Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVIII/609/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie wprowadzenia zmiany do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Łask na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 4¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119, 2469, z 2022 r. poz. 24, 218, 1700) uchwala się, co następuje:

§ 1. W „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łask na 2022 rok” stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/552/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Łask na 2022 rok" w Rozdziale 4 - ZADANIA PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PREZCIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY ŁASK NA ROK 2022, w Preliminarzu wydatków na 2022 r. z rozbiciem na poszczególne zadania w ramach Działu 851 - ochrona zdrowia, Rozdziału 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi wprowadza się następujące zmiany: 1) Punkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: UDZIELANIE RODZINOM, w KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ i PRAWNEJ, a w SZCZEGÓLNOŚCI OCHRONY PRZED PRZEMOCĄ W RODZINIE ogółem: 385.500 zł

Lp. Zadanie do zrealizowania Sposób realizacji Realizatorzy i partnerzy Wskaźniki w zł Realizacja kierunku działań określonego w Narodowym Programie Zdrowia
1. Finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w placówkach wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Udzielanie dzieciom wsparcia w radzeniu sobie z problemami, pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie różnych form aktywnego spędzania czasu z nastawieniem na działania korygujące oraz prowadzenie pomocy socjalnej w formie dożywiania - działalność edukacyjna, szkoleniowa dla realizatorów zajęć. - PCPR w Łasku - ilość szkoleń. 300.000 2.3.1 Profilaktyka uniwersalna
2. Pomoc w zorganizowaniu różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin patologicznych, jako jedno z działań alternatywnych, w miejsce zagrożeń i zachowań ryzykownych dofinansowanie obozów z programem terapeutycznym jako uzupełnienie całorocznej pracy z dziećmi, dofinansowanie i zagospodarowanie innych form spędzania czasu wolnego - Biblioteka Publiczna w Łasku - ilość programów profilaktycznych 51.700 uniwersalna
3. Finansowanie działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku - inne działania skierowane do społeczności lokalnej. - KPP w Łasku - ilość działań profilaktycznych, szkoleń skierowanych do właścicieli i sprzedawców punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz ilość kontroli przeprowadzonych w placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą napojów alkoholowych. 33.800 3.1.3 Zadania regulacyjne i zapewnienie skutecznego egzekwowania przepisów

 

 

§ 2. Pozostałe zapisy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzialnia Narkomanii Gminy Łask na rok 2022 pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

 

PDF   Uchwała Nr XLVIII/609/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie wprowadzenia zmiany do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Łask na 2022 r..pdf (203,01KB)