Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVIII/611/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z uchwałą Nr VIII/63/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 2, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask, uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 2, w granicach określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej „planem”.
2. Plan miejscowy obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały, stanowiące tekst planu oraz ustalenia zawarte w części graficznej planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) część graficzna planu obejmująca rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały;
4) zbiory danych przestrzennych odnoszących się do niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Łasku;
2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego przedmiotem niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Łasku;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć ustalenia graficzne przedstawione na mapie syt.-wys. w skali 1:1000, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy prawne zawarte w obowiązujących ustawach wraz z aktami wykonawczymi, oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
5) obszarze – należy przez to rozumieć obszar w mieście Łask, objęty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu;
6) terenie – należy przez to rozumieć najmniejszą, wydzieloną liniami rozgraniczającymi, jednostkę ustaleń planu, oznaczoną symbolem literowym i cyfrowym, dla której ustalono przepisy prawa miejscowego, gdzie litera oznacza przeznaczenie, a cyfra – liczbę porządkową;
7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć określony w planie rodzaj przeznaczenia, które dominuje na danym terenie;
8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które można dopuścić na danym terenie celem uzupełnienia, obsługi lub wzbogacenia przeznaczenia podstawowego;
9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana budynku, bez jej przekraczania w kierunku drogi i która nie dotyczy podziemnych części budynku, urządzeń budowlanych związanych z budynkiem oraz takich elementów architektonicznych jak: balkon, schody, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki, winda, pochylnia, podest, rampa i inne detale wystroju architektonicznego nie więcej niż 1,5 m;
10) działce inwestycyjnej – należy przez to rozumieć działkę lub zespół działek budowlanych zagospodarowanych tym samym przedsięwzięciem inwestycyjnym;
11) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy jaką zajmują wszystkie budynki zlokalizowane na działce budowlanej do powierzchni tej działki;
12) adaptacji budynków – należy przez to rozumieć przeznaczenie budynków do zachowania, z możliwością prowadzenia robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy prawo budowlane oraz zmiany sposobu użytkowania na zgodny z ustaleniami planu. Budynki do adaptacji mogą zostać wyburzone w sytuacji, gdy wynika to z ich stanu technicznego lub potrzeb innego niż istniejące zagospodarowanie działki budowlanej;
13) modernizacji budynków – należy przez to rozumieć przekształcenia w ramach istniejącej struktury celem poprawy warunków użytkowania;
14) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia nieprzekraczającym 10°;
15) dachu wielospadowym – należy przez to rozumieć dach o minimum dwóch połaciach dachowych i kącie nachylenia połaci dachowych większym niż 10°;
16) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, których celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców stanowiących rodzaje działalności nie zakwalifikowane zgodnie z przepisami odrębnymi do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie powodujące przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza terenem, na którym ta działalność jest prowadzona;
17) wymaganiach parkingowych – należy przez to rozumieć wymaganą liczbę miejsc postojowych dla samochodów osobowych, które należy zapewnić na terenie działki budowlanej, przylegającej do drogi dojazdowej lub w inny sposób określony w ustaleniach szczegółowych;
18) miejscu parkingowym – należy przez to rozumieć miejsce postojowe lub garażowe.

2. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy rozumieć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są:
1) oznaczone symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 2) oznaczone symbolem MN/Ws – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z terenami stawów; 3) oznaczone symbolem U – tereny zabudowy usługowej; 4) oznaczone symbolem L - tereny lasów; 5) oznaczone symbolem L/Ws - tereny lasów wraz z terenami stawów; 6) oznaczone symbolem NO - tereny gospodarki ściekowej – przepompownia ścieków; 7) oznaczone symbolem KDL - tereny komunikacji – drogi publiczne lokalne; 8) oznaczone symbolem KDD - tereny komunikacji – drogi publiczne dojazdowe; 9) oznaczone symbolem KDw - tereny komunikacji – drogi wewnętrzne; 10) oznaczone symbolem KDx - tereny komunikacji – ciąg pieszo - jezdny.
§ 4. 1. W planie ustala się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu;
7) granice oraz sposoby zagospodarowania terenu podlegającego ochronie na podstawie odrębnych przepisów;
8) szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości;
9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12) stawki procentowe stanowiące podstawę ustalenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości.

2. W planie nie ustala się zasad zagospodarowania i ochrony krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym (audyt krajobrazowy dla województwa łódzkiego nie został sporządzony).
3. Wskazane w planie numery ewidencyjne działek odnoszą się do obszarów, wyznaczonych przez linie graniczne tych działek na dzień 7 maja 2019 r.; na ww. dzień są również aktualne użyte w planie nazwy własne ulic.

§ 5. 1. Integralną częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) obiekty zabytkowe wpisane do gminnej ewidencji zabytków;
5) granica strefy ochrony sanitarnej od cmentarza – 150 m;
6) przeznaczenie terenów.

3. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny. Są to:
1) linie wymiarowania (wymiar podany w metrach);
2) orientacyjna granica stawu;
3) granica zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Dolina Grabi”;
4) granica zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Kolumna – Las”;
5) granica ochrony układu urbanistycznego Łask-Kolumna;
6) ujęcia wody podziemnej o udokumentowanych zasobach;
7) granica terenu zamkniętego - teren PKP.

