Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24-05-2019 w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, 1629) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dopłatę dla odbiorców I grupy taryfowej usług - zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości 0,50 zł brutto za każdy 1 m 3 (jeden metr sześcienny) z terenu gminy Łask. 2. Dopłaty, o których mowa w § 1 przekazywane będą Miejskiemu Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku.
§ 2. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku pobiera opłaty za zaopatrzenie w wodę od odbiorców wody objętych dopłatami w wysokości pomniejszonej o stawkę dopłat. § 3. Źródłem pokrycia zobowiązań będą środki finansowe budżetu Gminy Łask. § 4. Dopłaty, o których mowa w § 1, będą obowiązywać od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24-05-2019 w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody.pdf (97,81KB)