Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 210/2022 Burmistrza Łasku z dnia 22-08-2022 w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przeznaczenie środków stanowiących fundusz sołecki lub ich zmiany złożonych przez poszczególne sołectwa Gminy Łask

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz Uchwały Nr LII/493/14 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Łask środków stanowiących fundusz sołecki zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1września 2022 r. powołuje się Komisję do spraw oceny wniosków o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego lub ich zmiany złożonych w danym roku budżetowym przez poszczególne sołectwa Gminy Łask do burmistrza, zwanej w dalszej części zarządzenia "Komisją" w następującym składzie:
1. Anna Głowińska - Skarbnik Gminy - Przewodnicząca Komisji,
2. Wioletta Rabenda - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Z-ca Przewodnicząca Komisji,
3. Karolina Wincek - Naczelnik Wydziału Budżetowego- Członek Komisji,
4. Beata Kowalska - Naczelnik Wydziału Rozwoju - Członek Komisji,
5. Andrzej Dejnarowicz - Z-ca Naczelnika Wydziału Rozwoju - Członek Komisji,
6. Izabela Smażek - Z-ca Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych,
7. Wiesław Kubiak - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarzadu Dróg - Członek Komisji,
8. Monika Kowalczyk - inspektor Wydziału Budżetowego - Członek Komisji,
9. Ewa Krysiak-Miksa - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Członek Komisji,
10. Jarosław Fraszka - inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarzadu Dróg - Członek Komisji.

§ 2. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji lub w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego w terminie 2 dni od dnia złożenia do burmistrza wniosku przez sołtysa.
§ 3. W posiedzeniu Komisji powinno uczestniczyć conajmniej 3 osoby, w tym Przewodniczący Komisji lub jego Zastępca.
§ 4. 1. Do zadań Komisji należy ocena wniosków sołectw o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na dany rok budżetowy lub wniosków o zmianę przedsięwzięć bądź ich zakresu złożonych przez sołtysów do burmistrza pod kątem spełnienia warunków okreslonych w art. 5 ust.2-4 oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz.301 z późn. zm.). 2. Z oceny wniosków Komisja sporzadza protokół odrębny dla każdego sołectwa, w tym wzór protokołu dla oceny wniosków o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego stanowi załacznik nr 1, natomiast dla wniosków o zmianę przedsięwzięć bądź ich zakresu stanowi załacznik nr 2 niniejszego Zarządzenia.
§ 5. 1. Komisja przedkłada burmistrzowi do akceptacji protokoły z oceny wniosków, o których mowa w § 4. ust. 2 wraz z wnioskami sołectw w terminie umożliwiającym dochowanie 7 dniowego terminu odrzucenia wniosku niespełniajacego warunków określonych w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim. 2. W przypadku, o którym mowa w § 5. 1 informację o odrzuceniu wniosku przygotowuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa i przekazuje sołtysowi.
3. Kserokopie protokołów z posiedzeń Komisji wraz z wnioskami spełniajacymi warunki określone w art. 5 ust. 2-4 ustawy o funduszu sołeckim zostaną przekazane do wydziałów merytorycznych w celu uwzględnienia przedsięwzięć w budżecie gminy i ich realizacji.

§ 6. Oryginały protokołów Komisji wraz z wnioskami z poszczególnych sołectw będą znajdowały się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 210/2022 Burmistrza Łasku z dnia 22-08-2022 w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków o przeznaczenie środków stanowiących fundusz sołecki lub ich zmiany złożonych przez poszczególne sołectwa Gminy Łask.pdf (432,07KB)

DOCXZałącznik nr 1 210/2022.docx (8,18KB)

DOCXZałącznik nr 2 210/2022.docx (8,54KB)