Rozdział 2.
§ 6. Na obszarze objętym planem wyznacza się, wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne.
§ 7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa usługowa – usługi nieuciążliwe realizowane w ramach budynków mieszkalnych oraz jako budynki wolnostojące,

b) realizacja urządzeń infrastruktury technicznej służących realizacji funkcji podstawowych i dopuszczalnych;


3) adaptacja istniejących budynków z możliwością ich rozbudowy i modernizacji oraz realizacja nowych budynków o funkcjach podstawowych lub dopuszczalnych z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami administracyjnymi i technicznymi, budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami np. wiaty, altany, terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi, urządzeniami infrastruktury technicznej;
4) dopuszcza się realizację nowych urządzeń infrastruktury technicznej w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą a nieprzekraczalną linią zabudowy;
5) zakaz prowadzenia gospodarczej działalności usługowej obejmującej gromadzenie na placu surowców i materiałów gotowych wraz z materiałami opałowymi i sypkimi włącznie, a także składowanie na placu zużytych części samochodowych (szroty);
6) z wyłączeniem gromadzenia w pojemnikach odpadów komunalnych, zakaz składowania, magazynowania i sortowania wszelkich odpadów.

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 11MN, 12MN ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa usługowa – usługi nieuciążliwe realizowane w ramach budynków mieszkalnych oraz jako budynki wolnostojące,

b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna jako zachowanie istniejącej funkcji,

c) realizacja urządzeń infrastruktury technicznej służących realizacji funkcji podstawowych i dopuszczalnych;


3) adaptacja istniejących budynków z możliwością ich rozbudowy i modernizacji oraz realizacja nowych budynków o funkcjach podstawowych lub dopuszczalnych z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami administracyjnymi i technicznymi, budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami np. wiaty, altany, terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi, urządzeniami infrastruktury technicznej;
4) dopuszcza się realizację nowych urządzeń infrastruktury technicznej w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą a nieprzekraczalną linią zabudowy;
5) zakaz prowadzenia gospodarczej działalności usługowej obejmującej gromadzenie na placu surowców i materiałów gotowych wraz z materiałami opałowymi i sypkimi włącznie, a także składowanie na placu zużytych części samochodowych (szroty);
6) z wyłączeniem gromadzenia w pojemnikach odpadów komunalnych, zakaz składowania, magazynowania i sortowania wszelkich odpadów.

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN/Ws , ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa usługowa – usługi nieuciążliwe realizowane w ramach budynków mieszkalnych,

b) realizacja urządzeń infrastruktury technicznej służących realizacji funkcji podstawowych i dopuszczalnych,

c) wody stojące jako zachowanie istniejącego stawu;


3) realizację nowych budynków o funkcjach podstawowych lub dopuszczalnych z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami np. wiaty, altany, terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi, urządzeniami infrastruktury technicznej;
4) zakaz prowadzenia gospodarczej działalności usługowej obejmującej gromadzenie na placu surowców i materiałów gotowych wraz z materiałami opałowymi i sypkimi włącznie, a także składowanie na placu zużytych części samochodowych (szroty);
5) z wyłączeniem gromadzenia w pojemnikach odpadów komunalnych, zakaz składowania, magazynowania i sortowania wszelkich odpadów.

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa – usługi nieuciążliwe;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana w ramach budynków usługowych oraz jako budynki wolnostojące,

b) realizacja urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze funkcji zgodnych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym;


3) adaptacja istniejących budynków z możliwością ich rozbudowy i modernizacji oraz realizacja nowych budynków z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami gospodarczymi, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi, urządzeniami infrastruktury technicznej.

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1NO ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – tereny gospodarki ściekowej – przepompownia ścieków;
2) przeznaczenie dopuszczalne – utrzymanie, przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze terenów przyległych.

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1L, 2L ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – tereny lasów;
2) przeznaczenie dopuszczalne - utrzymanie, przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze terenów przyległych.

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1L/Ws, 2L/Ws ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – tereny lasów;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) wody stojące jako zachowanie istniejących stawów,

b) utrzymanie, przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej służących obsłudze terenów przyległych.


§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDL ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna, powiatowa, w ramach której ustala się zachowanie, przebudowę, rozbudowę i realizację trójkątów widoczności istniejących dróg publicznych wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) realizacja ścieżek rowerowych,

b) realizacja miejsc postojowych,

c) realizacja zieleni urządzonej,

d) realizacja urządzeń infrastruktury technicznej.


§ 15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne, gminne, w ramach których ustala się zachowanie, przebudowę, rozbudowę i realizację trójkątów widoczności istniejących dróg publicznych wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) realizacja ścieżek rowerowych,

b) realizacja miejsc postojowych,

c) realizacja zieleni urządzonej,

d) realizacja urządzeń infrastruktury technicznej.


§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDw, 2KDw, 3KDw, ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – drogi wewnętrzne gminne, w ramach których ustala się zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejących dróg wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) realizacja ścieżek rowerowych,

b) realizacja miejsc postojowych,

c) realizacja zieleni urządzonej,

d) realizacja urządzeń infrastruktury technicznej.


§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDx, ustala się: 1) przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo - jezdny, w ramach którego ustala się zachowanie, przebudowę i rozbudowę istniejącej drogi wraz z urządzeniami związanymi z jej obsługą;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) realizacja ścieżek rowerowych,

b) realizacja zieleni urządzonej,

c) realizacja urządzeń infrastruktury technicznej.


§ 18. Na całym obszarze objętym planem dopuszcza się realizację inwestycji celu publicznego z zakresu telekomunikacji i łączności publicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi oraz inwestycji w zakresie bezpieczeństwa państwa.
§ 19. Przebieg linii rozgraniczających tereny komunikacji i nieprzekraczalne linie zabudowy określa się na rysunku planu poprzez zwymiarowanie.

