Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVIII/608/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 12 000,00 zł w związku z Umową Nr 221/RR/22 z dnia 20 lipca 2022 r. dotyczącą realizacji projektu pod nazwą "Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej w Woli Bałuckiej i zagospodarowanie terenu wokół ". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę 12 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 12 000,00 zł w związku z Umową Nr 222/RR/22 z dnia 20 lipca 2022 r. dotyczącą realizacji projektu pod nazwą "Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej we wsi Wola Stryjewska". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 12 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 11 000,00 zł w związku z Umową nr GK/31/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r. dotyczącą dofinansowania kosztów utrzymania linii autobusowej "D" w 2022 r. w ramach publicznego transportu zbiorowego na trasie Łask - Dobroń - Pabianice. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
1 § 2710 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, o kwotę 11 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 2 387 745,00 zł w związku pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-VI.3121.1.2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie uregulowania zobowiązania związanego z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w latach 2006-2014 (dot. Wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29 lipca 2021 r. sygn. akt I C 1373/18 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 lipca 2022 r. sygn. akt IACa 1363/21). 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie
1 § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 105 835,00 zł - § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 2 281 910,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 382 290,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r. dotyczącym środków części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. (dotyczy realizacji zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.). 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 382 290,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 84 859,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022 r. dotyczącym środków części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. (zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 roku). 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, o kwotę 84 859,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 13 770 000,00 zł w związku z wypłatą środków przeznaczonych na dodatek węglowy wraz z kosztami obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
1 § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 13 770 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 8. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 140 766,27 zł w związku z decyzją Ministra Finansów z 27 lipca 2022 r. Nr MF/FS8.4143.3.84.2022.MF.2597 dotyczącą zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
1 § 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 61 383,38 zł

2 § 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 79 382,89 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 9. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 7 000,00 zł w związku z Umową o powierzenie grantu nr 2892/2022 z dnia 10.05.2022 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 w projekcie grantowym "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85395 - Pozostała działalność
1 § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 7 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 10. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 12 000,00 zł w związku ze zwiększonym wpływem dochodów z tytułu m. in. wpływu z wynajmu pomieszczeń, sprzedaży złomu oraz odsetek bankowych. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , o kwotę 3 500,00 zł

2 § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , o kwotę 800,00 zł

3 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek , o kwotę 6 800,00 zł

4 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów , o kwotę 900,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 11. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 2 000,00 zł w związku ze zwiększeniem wpływów za korzystanie z wyżywienia w Szkole Podstawowej w Okupie. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
1 § 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę 2 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 12. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 66 403,28 zł w związku z Umową o powierzenie grantu nr 097/ASPE/2022 z dnia 21.07.2022 r. w projekcie grantowym "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż" 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 66 403,28 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 13. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 32 000,00 zł w związku z planowanym utworzeniem od 1 września 2022 roku dodatkowej grupy żłobkowej w Żłobku Gminnym w Łasku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85516 - System opieki dla dzieci do lat 3
1 § 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 32 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 14. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 2 730,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie palisady betonowej, systemu nawadniającego oraz fundamentów dwóch ławek w Ogrodzie Różanym. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
1 § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 2 730,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 15. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 267 090,00 zł w związku z otrzymaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01095 - Pozostała działalność
1 § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 8 100,00 zł
w dziale 500 - Handel
w rozdziale 50095 - Pozostała działalność


2 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 5 400,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami


3 § 0830 – Wpływy z usług, o kwotę 47 000,00 zł

4 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 40 000,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych


5 § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 64 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe


6 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 100 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze


7 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 300,00 zł

8 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 350,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


