Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 239/2022 Burmistrza Łasku z dnia 26-09-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz.1561) oraz art. 15 ust. 2a - d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, poz. 1812) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonego Zarządzeniem Nr 213/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31 sierpnia 2022 r. powołuję Komisję Konkursową w składzie:
1. Przewodnicząca – Jadwiga Kurkowska
2. Wiceprzewodnicząca – Małgorzata Jochymczak
3. Członek – Izabela Smażek
4. Członek - Katarzyna Zawiasa
5. Członek - Martyna Błęcka

§ 2. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert reguluje § 14 Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 r. stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/523/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r.
§ 3. Komisja Konkursowa przeprowadza konkurs ofert zgodnie z ogłoszeniem o konkursie.
§ 4. Członkowstwo w Komisji Konkursowej ma charakter nieodpłatny.
§ 5. Obsługę administracyjno - techniczną Komisji zapewnia Wydział Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Konkursowej.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 239/2022 Burmistrza Łasku z dnia 26-09-2022 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2022 w zakresie wspierania i upowsz.pdf (169,69KB)