Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka odpadami

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Adres: Łask, ul. Lutomierska 2 

Godziny pracy: 
Wtorek godz. 10:00 – 14:30, 15.30 - 19.00;
Czwartek godz. 10:00 – 14:30, 15.30 - 19.00;
Sobota (1 i 3 sobota miesiąca) godz. 09:00 – 13:00.

Do PSZOK można dostarczyć następujące rodzaje odpadów:

 1. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury
 2. szkło, opakowania ze szkła
 3. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali, metale
 4. odpady opakowaniowe wielomateriałowe
 5. odpady ulegające biodegradacji, odpady kuchenne ulegające biodegradacji
 6. opakowania zawierające pozostałości  substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 7. przeterminowane leki i chemikalia
 8. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 9. zużyte baterie i akumulatory
 10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 11. meble i inne odpady wielkogabarytowe
 12. zużyte opony, 4 szt. rocznie z nieruchomości
 13. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, które powstały na nieruchomości w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do odpowiednich organów administracyjnych w ilości do 1, 1 m3 rocznie
 14. odpady tekstyliów i odzieży
 15. styropian opakowaniowy
  Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie są przyjmowane:
  1. odpady zawierające azbest
  2. części samochodowe
  3. opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych
  4. odpady w cieknących opakowaniach
  5.urządzenia przemysłowe
  6. odpady poprodukcyjne
  7. papa, wata szklana, styropian budowlany

Istotne pliki do pobrania

 

 

Rejestr działalności regulowanej podmiotów w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszańców nieruchomości na terenie miasta i gminy Łask

 

DOCX  Wykaz Firm  prowadzących działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Łask (16,31KB)
 

 

Harmonogram odbioru odpadów z miasta i gminy Łask w roku 2022

Harmonogram 2022.

Harmonogram - zabudowa wielorodzinna 2022.

 

Informacja w sprawie dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że zgodnie z § 1 Uchwały Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie określania terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalone zostały następujące terminy i częstotliwości wnoszenia opłaty każdego roku:

a) za miesiące styczeń, luty i marzec do 31 marca danego roku;

b) za miesiące kwiecień, maj i czerwiec do 30 czerwca danego roku;

c) za miesiące lipiec, sierpień i wrzesień do 30 września danego roku;

d) za miesiące październik, listopad i grudzień do 31 grudnia danego roku.

Opłatę ryczałtową za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe uiszcza się z dołu w terminie do dnia 30 września danego roku.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne rachunki bankowe, zgodnie z otrzymanymi informacjami.

Wszelkie informacje w sprawach dotyczących opłat oraz wywozu odpadów komunalnych, można uzyskać pod nr telefonu: 43 676 83 06 lub 43 676 83 07.

Wszystkie wpłaty na konto gminy Łask dokonywane w formie gotówkowej w Banku PEKAO S.A. są zwolnione z opłat.

Ulotki informacyjne:

- Nowe pojemniki i zasady segregacji odpadów

- Nowe zasady segregacji odpadów dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej

 

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Łask

Poziomy recyklingu osiągnięte przez gminę Łask

Uchwały Rady Miejskiej w Łasku dotyczące Gospodarki Odpadami

Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców Gminy Łask

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających  w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

Słownik pojęć

 

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)