Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLVIII/623/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwalonych Statutów dla 31 Sołectw Gminy Łask

Na podstawie art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statutach Sołectw stanowiących załączniki od nr 1 do nr 31 do uchwały Nr XLVII/606/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutów dla 31 Sołectw Gminy Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4486) w § 10 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
2. O zebraniu wiejskim mieszkańcy sołectwa winni być powiadomieni co najmniej 7 dni przed jego terminem, a w szczególnie ważnych sprawach co najmniej 3 dni. Zawiadomienie powinno zawierać informację na czyj wniosek jest zwołane, określenie daty i godziny zebrania, miejsca zebrania oraz podanie proponowanego porządku obrad. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLVIII/623/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14-09-2022 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwalonych Statutów dla 31 Sołectw Gminy Łask.pdf (162,27KB)