9 § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 1 940,00 zł


§ 16. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 17 350 525,55 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 440 000,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 60 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Dotacja celowa dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego obiektu wraz z rozbudową systemu sygnalizacji włamania i napadu” , o kwotę 60 000,00 zł
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 83 600,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa ulicy Lipowej, Rolniczej i Brzozowej w Łasku - Kolumnie” , o kwotę 3 600,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy Stryjewskie” , o kwotę60 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa ul. Prostokątnej w Łasku” , o kwotę 20 000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 129 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1 813 207,28 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 4 300,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 40 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Modernizacja sali gimnastycznej i zaplecza higieniczno - sanitarnego w Szkole Podstawowej w Okupie” , o kwotę 40 000,00 zł
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 127 924,50 zł
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 150 178,95 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 12 000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 99 604,92 zł
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 4 797,82 zł
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 7 628,53 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 2 000,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 53 574,10 zł
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 120 645,30 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 6 044,15 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 14 000,00 zł
w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 200 000,00 zł
w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 30 000,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85395 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 7 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 650,00 zł
w rozdziale 85516 - System opieki na dziećmi w wieku do lat 3
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 17 000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 15 000,00 zł
w rozdziale 85595 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 13 500 000,00 zł
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 213 000,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 57 000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 43 000,00 zł
w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 2 730,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 23 700,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Modernizacja Domu Ludowego w Łopatkach” , o kwotę 23 700,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 13 940,00 zł
w rozdziale 92116 - Biblioteki
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 47 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 12 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wola Stryjewska” , o kwotę 12 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 17. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 160 642,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 159 642,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa przejścia dla pieszych na Placu 11 Listopada w Łasku” , o kwotę 2 456,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Żeromskiego w Łasku” , o kwotę4 447,00,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Jodłowa - ul. Orzechowa - ul. Szkolna w Łasku” , o kwotę 7 739,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa dróg w Orchowie” , o kwotę 25 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa dróg gminnych w Woli Łaskiej i Ostrowie” , o kwotę 120 000,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Dotacja celowa dla ZGM w Łasku na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Lutomierskiej 9 w Łasku” , o kwotę 1 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 18. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok:
w dziale 851 - Ochrona zdrowia
w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
z grupy wydatków – Dotacje na zadania bieżące, kwotę 16 800,00 zł
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 16 800,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 13 142,60 zł
do rozdziału 90095 - Pozostała działalność
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 13 142,60 zł
na zadanie inwestycyjne - „Zagospodarowanie skweru przy ul. Kościuszki w Łasku do celów rekreacyjnych wraz z poprawą estetyki przestrzeni publicznej” , kwotę 13 142,60 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 30 000,00 zł
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 30 000,00 zł
na zadanie inwestycyjne - "Zagospodarowanie terenu za Domem Ludowym w Kopyści", kwotę 30 000,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej
z grupy wydatków – Dotacje na zadania bieżące, kwotę 12 000,00 zł
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 12 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 19. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok polegających na przeniesieniu dochodów:
w dziale 750 - Administracja publiczna
z rozdziału 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa
z § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , kwotę 392 902,15 zł

z § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, kwotę 270 736,00 zł

do rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z § 2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , kwotę 392 902,15 zł

z § 6257 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, kwotę 270 736,00 zł

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
z rozdziału 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń
z § 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwotę 50 000,00 zł

do rozdziału 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
na § 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwotę 50 000,00 zł

z działu 758 - Różne rozliczenia
z rozdziału 75816 - Wpływy do rozliczenia
z § 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, kwotę 1 125 203,26 zł

do działu 010 - Rolnictwo i łowiectwo
do rozdziału 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi
na § 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, kwotę 1 125 203,26 zł

w dziale 801 - Oświata i wychowanie
z rozdziału 80101 - Szkoły podstawowe
z § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, kwotę 2 112,50 zł

do rozdziału 80195 - Pozostała działalność
na § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, kwotę 2 112,50 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 20. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 21. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 22. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Nr 11/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., 23/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 63/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 66/2021 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 76/2022 z dnia 16 marca 2022 r., Nr 81/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 90/2022 z dnia 31 marca, Nr 107/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr 114/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr 122/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr 133/2022 z dnia 11 maja 2022 r., Nr 139/2022 z dnia 19 maja 2022 r., Nr 152/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Nr 159/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr 165/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., Nr 168/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 194/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 198/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r., Nr 214/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Uchwałą Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLI/547/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLII/549/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLIII/566/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/571/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/582/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 czerwca 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLVII/602/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 lipca 2022 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §18 i §19 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 23. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 §13, §14, §15, §16, §17, §18 i §19 oraz w wyniku zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 194/2022 Burmistrza Łasku z dnia 29 lipca 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr 214/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 5 "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2022 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 24. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.
§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 26. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 27. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVIII/608/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022.pdf (5,24MB)

DOCXZałącznik nr 1 XLVIII/608/2022.docx (20,47KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLVIII/608/2022.docx (38,08KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLVIII/608/2022.docx (10,86KB)

DOCXZałącznik nr 4 XLVIII/608/2022.docx (9,50KB)

DOCXZałącznik nr 5 XLVIII/608/2022.docx (8,58KB)

DOCXZałącznik nr 6 XLVIII/608/2022.docx (13,34KB)

DOCXZałącznik nr 7 XLVIII/608/2022.docx (12,82KB)

DOCXZałącznik nr 8 XLVIII/608/2022.docx (7,69KB)