Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr IX/100/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24-05-2019 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019-2025 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, 1629) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się „Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku”, ul. Tylna 9, na lata 2019-2025” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchyla się uchwałę Nr XLII/458/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2021 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łasku”. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr IX/100/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24-05-2019 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019-2025 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.pdf (370,25KB)

PDFZalacznik1 IX/100/2019.pdf (205,11KB)