Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 2

Działając na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) informuję niniejszym, że w dniu 14 września 2022 r. Rada Miejska w Łasku podjęła uchwałę Nr XLVIII/611/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 2. Plan został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, poz. 5832 z dnia 24 października 2022 r.
Z uchwalony planem miejscowym z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w jego sporządzaniu, uwzględnieniu uwag i wniosków oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, pokój Nr 75 w godzinach urzędowania.