Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVIII/619/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 zmieniająca uchwałę Nr XLIX/547/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 13 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1700 i 1730) oraz art. 52 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 i 2445 oraz z 2022 r. poz. 1116, 1692 i 1730) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIX/547/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz warunków częściowego zwolnienia z tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 4175) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
§ 2. 1. Określa się opłatę w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, poza czasem, o którym mowa w § 1. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od 1 września 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVIII/619/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 zmieniająca uchwałę Nr XLIX/547/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychow.pdf (166,73KB)