Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/634/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla fragmentu obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej Os. Przylesie w rejonie ulicy Jodłowej na południe od istniejącej szkoły podstawowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503, 1846) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/587/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łask dla fragmentu obszaru zabudowy mieszkaniowo-usługowej Os. Przylesie w rejonie ulicy Jodłowej na południe od istniejącej szkoły podstawowej §2 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
§ 2. 1. Przedmiotem zmiany, o której mowa w §1 będą zapisy tekstu planu dotyczące terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1M-U, w szczególności dotyczące lokalizacji budynków gospodarczych, garażowych, wiat i ogrodzeń oraz dodanie zapisu informującego o położeniu obszaru objętego zmianą planu w granicach powierzchni ograniczających wysokość zabudowy od lotniska wojskowego "Łask". ”;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr L6342022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 zmieniająca uchwałę w.pdf (164,78KB)