Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24-05-2019 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326, 534) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 83.166,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z 25 kwietnia 2019 r. Nr FB-I.3111.2.78.2019 na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
- § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 83.166,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 11.800,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów w Przedszkolu Publicznym Nr 1 oraz wypłatą odszkodowania dla Przedszkola Publicznego Nr 3 w Łasku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
- § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego, o kwotę 6.000,00 zł

- § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 5.800,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 54.605,00 zł w związku z Pismem Nr FRIII.433.10.83.2018.MKr UM05-6935-UM0510551/17 z dnia 9 kwietnia 2019 r. na podstawie Umowy nr 00349-6935-UM0510551/17 zawartej w dniu 23 02.2018 r. w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - "Budowa siłowni zewnętrznych w Gminie Łask"(refundacja za 2018 rok). 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
- § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 54.605,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 12.202,02 zł w związku ze zwrotem środków z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze
- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 271,92 zł

- § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 4.125,67 zł

- w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 428,39 zł

- § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 7.126,04 zł
w rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny


- § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 100,00 zł
w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny


- § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 150,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 1.432.358,81 zł z tytułu opłat w ramach gospodarki odpadami komunalnymi. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
- § 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 1.432.358,81 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 95.900,00 zł w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z 25 kwietnia 2019 r. Nr FB-I.3111.2.78.2019 przeznaczoną na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 53.430,00 zł
w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego


- § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 32.880,00 zł
w rozdziale 80149 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego


- § 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), o kwotę 9.590,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 1.126.034,22 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 14.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Zakup samochodu bojowego dla jednostki OSP Gminy Łask", o kwotę 14.000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - o kwotę 35.470,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , o kwotę 5.800,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska
w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , o kwotę 1.070.764,22 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 8. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 12.734,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące , o kwotę 12.734,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2019 rok: z działu 600 - Transport i łączność
z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminna
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 13.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa ul. Szkolnej w Wiewiórczynie" , kwotę 13.000,00 zł
do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90095 - Pozostała działalność
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 13.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa zbiornika wodnego w Łasku„, kwotę 13.000,00 zł
z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 5.000,00 zł
do działu 750 - Administracja publiczna
do rozdziału 75095 - Pozostała działalność
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , o kwotę 5.000,00 zł
z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
z rozdziału 92195 - Pozostała działalność
z grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 1.500,00 zł
do działu 630 - Turystyka
do rozdziału 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
do grupy wydatków - Dotacje na zadania bieżące , o kwotę 1.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. § 11. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2019 rok polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, o kwotę 2.250.000,00 zł oraz na zmniejszeniu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o kwotę 2.634.931,61 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2019 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 15.392.376,87 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 11.608.661,50 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.783.715,37 zł. § 12. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2019 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 13. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 14. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 15. W uchwale budżetowej na rok 2019 Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 9/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r., Nr 13/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r., Nr 16/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 35/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr 42/2019 z dnia 7 lutego 2019 r., Nr 51/2019 z dnia 18 lutego 2019 r., Nr 65/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 72/2019 z dnia 8 marca 2019, Nr 78/2019 z dnia 18 marca 2019 r., Nr 86/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 94/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r., Nr 102/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r, Nr 110/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r., Nr 116/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r, Nr 128/2019 z dnia 10 maja 2019 r., Nr 139/2019 z dnia 20 maja 2019 r. oraz Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2019 r. i Uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8 i §9 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 16. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8 i §9 nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje: 1) Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2019”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 „Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania”, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 9 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 17. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2019. § 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24-05-2019 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.pdf (1,57MB)

DOCXZałącznik nr 0 IX/98/2019.docx (7,08KB)

DOCXZałącznik nr 1 IX/98/2019.docx (11,29KB)

DOCXZałącznik nr 1 IX/98/2019.docx (7,15KB)

DOCXZałącznik nr 2 IX/98/2019.docx (21,06KB)

DOCXZałącznik nr 3 IX/98/2019.docx (6,11KB)

DOCXZałącznik nr 4 IX/98/2019.docx (7,89KB)

DOCXZałącznik nr 5 IX/98/2019.docx (8,00KB)

DOCXZałącznik nr 6 IX/98/2019.docx (7,14KB)

DOCXZałącznik nr 7 IX/98/2019.docx (7,11KB)

DOCXZałącznik nr 8 IX/98/2019.docx (11,73KB)

DOCXZałącznik nr 9 IX/98/2019.docx (10,42KB)