Rozdział 3.
§ 20. Na obszarze objętym planem ustala się ogólne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się przebudowę i bieżącą konserwację obiektów budowlanych lub ich fragmentów znajdujących się przed ustaloną planem nieprzekraczalną linią zabudowy;
2) dopuszcza się prowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych dla dostosowania istniejącej zabudowy do obowiązujących wymogów technicznych oraz wprowadzania urządzeń technicznych poprawiających standardy użytkowania budynków;
3) na warunkach określonych w planie - dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania budynków gospodarczych na cele mieszkaniowe; dopuszczenie takie nie jest możliwe dla celów usługowych wymagających zapewnienia miejsc parkingowych;
4) dla budynków nowych i istniejących sytuowanych na tej samej działce budowlanej obowiązek stosowania ujednoliconych tradycyjnych materiałów wykończeniowych elewacji i materiałów dekarskich; utrzymania kolorystyki ścian budynków z przewagą barw jasnych i pastelowych zharmonizowanych z kolorystyką budynków sąsiednich;
5) zakaz wyodrębniania innym kolorem części elewacji budynku, w której mieści się funkcja usługowa;
6) zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych (typu siding);
7) dopuszcza się lokalizację zabudowy w granicy działek budowlanych;
8) przy nadbudowie lub rozbudowie należy stosować zasady kształtowania formy architektonicznej jak dla nowej zabudowy, dopuszcza się stosowanie rodzaju dachu (kąt nachylenia i sposób kształtowania połaci) występującego w istniejącej części budynku;
9) obowiązek zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający bezkolizyjne korzystanie przez osoby niepełnosprawne;
10) obowiązek zagospodarowania terenów z uwzględnieniem dróg i dojazdów pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
11) zapewnienie indywidualnych rozwiązań oświetlenia przestrzeni publicznych;
12) dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych;
13) każda działalność na obszarze planu nie może wpłynąć ujemnie i pogorszyć stanu Jednolitych Części Wód zarówno podziemnych jak i nadziemnych;
14) w projektowaniu i realizacji budynków i budowli – obowiązek uwzględniania możliwego wpływu warunków ekstremalnych zmieniającego się klimatu;
15) w projektowaniu i realizacji budynków i budowli oraz ich adaptacji lub modernizacji ustala się obowiązek uwzględniania możliwego wpływu oddziaływania akustycznego generowanego przez infrastrukturę komunikacyjną.

Rozdział 4.
§ 21. 1. Na całym obszarze w granicach planu ustala się zakazy, nakazy i ograniczenia:
1) zakaz realizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi (nie dotyczy infrastruktury technicznej);
2) na terenach o podstawowym przeznaczeniu usług oraz oznaczonych na rysunku planu symbolem MN - uciążliwość prowadzonej działalności usługowej nie może wykraczać poza teren, do którego inwestor ma tytuł prawny;
3) zakaz określony w punkcie 1 nie dotyczy inwestycji realizujących cele publiczne, w tym również inwestycji celu publicznego w zakresie telekomunikacji i łączności publicznej, terenów obsługi komunikacji (KDL, KDD) oraz inwestycji realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa;
4) ustala się, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, następujące rodzaje terenów podlegających ochronie akustycznej:
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MN/Ws ustala się klasyfikację jak dla terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem U ustala się klasyfikację jak dla terenów przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowo-usługowej,

c) pozostałe tereny określone w planie nie są klasyfikowane akustycznie;


5) nakaz zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną i odprowadzenie ścieków – w ramach istniejących i projektowanych urządzeń sieciowych;
6) zakaz stosowania indywidualnych ujęć wody do celów bytowych;
7) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi, gromadzenia odpadów na terenie działek poza pojemnikami na odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami, emisji zanieczyszczeń powietrza ponad dopuszczalne normy, powodowania przekroczenia dopuszczalnego poziomu wibracji;
8) zakaz lokalizowania budynków, budowli i urządzeń oraz prowadzenia działalności usługowo-gospodarczej mogących powodować emisję zanieczyszczeń o charakterze odorowym;
9) obowiązek przestrzegania standardów emisji do granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny;
10) nakaz zachowania istniejących stawów, na terenach oznaczonych symbolami 1L/Ws, 2L/Ws, 1MN/Ws, zgodnie z rysunkiem planu;
11) dopuszcza się korektę linii brzegowych, z możliwością zmniejszenia powierzchni nie więcej niż 5% obecnej ich powierzchni.

2. Obszar objęty planem leży w granicach obszarów ochrony prawnej ustanowionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody, przy czym:
1) w całości obszaru objętego planem w granicach zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Dolina Grabi”;
2) w części obszaru objętego planem (tereny 2U, 3U, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 1MN/Ws, 1L, 2L, 1L/Ws, 2L/Ws) w granicach zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Kolumna – Las”.

Rozdział 5.
§ 22. 1. Na obszarze objętym planem występują obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków. Są to:
1) ul. Torowa 14, willa, dz. nr ewid. 85/1;
2) ul. Brzeźna 5a, willa, dz. nr ewid. 26, 27;
3) ul. Brzeźna 5, willa, dz. nr ewid. 25;
4) ul. Brzeźna 3a, willa, dz. nr ewid. 93/2;
5) ul. Bracka 7, willa, dz. nr ewid. 58;
6) ul. Bracka 2, willa, dz. nr ewid. 30;
7) ul. Błękitna 19, willa, dz. nr ewid. 8;
8) ul. Błękitna 9, willa, dz. nr ewid. 14/1;
9) ul. Błękitna 7, willa, dz. nr ewid. 15;
10) ul. Bliska 2, willa, dz. nr ewid. 86/5, 86/6.

2. Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków plan przewiduje do trwałej adaptacji, z zachowaniem charakterystycznych dla lokalnej tradycji budowlanej form i faktur w następujący sposób:
1) w zagospodarowaniu i użytkowaniu budynków ustala się obowiązek zachowania ich wartości;
2) adaptacja, remonty i zagospodarowanie zabytku winny uwzględniać zachowanie historycznej kompozycji, formy architektonicznej, proporcji, detalu, tradycyjnych technik, materiałów, a także faktur wypraw zewnętrznych;
3) wszelkie działania dotyczące zmiany gabarytów i elewacji, w tym także proporcji otworów zewnętrznych i form zewnętrznej stolarki otworowej, mogą być dokonywane na warunkach określonych w przepisach odrębnych;
4) postępowanie przy ewentualnej rozbiórce budynków zabytkowych podlega przepisom odrębnym dotyczącym ochrony zabytków;
5) wszelkie zmiany w sąsiedztwie zabytków, których charakter może mieć wpływ na walory zabytku (np. ekspozycyjne i użytkowe), przebudowa istniejących i budowa nowych obiektów oraz sposób zagospodarowania przestrzeni, nie mogą pogorszyć stanu zachowania zabytku ani naruszać jego wartości;
6) nowa zabudowa w ustalonych planem strefach ochrony konserwatorskiej – w układzie, skali, gabarytach i proporcjach, a także w sposobie kompozycji i wyprawy elewacji zewnętrznych musi stanowić harmonijne zakomponowanie całości z istniejącymi elementami zabudowy historycznej;
7) zakazuje się lokalizacji na elewacjach i połaciach dachowych budynków od strony przestrzeni publicznych urządzeń infrastruktury technicznej m.in.: anten telewizyjnych, klimatyzatorów, solarów, skrzynek elektroenergetycznych.

3. Wykaz wyszczególniony w ust. 1 nie jest ostateczny i podlega ciągłej aktualizacji.

§ 23. Południowa część obszaru objętego planem (tereny oznaczone symbolami 2U, 10MN i 11MN) leży w granicach ochrony układu urbanistycznego Łask-Kolumna, gdzie przedmiotem ochrony jest układ osiedla śródleśnego Kolumna, założenia przestrzennego, które powstało na pocz. XX w. a celem ochrony jest zachowanie w jak najmniej przekształconym stanie charakterystycznych elementów jego rozplanowania, w tym elementów struktury budowlanej rozmieszczonych w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych. W związku z tym:
1) nową zabudowę mieszkalną i usługową należy harmonijnie wkomponować w otaczającą zabudowę, szczególnie w zakresie proporcji bryły i formy architektonicznej (w tym kształtu dachu, sposobu dyspozycji architektonicznej, artykulacji elewacji zewnętrznych, rytmu i poziomu osadzenia otworów okiennych oraz drzwiowych) – nawiązując do rozwiązań charakterystycznych dla lokalnej zabudowy znajdującej się w sąsiedztwie planowanej inwestycji;
2) bryłę budynku mieszkalnego i usługowego należy ukształtować w rozczłonkowanej formie, nawiązując do charakterystycznej dla tego obszaru zabudowy willowej osiedla Kolumna;
3) obowiązek zastosowania we wszystkich obiektach w wyprawie elewacji, pokryciu dachowym i stolarce otworowej materiałów zapewniających odpowiedni standard użytkowy i estetyczny, dostosowany do kontekstu, bez używania okładzin z tworzyw sztucznych i jaskrawej mocnej skontrastowanej kolorystyki;
4) zaleca się zastosowanie drewna w elementach wykończeniowych bądź dekoracyjnych.

Rozdział 6.
§ 24. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z czym plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.
2. Na obszarze objętym planem do przestrzeni publicznych zalicza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD oraz 2L/Ws. Dla wszystkich tych terenów ustala się zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.
3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2L/Ws ustala się przestrzeń publiczną, ogólnodostępną.

Rozdział 7.
§ 25. Dla całego obszaru objętego planem ustala się zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 . § 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja istniejących oraz budowa nowych budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych oraz usługowych musi spełniać warunki:
a) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej,

b) wysokość: nie więcej niż 10,0 m, maksymalnie 2 kondygnacje naziemne, dopuszcza się trzecią kondygnację jedynie jako poddasze użytkowe,

c) dachy budynków:
1 wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczającym 10° - 40°,d) możliwość podpiwniczenia;


2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja istniejących oraz budowa nowych budynków gospodarczych, garażowych, wiat i altan musi spełniać warunki:
a) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej,

b) wysokość: nie więcej niż 5,0 m, 1 kondygnacja naziemna,

c) dachy budynków:
1 płaskie,

2 wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczającym 10° - 35°,

3 jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej do 15°;3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 40%;
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 30%;
5) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 1,0;
6) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 0,1;
7) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z § 35 ust. 5;
8) obsługa komunikacyjna terenu:
a) z drogi powiatowej – ul. Wrzosowa (poza granicą planu),

b) z drogi powiatowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL,

c) z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD;


9) zasady podziału nieruchomości zgodnie z § 33 pkt 2.

