Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Łasku ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych przewidzianych do zabudowy garażowej wraz z ułamkową częścią działki podjazdowej, położonych w Łasku w obrębie 14

Dla nieruchomości nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej o niskiej intensywności. Dla nieruchomości zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażowego wraz z podjazdem.

Dla nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr SR1L/00048703/4.

Nieruchomości oznaczone są działkami:

  • nr 404/2 o pow. 18 m2 wraz z 1/3 częścią działki podjazdowej nr 404/5 o pow. 38 m2 - cena wywoławcza 7.000 zł, wadium w wysokości – 700 zł
  • nr 404/3 o pow. 18 m2 wraz z 1/3 częścią działki podjazdowej nr 404/5 o pow. 38 m2 - cena wywoławcza 7.000 zł, wadium w wysokości – 700 zł
  • nr 404/4 o pow. 18 m2 wraz z 1/3 częścią działki podjazdowej nr 404/5 o pow. 38 m2 - cena wywoławcza 7.000 zł, wadium w wysokości – 700 zł

Cena wylicytowana działek zostanie powiększona o należny podatek VAT wynoszący 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, w sali konferencyjnej (parter).

Przed przystąpieniem do przetargu zainteresowany nabyciem nieruchomości winien zapoznać się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym stanem zagospodarowania, dokonać identyfikacji sieci lub stref ochronnych sieci zlokalizowanych na nieruchomościach przyległych a także innych sieci i ich stref ochronnych mających wpływ na możliwość zagospodarowania i zobowiązany jest do zachowania stref ochronnych. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym faktycznym i prawnym.

Nabywca winien również zapoznać się z decyzjami o warunkach zabudowy.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na powyższą nieruchomość. Wadium należy wpłacać w pieniądzu na konto Gminy Łask Bank PEKAO S. A. O/Łask Nr 84 12403288 1111 0000 2807 7394 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 21 listopada 2022r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Łask. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego gminy.

2.  Osoby uczestniczące w przetargu muszą przedłożyć komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, odpisy z właściwych rejestrów, pełnomocnictwa oraz wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one prawem wymagane a osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną dodatkowo zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego). W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka potwierdzonym przez notariusza, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.  

3.  Wadium wpłacone przez uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

4.  Osoba wygrywająca przetarg, po podpisaniu protokołu z przetargu, wpłaca ustaloną kwotę pomniejszoną o wadium, nie później niż na 3 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność. O miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Za termin płatności uważa się datę uznania rachunku bankowego Gminy Łask.

5.  Koszty notarialne oraz ujawnienie nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.

6. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Łask, gdy nabywca nie przystąpi do podpisania aktu notarialnego.

7.  Cudzoziemcy mogą brać udział w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r.  poz. 2278). Nabycie gruntu przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisu w/w ustawy. Nabywca zobowiązany jest do ustalenia we własnym zakresie, czy nabycie gruntu będącego przedmiotem przetargu wymaga zezwolenia. 

Bliższych informacji udziela się w Urzędzie Miejskim w Łasku ul. Warszawska 14, pok. nr 40 i 54 lub telefonicznie tel. 43 676-83-40 lub 43 676-83-54.

Burmistrz Łasku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu.

Ogłoszenie znajduje się na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miejskiego w Łasku, stronie internetowej www.lask.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lask.pl.

                                                                                                                      Burmistrz Łasku 
Gabriel Szkudlarek

DOCX  ogłoszenie o przetargu garaże.docx (15,26KB)