Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 243/2022 Burmistrza Łasku z dnia 27-09-2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) postanawiam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Burmistrza Łasku Nr 17/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łasku (ze zmianami wynikającymi z zarządzeń Burmistrza Łasku Nr 58/2016, Nr 209/2016, Nr 283/2016, Nr 73/2017, Nr 159/2018, Nr 295/2018, Nr 61/2019, Nr 164/2019, Nr 238/2019, Nr 19/2020, Nr 97/2020) wprowadzam następujące zmiany:
1) w § 10 – Biuro Obsługi Interesanta ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Przyjmowanie wniosków, podań, deklaracji i innych dokumentów dotyczących spraw załatwianych w Urzędzie”. ”;

2) w § 11 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) odraczania terminu płatności i rozkładania na raty zobowiązań podatkowych, ”;

3) w § 11 dodaje się ust. 27 i 28 o brzmieniu:
27. Potwierdzanie zawarcia umów dzierżawy, o których mowa w art. 28 ust.4 pkt 1 i art. 38 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. 28. Rozpatrywanie spraw związanych z udzielaniem ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, o ile stanowią zaległość. ”;

4) w § 13 ust. 1 pkt 5, 24 i 26 otrzymują brzmienie:
5) koordynowanie spraw w zakresie opieki żłobkowej, edukacji przedszkolnej oraz w szkołach podstawowych na terenie gminy, 24) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, 26) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno - edukacyjnych w ramach Rządowego Programu Pomocy, ”;

5) w § 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Przygotowywanie, wdrażanie, aktualizowanie i monitorowanie strategicznych dokumentów rozwojowych gminy. ”;

6) w § 15 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Nadzór nad funkcjonowaniem siłowni zewnętrznych, placów zabaw, stacji rowerowych oraz działkami gminnymi zagospodarowanymi na potrzeby sołectw, w tym wykonanych z dofinansowaniem zewnętrznym i zapewnienie trwałości tych projektów. ”;

7) w § 16 uchyla się ust.11;
8) w § 16 dodaje się ust. 22 i 23 o brzmieniu:
22. Wprowadzanie do centralnej ewidencji emisyjności budynków danych i informacji zawartych w złożonych deklaracjach z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego tę ewidencję. 23. Wykonywanie zadań z zakresu przyznawania dodatku dla podmiotów wrażliwych, które ponoszą koszty zakupu paliw wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. ”;

9) w § 20 ust. 2 uchyla się pkt 7;
10) w § 20 ust. 2 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
12) orzekanie w sprawach przyznawania żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodzin i żołnierzom uznanym za samotnych należności mieszkaniowych oraz w sprawach o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. ”;

11) w § 20 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) prowadzenie spraw związanych z jednostkami OSP w zakresie wyposażenia, wyszkolenia, umundurowania, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej, a także ubezpieczenia, badań lekarskich oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego, ”;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku i wchodzi w życie z dniem 20 września 2022 r.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 243/2022 Burmistrza Łasku z dnia 27-09-2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku.pdf (176,01KB)