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 3MN, 4MN, 5MN, 6MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja istniejących oraz budowa nowych budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych oraz usługowych musi spełniać warunki:
a) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej,

b) wysokość: nie więcej niż 10,0 m, maksymalnie 2 kondygnacje naziemne, dopuszcza się trzecią kondygnację jedynie jako poddasze użytkowe,

c) dachy budynków:
1 wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczającym 10° - 40°,

2 jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej do 15°,d) możliwość podpiwniczenia;


2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja istniejących oraz budowa nowych budynków gospodarczych, garażowych, wiat i altan musi spełniać warunki:
a) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej,

b) wysokość: nie więcej niż 5,0 m, 1 kondygnacja naziemna,

c) dachy budynków:
1 płaskie,

2 wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczającym 10° - 35°,

3 jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej do 15°;3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 35%;
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 35%;
5) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 0,8;
6) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 0,1;
7) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z § 35 ust. 5;
8) obsługa komunikacyjna:
a) terenu 3MN z drogi powiatowej – ul Sportowa (poza granicą planu), z dróg gminnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD 5KDD,

b) terenu 4MN z dróg gminnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 5KDD,

c) terenu 5MN z dróg gminnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD,

d) terenu 6MN z dróg gminnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDD, 4KDD oraz dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDw, 2KDw, 3KDw;


9) zasady podziału nieruchomości zgodnie z §33 pkt 2.

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 7MN, 8MN, 9MN, 10MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja istniejących oraz budowa nowych budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych oraz usługowych musi spełniać warunki:
a) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej,

b) wysokość: nie więcej niż 10,0 m, maksymalnie 2 kondygnacje naziemne, dopuszcza się trzecią kondygnację jedynie jako poddasze użytkowe,

c) dachy budynków:
1 wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczającym 10° - 40°,

2 jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej do 15°,d) możliwość podpiwniczenia;


2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja istniejących oraz budowa nowych budynków gospodarczych, garażowych, wiat i altan musi spełniać warunki:
a) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej,

b) wysokość: nie więcej niż 5,0 m, 1 kondygnacja naziemna,

c) dachy budynków:
1 płaskie,

2 wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczającym 10° - 35°,

3 jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej do 15°;3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 25%;
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 50%;
5) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 0,7;
6) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 0,1;
7) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z § 35 ust. 5;
8) obsługa komunikacyjna:
a) terenu 7MN z drogi powiatowej – ul. Sportowa (poza granicą planu), z dróg gminnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 5KDD, 6KDD,

b) terenu 8MN:
1 z dróg powiatowych: poza granicą planu – ul. Sportowa oraz na rysunku planu z oznaczonej symbolem 1KDL,

2 z drogi gminnej poza granicą planu – ul. Torowa oraz na rysunku planu z oznaczonej symbolem 6KDD,c) terenu 9MN z drogi powiatowej oraz oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL, z dróg gminnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 7KDD, 8KDD,

d) terenu 10MN:
1 z drogi powiatowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL,

2 z dróg gminnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 7KDD, 10KDD,

3 drogi gminnej poza granicą planu – ul. Torowa;9) zasady podziału nieruchomości zgodnie z §33 pkt 2;
10) na terenach oznaczonych symbolami 8MN i 10MN znajdują się ujęcia wody podziemnej o udokumentowanych zasobach.

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 11MN, 12MN ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja istniejących oraz budowa nowych budynków mieszkalnych, mieszkalno – usługowych oraz usługowych, a także rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja istniejących budynków wielorodzinnych musi spełniać warunki:
a) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej,

b) wysokość: nie więcej niż 10,0 m, maksymalnie 2 kondygnacje naziemne, dopuszcza się trzecią kondygnację jedynie jako poddasze użytkowe,

c) dachy budynków:
1 wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczającym 10° - 40°,

2 jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej do 15°,d) możliwość podpiwniczenia;


2) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja istniejących oraz budowa nowych budynków gospodarczych, garażowych, wiat i altan musi spełniać warunki:
a) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej,

b) wysokość: nie więcej niż 5,0 m, 1 kondygnacja naziemna,

c) dachy budynków:
1 płaskie,

2 wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczającym 10° - 35°,

3 jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej do 15°;3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 25%;
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 50%;
5) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 0,7;
6) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 0,1;
7) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z § 35 ust. 5;
8) obsługa komunikacyjna:
a) terenu 11MN z drogi gminnej – ul. Torowa (poza granicą planu), z dróg gminnych oznaczonych na rysunku planu symbolami 7KDD, 9KDD 10KDD,

b) terenu 12MN:
1 z drogi powiatowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL,

2 z drogi gminnej – ul. Torowa (poza granicą planu),

3 z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 9KDD;9) zasady podziału nieruchomości zgodnie z §33 pkt 2.

§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MN/Ws ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) budowa nowych budynków mieszkalnych i mieszkalno - usługowych musi spełniać warunki:
a) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej,

b) wysokość: nie więcej niż 9,0 m, maksymalnie 2 kondygnacje naziemne,

c) dachy budynków:
1 wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 10° - 40°,

2 płaskie;2) budowa nowych budynków gospodarczych, garażowych, wiat i altan musi spełniać warunki:
a) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej,

b) wysokość: nie więcej niż 5,0 m, 1 kondygnacja naziemna,

c) dachy budynków:
1 płaskie,

2 wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych nie przekraczającym 10° - 35°,

3 jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej do 15°;3) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 20%;
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 60%;
5) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 0,5;
6) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 0,1;
7) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §35 ust. 5;
8) obsługa komunikacyjna terenu z drogi powiatowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL;
9) zasady podziału nieruchomości zgodnie z §33 pkt 2.

