Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 228/2022 Burmistrza Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 dla gminy Łask”

Na podstawie art. 5 a i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, 1005, 1079) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/189/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łask, zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyłożyć do publicznego wglądu projekt „Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 dla gminy Łask”.
§ 2. Do konsultacji społecznych zaproszeni są wszyscy zainteresowani, w szczególności: mieszkańcy, podmioty i instytucje związane z ochroną środowiska, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i inni.
§ 3. Celem konsultacji jest poznanie opinii na temat projektu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 dla gminy Łask”, a także zbieranie uwag oraz rekomendacji.
§ 4. 1. Wersja elektroniczna projektu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 dla gminy Łask” wraz z formularzem zgłaszania uwag będzie dostępna na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku w zakładce Ogłoszenia i komunikaty oraz na stronie internetowej w zakładce Konsultacje społeczne . 2. Opinie, uwagi oraz rekomendacje będzie można zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony formularz należy przekazać w terminie od 16 września 2022 r. do 7 października 2022 r. na jeden z poniższych sposobów:
a) w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask;

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: lub ePUAP:/5228wuxejz/skrytka.

c) w punkcie konsultacyjnym - w wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, II piętro, pok. 49, w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni pracujące.


§ 5. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu (tj. później niż w dniu 07.10.2022 r.) pozostaną bez rozpatrzenia, decyduje data wpływu do urzędu.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 228/2022 Burmistrza Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 dla gminy Łask”.pdf (190,03KB)