Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVIII/622/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 zmieniająca Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768) i art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 2270, z 2022 r. poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXIV/295/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2020 r. poz. 5398) w §7 w ust. 1 w pkt 3 dodaje się lit. m o następującym brzmieniu:
m) ustawy o dodatku węglowym; ”;

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVIII/622/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 zmieniająca Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.pdf (164,22KB)