§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U ustala się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 1) rozbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja istniejących oraz budowa nowych budynków usługowych musi spełniać warunki:
a) uwzględnienie wyznaczonej na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabudowy, nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej,

b) wysokość: nie więcej niż 9,0 m, maksymalnie 2 kondygnacje naziemne,

c) dachy budynków:
1 płaskie,

2 wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 30°,

3 jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowej do 15°;2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 50%;
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 20%;
4) maksymalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 1,0;
5) minimalna intensywność zabudowy w stosunku do powierzchni działki inwestycyjnej – 0,2;
6) sposób rozwiązania potrzeb parkingowych zgodnie z §35 ust. 5;
7) obsługa komunikacyjna:
a) terenu 1U z drogi powiatowej – ul. Sportowa (poza granicą planu), z drogi gminnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD,

b) terenu 2U z drogi powiatowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL, z drogi gminnej poza granicą planu – ul. Torowa,

c) terenu 3U z drogi powiatowej - ul. Sportowa (poza granicą planu);


8) zasady podziału nieruchomości zgodnie z §33 pkt 2;
9) na terenie oznaczonym symbolem 1U znajduje się ujęcie wody podziemnej o udokumentowanych zasobach.

Rozdział 8.
§ 32. 1. W granicach obszaru objętego planem nie występują podziemne urządzenia melioracyjne wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.
2. Obszar objęty planem nie leży na terenach górniczych wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.
3. Na obszarze objętym planem nie występują zjawiska związane z osuwaniem się mas ziemnych wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.
4. Na obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożenia powodziowego wobec tego plan nie zawiera ustaleń w tym zakresie.
5. Obszar objęty planem znajduje się w sąsiedztwie terenu kolejowego, w związku z czym na terenach oznaczonych symbolami 8MN, 10MN, 11MN, 12MN, 9KDD, 10KDD, 11KDD usytuowanie budowli, budynków, drzew i krzewów oraz wykonywanie robót ziemnych musi być zgodne z przepisami odrębnymi z zakresu transportu kolejowego.

Rozdział 9.
§ 33. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
1) brak wskazania nieruchomości objętych obowiązkiem przeprowadzenia scalenia i podziału;
2) możliwość przeprowadzenia scalenia a następnie podziału nieruchomości z zachowaniem regulacji wynikających z przepisów odrębnych oraz z zachowaniem parametrów nowo powstałych działek jak dla działek budowlanych powstałych w wyniku podziałów z uwzględnieniem następujących wskaźników:
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN i 2MN:
1 minimalna powierzchnia działki: 450 m 2 ,
2 minimalna szerokość frontu działki: 15 m,

3 kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70° - 110°,b) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3MN, 4MN, 5MN:
1 minimalna powierzchnia działki: 750 m 2 ,
2 minimalna szerokość frontu działki: 20 m,

3 kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70° - 110°,c) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 6MN:
1 minimalna powierzchnia działki: 500 m 2 ,
2 minimalna szerokość frontu działki: 15 m,

3 kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70° - 110°,d) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 7MN:
1 minimalna powierzchnia działki: 900 m 2 ,
2 minimalna szerokość frontu działki: 20 m,

3 kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70° - 110°,e) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 8MN:
1 minimalna powierzchnia działki: 700 m 2 ,
2 minimalna szerokość frontu działki: 16 m,

3 kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70° - 110°,f) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9MN, 10MN i 11MN:
1 minimalna powierzchnia działki: 800 m 2 ,
2 minimalna szerokość frontu działki: 20 m,

3 kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70° - 110°,g) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 12MN:
1 minimalna powierzchnia działki: 900 m 2 ,
2 minimalna szerokość frontu działki: 20 m,

3 kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70° - 110°,h) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN/Ws:
1 minimalna powierzchnia działki: 1000 m 2 ,
2 minimalna szerokość frontu działki: 20 m,

3 kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70° - 110°,i) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1U, 2U i 3U:
1 minimalna powierzchnia działki: 600 m 2 ,
2 minimalna szerokość frontu działki: 20 m,

3 kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 70° - 110°,j) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1NO:
1 minimalnej powierzchni działki nie ustala się,

2 minimalna szerokość frontu działki: nie ustala się,

3 kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się,k) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1L i 2L:
1 minimalna powierzchnia działki: 1010 m 2 ,
2 minimalna szerokość frontu działki: nie ustala się,

3 kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się,l) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1L/Ws i 2L/Ws:
1 minimalna powierzchnia działki: 15 000 m 2 (1,5ha),
2 minimalna szerokość frontu działki: nie ustala się,

3 kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie ustala się;3) ustalone w pkt 2 zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości nie dotyczą wydzieleń pod drogi, sieci infrastruktury oraz podziałów powstajacych w wyniku regulacji stanu prawnego, których celem jest poprawa warunków istniejącego zagospodarowania.

Rozdział 10.
§ 34. Na obszarze objętym planem ustala się:
1) powierzchnie ograniczające wysokość zabudowy dla lotnisk państwowych (wojskowych) do 235 m n.p.m. zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) obowiązuje postępowanie wynikające z przepisów odrębnych w przypadku realizacji obiektów i urządzeń o wysokości 50 m n.p.t. i wyższych, stanowiących przeszkody lotnicze;
3) zgodnie z przepisami odrębnymi ustalona została strefa sanitarna od terenu cmentarza o zasięgu 150 m, zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązują ograniczenia wymienione w przepisach odrębnych;
4) na terenach, na których występują indywidualne ujęcia wód podziemnych o udokumentowanych zasobach – ujęcia należy zabezpieczyć przed przedostawaniem się zanieczyszczeń z powierzchni. W przypadku rezygnacji z użytkowania studni – należy je zlikwidować zgodnie z przepisami odrębnymi na podstawie projektu geologicznego;
5) na terenach oznaczonych symbolami 2U, 8MN, 10MN, 11MN, 12MN, 9KDD, 10KDD, 11KDD wykonywanie robót ziemnych w odległości do 20 m od granicy terenów kolejowych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu transportu kolejowego.

