Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/630/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Łask"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915, z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700, 1730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Łask”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr L6302022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i.pdf (232,18KB)

DOCXZałącznik nr 1 L6302022.docx (6,67KB)