Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 244/2022 Burmistrza Łasku z dnia 29-09-2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) i art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 172, 975, 1561) zarządzam:

§ 1. Ustala się stawkę bazową czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Łask w wysokości 5,20 zł /słownie: pięć złotych dwadzieścia groszy/. § 2. Wysokość stawki bazowej ulega zróżnicowaniu w zależności od występowania czynników obniżających lub podwyższających stawkę określoną w § 1 na zasadach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Stawkę czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego ustala się w wysokości 2,50 zł /słownie zł: dwa złote pięćdziesiąt groszy/. § 4. Stawkę czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej tymczasowego pomieszczenia ustala się w wysokości 2,00 zł /słownie zł: dwa złote/. § 5. Określone w § 1, § 3, § 4, stawki czynszu obowiązują przez okres 12 miesięcy tj. od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. § 6. Traci moc zarządzenie Nr 312/2021 Burmistrza Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m 2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łask. § 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 244/2022 Burmistrza Łasku z dnia 29-09-2022.pdf (236,04KB)

DOCXZałącznik nr 1 244/2022.docx (6,45KB)