Rozdział 11.
§ 35. 1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady modernizacji, budowy i rozbudowy systemu komunikacji:
1) ustala się system dróg publicznych, obsługujących obszar objęty planem, stanowiący fragment ogólnomiejskiego układu komunikacyjnego miasta Łask, w skład którego wchodzą drogi (ulice) klasy lokalnej i dojazdowej określone rysunkiem planu;
2) dojścia lub dojazdy wydzielone w granicach poszczególnych terenów nie są drogami publicznymi w rozumieniu niniejszego planu.

2. W zakresie podstawowego układu komunikacyjnego służącego lokalnym celom publicznym, ustala się przebieg następujących dróg służących obsłudze terenów zabudowy:
1) dla dróg lokalnych, publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem:
a) 1KDL (ul. Brzeźna) - szerokość korytarza w liniach rozgraniczających według rysunku planu od 9,0 m do 12,0 m, wymiar maksymalny - 25,0 m na odcinku łuku drogi, wymiar nie uwzględnia wskazanych na rysunku planu narożnych ścięć w ramach skrzyżowań;

2) dla dróg dojazdowych, publicznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
a) 1KDD (ul. Traugutta) - szerokość korytarza w liniach rozgraniczających według rysunku planu od 18,0 m do 20,0 m, wymiar nie uwzględnia wskazanych na rysunku planu narożnych ścięć w ramach skrzyżowań,
b) 2KDD (ul. Ks. Klemensa Malinowskiego) - szerokość korytarza w liniach rozgraniczających 8,0 m, wymiar nie uwzględnia wskazanych na rysunku planu narożnych ścięć w ramach skrzyżowań,
c) 3KDD (ul. Szyszkowa) – szerokość korytarza w liniach rozgraniczających 8,0 m, wymiar nie uwzględnia wskazanych na rysunku planu narożnych ścięć w ramach skrzyżowań,
d) 4KDD (ul. Ludowa) – szerokość korytarza w liniach rozgraniczających 8,0 m, wymiar nie uwzględnia wskazanych na rysunku planu narożnych ścięć w ramach skrzyżowań,
e) 5KDD (ul. Cicha) – szerokość korytarza w liniach rozgraniczających zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, od 5,0 m do 10,0 m, wymiar nie uwzględnia wskazanych na rysunku planu narożnych ścięć w ramach skrzyżowań,
f) 6KDD (ul. Nowobracka) – szerokość korytarza w liniach rozgraniczających 10,0 m, wymiar nie uwzględnia wskazanych na rysunku planu narożnych ścięć w ramach skrzyżowań,
g) 7KDD (ul. Bracka) – szerokość korytarza w liniach rozgraniczających zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, od 12,0 do 22,0 m, wymiar nie uwzględnia wskazanych na rysunku planu narożnych ścięć w ramach skrzyżowań,
h) 8KDD (ul. Boczna) – szerokość korytarza w liniach rozgraniczających 10,0 m, wymiar nie uwzględnia wskazanych na rysunku planu narożnych ścięć w ramach skrzyżowań,
i) 9KDD (ul. Błękitna) – szerokość korytarza w liniach rozgraniczających 10,0 m, wymiar nie uwzględnia wskazanych na rysunku planu narożnych ścięć w ramach skrzyżowań,
j) 10KDD (ul. Bliska) – szerokość korytarza w liniach rozgraniczających 10,0 m, wymiar nie uwzględnia wskazanych na rysunku planu narożnych ścięć w ramach skrzyżowań,
k) 11KDD – trójkąt widoczności o szerokości boku minimum 5,0 m;

3) dla dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
a) 1KDw - szerokość korytarza w liniach rozgraniczających 4,0 m, plac do zawracania o wymiarach 9,0 x 9,0 m,
b) 2KDw - szerokość korytarza w liniach rozgraniczających 4,0 m, plac do zawracania o wymiarach 9,0 x 9,0 m,
c) 3KDw - szerokość korytarza w liniach rozgraniczających 4,0 m, plac do zawracania o wymiarach 8,0 x 8,0 m;

4) dla ciągu pieszo - jezdnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem:
a) 1KDw - szerokość korytarza w liniach rozgraniczających 3,0 m.

3. Na terenach dróg, o których mowa w niniejszym planie, w obrębie linii rozgraniczających, plan zakazuje lokalizacji urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami obsługi ruchu. Dopuszcza się tu lokalizację zieleni niskiej i urządzeń komunikacyjnych związanych z obsługą ruchu, w szczególności przystanków komunikacji zbiorowej, pasów postojowych, parkingów, urządzeń związanych z utrzymaniem i eksploatacją tras oraz urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie naruszania wymagań określonych w przepisach odrębnych dotyczących dróg publicznych.
4. Plan ustala, że wszystkie drogi (ulice), oznaczone na rysunku planu symbolami KDL i KDD stanowią inwestycje celu publicznego.
5. W zakresie zapewnienia miejsc parkingowych ustala się ich następujące ilości (dla inwestycji łączących w sobie więcej niż jedną funkcję – zapewnienie ilości miejsc parkingowych w ilości odpowiedniej dla każdej z nich):
1) dla zabudowy usługowej w zakresie handlu - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m 2 powierzchni użytkowej; 2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – minimalnie 1 stanowisko na 1 lokal mieszkalny dla zabudowy istniejącej i minimum 2 stanowiska dla zabudowy projektowanej z wyłączeniem terenów znajdujących się w liniach rozgraniczających dróg;
3) dla pozostałych branż usług – minimum dla 20 % liczby zatrudnionych, jednak nie mniej niż 2 stanowiska.

