Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr L/645/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Łasku

Na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6, ust. 8 i ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Radni, z wyjątkiem członków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, za udział w pracach Rady Miejskiej w Łasku i stałych komisjach rady otrzymują miesięczną dietę w wysokości 1200 zł. W przypadku radnego pełniącego jedną z wymienionych funkcji określonych odpowiednio w ust. od 2 do 7 przysługuje jedna miesięczna dieta w wysokości ustalonej dla sprawowanej funkcji. 2. Radny pełniący funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymuje miesięczną dietę w wysokości 2500 zł. 3. Radni pełniący funkcje Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej otrzymują miesięczną dietę w wysokości 1850 zł . 4. Przewodniczący: Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Gospodarki, Finansów i Budżetu otrzymują miesięczną dietę w wysokości 1800 zł . 5. Przewodniczący pozostałych komisji otrzymują miesięczną dietę w wysokości 1400 zł . 6. Zastępcy Przewodniczących Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Komisji Gospodarki, Finansów i Budżetu otrzymują dietę miesięczną w wysokości 1400 zł , zastępcy pozostałych komisji rady otrzymują miesięczną dietę w wysokości 1300 zł . 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji otrzymują miesięczną dietę w wysokości 1300 zł . 8. Radni, którzy nie są członkami żadnej stałej, merytorycznej komisji, mają zmniejszone diety, o których mowa w ust. od 1 do 7, o 50%.
§ 2. 1. Radny jest zobowiązany potwierdzić swój udział w posiedzeniach rady, komisji rady poprzez złożenie podpisu na liście obecności.
2. Podstawą do wypłacenia miesięcznej diety w pełnej wysokości jest udział we wszystkich odbytych posiedzeniach rady oraz posiedzeniach komisji rady.
3. W przypadku nieobecności na posiedzeniu rady, miesięczna dieta ulega zmniejszeniu o 20% za każdą nieobecność, z zastrzeżeniem ust. 6. 4. W przypadku nieobecności na posiedzeniu komisji rady, miesięczna dieta ulega zmniejszeniu o 10% za każdą nieobecność, z zastrzeżeniem ust. 6. 5. Zasad określonych w ust. od 2 do 4 nie stosuje się w przypadku usprawiedliwionej nieobecności radnego na posiedzeniu komisji lub rady, jeżeli w tym samym czasie, za zgodą Przewodniczącego rady, reprezentuje radę na innych spotkaniach.
6. W przypadku nieuczestniczenia w posiedzeniach rady i komisjach rady przez okres dłuższy niż jeden miesiąc kalendarzowy, radny zostaje pozbawiony diety w całości za każdy kolejny następny miesiąc.

§ 3. 1. W przypadku zmiany w trakcie miesiąca kalendarzowego funkcji pełnionej przez radnego, wysokość diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie do czasu pełnienia każdej z funkcji. 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego lub rozpoczęcia sprawowania mandatu w trakcie miesiąca kalendarzowego, wysokość diety za dany miesiąc ustala się proporcjonalnie do czasu sprawowania mandatu.
§ 4. W miesiącach, w których przypada początek lub koniec kadencji rady, dieta przysługuje proporcjonalnie za okres od złożenia ślubowania przez radnego oraz do końca kadencji.
§ 5. Dietę wypłaca się z budżetu gminy w terminie za dany miesiąc do 10-go następnego miesiąca zgodnie z dyspozycją radnego na wskazane na piśmie konto osobiste.
§ 6. Niezależnie od diet, radnym przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach określonych szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zm.).
§ 7. Upoważnia się Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej najstarszego wiekiem do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej.
§ 8. Traci moc uchwała Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej w Łasku, ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 listopada 2018 r.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr L6452022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26-10-2022 w sprawie zasad przyznawania i.pdf (177,81KB)

DOCXAkt_RCL L6452022.docx (37,59KB)