Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/632/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 30 ust. 6 pkt 3 i ust. 6a w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala się, co następuje:

§ 1. W Regulaminie wynagradzania nauczycieli stanowiacym załącznik do uchwały Nr XLIX/548/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask, zmienionej uchwałą Nr L/559/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 5 września 2018 r. oraz uchwałą Nr XIV/154/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 4176, 4827, z 2019 r. poz. 6023) w § 5 wprowadza się następujące zmiany:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowawstwo lub sprawowanie funkcji opiekuna stażu, doradcę metodycznego, mentora przysługuje miesięczny dodatek funkcyjny. ”;

2) w ust. 4 w tabeli, po dotychczasowym wierszu oznaczonym L.p. 3 dodaje się wiersz L.p. 4 w brzmieniu:

4. Mentor 200

 

 

3) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
7. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora i nauczycieli, którym powierzono sprawowanie funkcji wychowawców w szkole, opiekunów stażu, doradcy metodycznego, mentora ustala Dyrektor szkoły uwzględniając kryteria określone w ust. 5 stosownie do przydzielonych obowiązków. ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia 1 września 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

 

PDF   Uchwała Nr L6322022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 zmieniająca uchwałę w.pdf (166,99KB)