6. Na terenie dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu w obszarze planu ustala się minimalne ilości miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości wskazanej w przepisach odrębnych, nie mniej niż 1 miejsce postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową.

§ 36. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę dla celów komunalnych i przeciwpożarowych w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć wodociągową przewidzianą do rozbudowy, przebudowy i modernizacji stosownie do potrzeb,

b) przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejących sieci wodociągowych należy uwzględniać wymagania dotyczące przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami odrębnymi. Dotyczy to w szczególności zapewnienia odpowiedniej ilości i wydajności hydrantów dla celów przeciwpożarowych,

c) zakaz stosowania indywidualnych ujęć wody do celów bytowych;


2) odprowadzenie ścieków komunalnych oraz wód opadowych i roztopowych:
a) odprowadzanie ścieków komunalnych w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i modernizacji,

b) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć kanalizacji deszczowej z możliwością jej rozbudowy, przebudowy i modernizacji,

c) w przypadku braku technicznych możliwości podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej, dopuszcza się rozprowadzenie wód deszczowych powierzchniowo,

d) do czasu wyposażenia terenów w sieć kanalizacji deszczowej oraz na terenach, gdzie jest lub będzie prowadzona usługowa lub wytwórcza działalność gospodarcza ustala się obowiązek wstępnego podczyszczania wód deszczowych w granicach własnego terenu, przed wprowadzaniem ścieków do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej,

e) na obszarze objętym planem zakazuje się prowadzenia działalności, w wyniku której mogą powstać ścieki technologiczne;


3) zasilanie w energię elektryczną:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i projektowanych sieci elektroenergetycznych,

b) budowę, rozbudowę, przebudowę sieci i urządzeń elektroenergetycznych należy prowadzić z uwzględnieniem następujących zasad:
1 dla noworealizowanych sieci elektroenergetycznych obowiązuje zastosowanie wyłącznie linii kablowych,

2 dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na wydzielonych działkach, z możliwością dostępu do dróg publicznych. W przypadku lokalizacji nowej stacji transformatorowej 15/0,4kV dopuszcza się wydzielenie działki o wymiarach 3,0 x 2,0 m dla stacji słupowej lub 5,0 x 6,0 m dla stacji wnętrzowej. Lokalizacja stacji wynikająca z potrzeb podstawowych nie wymaga zmiany ustaleń planu,c) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanej zabudowy z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi, należy przewidzieć przebudowę tych linii na warunkach wynikających z przepisów odrębnych,

d) dopuszcza się możliwość korzystania z indywidualnych źródeł energii elektrycznej, w tym w oparciu o energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW (z wyłączeniem elektrowni wiatrowych i biogazowni);


4) zaopatrzenie w gaz przewodowy:
a) zaopatrzenie w gaz przewodowy w oparciu o istniejącą i projektowaną sieć gazową przewidzianą do rozbudowy, przebudowy i modernizacji stosownie do potrzeb,

b) zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych może być realizowane po wybudowaniu sieci rozdzielczej średniego ciśnienia w liniach rozgraniczających dróg publicznych;


5) zaopatrzenie w ciepło:
a) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, MN/Ws i U – ogrzewanie budynków indywidualne z zastosowaniem rozwiązań technicznych i mediów grzewczych nie powodujących wysokiej emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz nie pogarszających stanu środowiska naturalnego,

b) dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW dla własnych potrzeb grzewczych;


6) gospodarka odpadami:
a) plan ustala, że odpady komunalne będą segregowane i sortowane w miejscu ich powstawania oraz wywożone na składowisko odpadów przez koncesjonowanych przewoźników zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) ustala się obowiązek wyposażenia w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, które będą opróżniane zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) zakaz składowania odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych;


7) wyposażenie w środki łączności
a) zaopatrzenie w łącza telefoniczne będzie się odbywać z istniejącej i projektowanej sieci prowadzonej w liniach rozgraniczających dróg zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) obsługa abonentów telefonicznych za pośrednictwem indywidualnych przyłączy.


§ 37. 1. Lokalizację sieci infrastruktury technicznej ustala się w obrębie terenów przeznaczonych pod komunikację.
2. Dopuszcza się realizację nowych urządzeń infrastruktury technicznej w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą a nieprzekraczalną linią zabudowy.

Rozdział 12.
§ 38. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, ustala się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

Rozdział 13.
§ 39. Dla terenów wyznaczonych w planie, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, ustala się stawkę dla naliczenia opłat związanych z uchwaleniem miejscowego planu w wysokości, płatną w przypadku zbycia tej nieruchomości:
1) dla terenów objętych planem stawki procentowej nie ustala się.

Rozdział 14.
§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 41. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku i zamieszczeniu jej na stronie internetowej.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XLVIII/611/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 2.pdf (15,05MB)

DOCXUzasadnienie XLVIII/611/2022.docx (11,55KB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVIII/611/2022.docx (25,59MB)

DOCXZałącznik nr 2 XLVIII/611/2022.docx (6,02KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLVIII/611/2022.docx (6,04KB)

GMLZałącznik nr 4 XLVIII_611_2022.gml (18,38KB)