Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX/625/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok:
z działu 630 - Turystyka
z rozdziału 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 100 000,00 zł
z zadania inwestycyjnego - „Rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjnej w Gminie Łask” , kwotę 100 000,00 zł
z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90095 - Pozostała działalność
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 32 224,00 zł
z zadania inwestycyjnego - „Budowa zbiornika wodnego w Łasku” , kwotę 32 224,00 zł
do działu 600 - Transport i łączność
do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 132 224,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi gminnej nr 103152E we Wrzeszczewicach Nowych” , kwotę 86 824,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi gminnej nr 103166E w miejscowości Krzucz” , kwotę20 400,00 zł

na zadanie inwestycyjne - „Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Łasku - Kolumnie” , kwotę 25 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Nr 11/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., 23/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 63/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 66/2021 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 76/2022 z dnia 16 marca 2022 r., Nr 81/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 90/2022 z dnia 31 marca, Nr 107/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr 114/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr 122/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr 133/2022 z dnia 11 maja 2022 r., Nr 139/2022 z dnia 19 maja 2022 r., Nr 152/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Nr 159/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr 165/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., Nr 168/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 194/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 198/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r., Nr 214/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr 229/2022 z dnia 15 września 2022 r., Nr 245/2022 z dnia 30 września 2022 r., uchwałą Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLI/547/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLII/549/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 marca 2022 r., uchwałą Nr XLIII/566/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLIV/571/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 maja 2022 r., uchwałą Nr XLVI/582/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLVII/602/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 lipca 2022 r. oraz uchwałą Nr XLVIII/608/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14 września 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1 i §2 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku zmian, o których mowa w §1 i §2 nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLIX/625/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-10-2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022.pdf (1,31MB)

DOCXZałącznik nr 1 XLIX/625/2022.docx (13,02KB)

DOCXZałącznik nr 2 XLIX/625/2022.docx (7,73KB)

DOCXZałącznik nr 3 XLIX/625/2022.docx (13,27KB)