Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/628/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) oraz w związku z zapisami §2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 913 044,50 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1 § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę 913 044,50 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 30 000,00 zł w związku z Porozumieniem NR PP MEiN/2022/DPI/1736 z dnia 7.10.2022 r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
1 § 2020 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o kwotę 30 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 2 488 800,00 zł w związku z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw i złożeniem zapotrzebowania przez Gminę Łask do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85395 - Pozostała działalność

§ 2180. – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 2 488 800,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 4.100,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę powstałą na placu zabaw w Woli Łaskiej (uszkodzenie ogrodzenia). 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
1 § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 4 100,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 451 118,00 zł w związku z otrzymaniem większych wpływów niż zaplanowano. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
1 § 0800 – Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, o kwotę 100 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)


2 § 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, o kwotę 6 297,00 zł

3 § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, o kwotę 3 800,00 zł


4 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 6 988,00 zł
w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego


5 § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 600,00 zł

6 § 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, o kwotę 4 000,00 zł


7 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 2 834,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


8 § 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, o kwotę 6 000,00 zł

9 § 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, o kwotę 4 000,00 zł
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe


10 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 100 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe


11 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 8 500,00 zł

12 § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 4 000,00 zł

13 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 5 500,00 zł

14 § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 1 582,00 zł

15 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 400,00 zł
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych


16 § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę 1 500,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola


17 § 0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, o kwotę 12 000,00 zł

18 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 9 600,00 zł

19 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 3 900,00 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące


20 § 0610 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, o kwotę 142,00 zł
21 § 0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 100,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne


22 § 0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, o kwotę 57 500,00 zł

23 § 0830 - Wpływy z usług, o kwotę 76 000,00 zł

24 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 760,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg


25 § 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, o kwotę 26 000,00 zł
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność


26 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 7 300,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


27 § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 1 815,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 538 027,00 zł w związku z otrzymaniem mniejszych wpływów niż zaplanowano. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo
w rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi
1 § 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 4 887,00 zł
w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami


2 § 0830 – Wpływy z usług , o kwotę 42 140,00 zł
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw


3 § 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, o kwotę 491 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 3 503 022,39 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Przebudowa drogi wewnętrznej Ostrów - Osiedle” , o kwotę 1 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych , o kwotę 10 000,00 zł
w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 4 000,00 zł
w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 1 500,00 zł
w dziale 757 - Obsługa długu publicznego
w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki
w grupie wydatków - Obsługa długu, o kwotę 420 000,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 52 480,20 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 11 224,00 zł
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 35 435,44 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 3 181,13 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 162 128,22 zł
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 18 630,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 59 462,68 zł
w rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 2 880,28 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 9 000,00 zł
w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 133 830,00 zł
w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 35 771,76 zł
w rozdziale 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 4 133,68 zł
w rozdziale 80195 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacja zadań statutowych, o kwotę 32 750,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85395 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Ś wiadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 2 290 000,00 zł
w grupie wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 48 800,00 zł
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 150 000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 13 815,00 zł
w dziale 926 - Kultura fizyczna
w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 3 000,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych w sołectwie Sięganów” , o kwotę 3 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 8. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 43 665,05 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 710 - Działalność usługowa
w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 30 000,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 1 765,05 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 11 900,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Budowa zbiornika wodnego w Łasku” , o kwotę 11 900,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok:
z działu 855 - Rodzina
z rozdziału 85595 - Pozostała działalność
z grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 13 500 000,00 zł
z grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 213 000,00 zł
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacji zadań statutowych, o kwotę 57 000,00 zł
do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
do rozdziału 85395 - Pozostała działalność
do grupy wydatków - Świadczenia na rzecz osób fizycznych, o kwotę 13 500 000,00 zł
do grupy wydatków - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o kwotę 213 000,00 zł
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacji zadań statutowych, o kwotę 57 000,00 zł
z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 5 820,00 zł
z zadania inwestycyjnego - „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask” , kwotę 5 820,00 zł
do działu 926 - Kultura fizyczna
do rozdziału 92601 - Obiekty sportowe
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 5 820,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Gorczyn” , kwotę 5 820,00 zł
z działu 710 - Działalność usługowa
z rozdziału 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacja zadań statutowych, kwotę 90 000,00 zł
do działu 600 - Transport i łączność
do rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacja zadań statutowych, kwotę 50 000,00 zł
do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacja zadań statutowych, kwotę 40 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok polegających na przeniesieniu dochodów:
z działu 758 - Różne rozliczenia
z rozdziału 75814 - Różne rozliczenia finansowe
1 § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 13 770 000,00 zł
do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
do rozdziału 85395 - Pozostała działalność


2 § 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o kwotę 13 770 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 11. W związku z zapisami §2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 lipca 2022 r. w sprawie zmiany szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571) dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok:
1. Zmniejsza się dochody o kwotę 2 230 494,24 zł w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe
1 § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 131 636,00 zł
w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia


2 § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, o kwotę 2 098 858,24 zł


2. Zwiększa się dochody o kwotę 2 230 494,24 zł w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie
1 § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 15 076,24 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania


2 § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 26 636,00 zł
w rozdziale 85295 - Pozostała działalność


3 § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 1 778 304,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85395 - Pozostała działalność


4 § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 192 438,00 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym


5 § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 105 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


