenia zawodowego potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu, itp.);
 5. inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz doświadczeniu w pracy na podobnym stanowisku potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem;
 6. mile widziane opinie lub referencje;
 7. oświadczenia o:
  • posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  • niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe, lub zaświadczenie o niekaralności;
  • posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku wskazanym w ogłoszeniu o naborze lub zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy);
 8. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
 9. oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych;
 10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - dotyczy osób, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Kwestionariusz osobowy oraz wzór oświadczenia dostępne na stronie www.bip.lask.pl  - praca.

        Wszystkie oświadczenia winny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.

 

VII. Pozostałe postanowienia:

1) Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Nabór na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. kontroli w Urzędzie Miejskim  w Łasku”  osobiście w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Łasku,  ul. Warszawska 14 (parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu  (prosimy o wskazanie na kopercie danych do kontaktu - nr telefonu, adres e-mail).

2) Oferty, które wpłyną po terminie określonym w pkt 1 nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do siedziby Urzędu).

3) Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

4) Niespełnienie któregokolwiek z wymogów formalnych, jak również brak podpisu na oświadczeniach, liście motywacyjnym i kwestionariuszu oraz brak potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem, spowoduje odrzucenie oferty na etapie oceny wstępnej.

5) Zastrzega się możliwość zakwalifikowania do II etapu naboru jedynie wybranych kandydatów, spełniających wymagania formalne i w największym stopniu wymagania dodatkowe. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci będą informowani za pomocą poczty elektronicznej, a w przypadku nieposiadania e-maila - telefonicznie.

6) Nabór przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Łasku.

7) W postępowaniu konkursowym Komisja stosuje zapisy procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze do Urzędu Miejskiego w Łasku stanowiącą załącznik do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia  2009 r. ze zmianami. 

8) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną

w zakresie objętymi wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonym w ogłoszeniu  o naborze.

9) Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowana  na stronie BIP przez okres co najmniej 3 miesięcy.

10) Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku.  Urząd Miejski w Łasku nie odsyła dokumentów kandydatów.

11) Kandydat wybrany w naborze do zatrudnienia będzie zobowiązany przedłożyć w Wydziale Ogólno - Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku najpóźniej w dniu zawarcia umowy o pracę oryginał zaświadczenia o niekaralności uzyskanego na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego.

12) Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: 43 676 83 81.

 

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

 

________________________________________________________________

[1] Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami,  

  które spełniają wszystkie następujące warunki, złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym   

  niepełnosprawność, spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu, po rekrutacji znalazły się w gronie  najlepszych

  kandydatów.