Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XLIX/626/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-10-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 23 ust. 1 pkt 7a, art 25 ust. 1 i 2 , art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z 2022 r. poz. 1846) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres kolejnych pięciu lat, do dnia 31.12.2028 r., na część działki zabudowanej, oznaczonej numerem 272 o pow. 6000 m 2 , położonej w Teodorach, KW SR1L/00006446/8, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności oświatowej. § 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na rzecz podmiotu, który korzystał jako ostatni z przedmiotowej nieruchomości na podstawie umowy dzierżawy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XLIX/626/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-10-2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (158,67KB)