Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVIII/618/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/514/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/514/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. zmienia się treść §1, który otrzymuje brzmienie:
„§.1. Ustala się jednostkową stawkę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2022 w formie dopłaty do jednego wozokilometra na liniach komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego w wysokości 2,95 zł. ”;

§ 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVIII/618/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/514/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w .pdf (164,80KB)