Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Łasku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Orchowie

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 lipca 2019r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Orchów gmina Łask, działki położone są na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej– symbol 21MN/U.

Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00060202/2.

Nieruchomości oznaczone są działkami:

  • nr 316/10 o pow. 971 m2, cena wywoławcza 44.400 zł, wadium w wysokości – 4.440 zł;
  • nr 316/11 o pow. 1069 m2, cena wywoławcza 48.900 zł, wadium w wysokości – 4.890 zł.

Cena wylicytowana działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%.

Przedmiotowej nieruchomości przysługuje uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej polegające na prawie przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 316/7, 316/8, 316/9, 316/10, 316/11 do dnia 5 grudnia 2089r. na części działki nr 262 od drogi wojewódzkiej nr 473 na obszarze o pow. 266 m2 z ograniczeniem masy całkowitej pojazdów do 7,5 tony.

Terminy odbytych przetargów ustnych nieograniczonych na w/w nieruchomości: I przetarg – 5 października 2010r., II przetarg – 16 listopada 2010r., I przetarg – 14 marca 2013r., II przetarg – 2 lipca 2013r., I przetarg – 24 kwietnia 2014r., II przetarg – 24 czerwca 2014r., III przetarg – 8 października 2014r., IV przetarg – 20 lutego 2015r., V przetarg – 4 sierpnia 2015r., I przetarg – 7 września 2016r., II przetarg – 28 października 2016r., III przetarg – 26 kwietnia 2017r., IV przetarg – 10 października 2017r., V przetarg – 8 grudnia 2017r., I przetarg- 30.10.2019r., I przetarg- 28 grudnia 2020r., II przetarg – 10 maja 2021r., I przetarg- 10 maja 2022r. – przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, w sali konferencyjnej (parter).

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się w terenie ze stanem jej zagospodarowania. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Gminy Łask Bank PEKAO S. A. O/Łask Nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 listopada 2022r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Łask. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy.

2.  Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego). Małżonkowie posiadający wspólność ustawową biorą udział w przetargu osobiście lub za okazaniem pełnomocnictwa współmałżonka potwierdzonego przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.

3.  Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

4.  Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną o wadium, nie później niż na 3 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Za termin płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Łask.

5.  Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.

6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Łask, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego.

7.  Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r.  poz. 2278). Nabycie gruntu przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisu w/w ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia. 

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 54 lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 lub 43 676-83-54.

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl.

Burmistrz Łasku
Gabriel Szkudlarek

DOCX  ogłoszenie_o_przetargu_25_10_2022.docx (15,41KB)