6 § 2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, o kwotę 113 040,00 zł


3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 786 935,87 zł w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75095 - Pozostała działalność
1 § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 5 200,00 zł

2 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 893,88 zł

3 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 127,40 zł

4 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 1 308,46 zł

5 § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 7 546,50 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe


6 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 48 333,62 zł

7 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 7 011,20 zł

8 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 51 707,32 zł

9 § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek, o kwotę 35 170,00 zł

10 § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 1 000,00 zł

11 § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 515,25 zł

12 § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 304 796,38 zł
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych


13 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 631,72 zł

14 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 95,34 zł

15 § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 3 847,43 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola


16 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 10 789,00 zł

17 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 1 468,00 zł

18 § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 63 631,54 zł
w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół


19 § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 4 269,89 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące


20 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1 157,44 zł

21 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 165,32 zł

22 § 4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, o kwotę 101,30 zł

23 § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 6 765,13 zł
w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego


24 § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 2 157,00 zł

25 § 4120 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, o kwotę 301,00 zł

26 § 4790 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli, o kwotę 12 527,75 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85295 - Pozostała działalność


27 § 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 1 800 764,00 zł

28 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę 3 561,00 zł

29 § 4300 - Zakup usług pozostałych, o kwotę 615,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85395 - Pozostała działalność


30 § 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 178 860,83 zł

31 § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe, o kwotę 13 577,17 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85495 - Pozostała działalność


32 § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, o kwotę 105 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85595 - Pozostała działalność


33 § 3110 - Świadczenia społeczne, o kwotę 113 040,00 zł


4. Zwiększa się wydatki o kwotę 2 786 935,87 zł w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie
1 § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 1 308,46 zł

2 § 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 7 546,50 zł

3 § 4740 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 5 200,00 zł

4 § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 1 021,28 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe


5 § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 86 877,32 zł

6 § 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 1 000,00 zł

7 § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 304 796,38 zł

8 § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 55 860,07 zł
w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych


9 § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 3 847,43 zł

10 § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 727,06 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola


11 § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 63 631,54 zł

12 § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 12 257,00 zł
w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół


13 § 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 4 269,89 zł
w rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące


14 § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 6 765,13 zł

15 § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 1 424,06 zł
w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego


16 § 4750 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 12 527,75 zł

17 § 4850 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy , o kwotę 2 458,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania


18 § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, o kwotę 26 636,00 zł
w rozdziale 85295 - Pozostała działalność


19 § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, o kwotę 1 774 128,00 zł

20 § 4350 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 3 561,00 zł

21 § 4370 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, o kwotę 615,00 zł
w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
w rozdziale 85395 - Pozostała działalność


22 § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, o kwotę 178 860,83 zł

23 § 4840 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 13 577,17 zł
w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym


24 § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, o kwotę 105 000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


25 § 3290 - Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP, o kwotę 113 040,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz Nr 2 do niniejszej uchwały.§ 12. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2022 rok polegających na:
1 w sołectwie Gorczyn - przeniesieniu środków w ramach wydatków inwestycyjnych z zadania: "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask" kwotę 5 820,00 zł na zadanie pn. "Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Gorczyn", kwotę 5 820,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.§ 13. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 11 407,00 zł oraz na zmniejszeniu rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 121 728,84 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2022 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 21 752 313,00 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 2 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 14 455 015,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 300.000,00 zł ora z przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.997.298,00 zł. § 14. W uchwale Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022:
1) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 2 425 306,84 z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 14 455 015,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3 000 000,00 zł. ”;

§ 15. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 16. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 17. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Nr 11/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., 23/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 63/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 66/2021 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 76/2022 z dnia 16 marca 2022 r., Nr 81/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 90/2022 z dnia 31 marca, Nr 107/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr 114/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr 122/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr 133/2022 z dnia 11 maja 2022 r., Nr 139/2022 z dnia 19 maja 2022 r., Nr 152/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Nr 159/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr 165/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., Nr 168/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 194/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 198/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r., Nr 214/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,Nr 214/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr 229/2022 z dnia 15 września 2022 r., Nr 245/2022 z dnia 30 września 2022 r., Nr 255/2022 z dnia 14 października 2022 r., uchwałą Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLI/547/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLII/549/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 marca 2022 r., uchwałą Nr XLIII/566/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLIV/571/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 maja 2022 r., uchwałą Nr XLVI/582/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLVII/602/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 lipca 2022 r., uchwałą Nr XLVIII/608/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14 września 2022 r. oraz uchwałą Nr XLIX/625/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 października 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14 i §15 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 18. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13, §14 i §15 oraz w wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Nr 245/2022 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2022 r.,nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 19. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.
§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 22. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr L6282022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w.pdf (6,05MB)

DOCXZałącznik nr 1 L6282022.docx (16,83KB)

DOCXZałącznik nr 2 L6282022.docx (46,18KB)

DOCXZałącznik nr 3 L6282022.docx (6,14KB)

DOCXZałącznik nr 4 L6282022.docx (8,70KB)

DOCXZałącznik nr 5 L6282022.docx (8,37KB)

DOCXZałącznik nr 6 L6282022.docx (8,65KB)

DOCXZałącznik nr 7 L6282022.docx (13,29KB)

DOCXZałącznik nr 8 L6282022.docx (12,88KB)

DOCXZałącznik nr 9 L6282022.docx (26,07KB)