Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 06-06-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2a, 3, 3b, art 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 2a pkt 1 oraz ust. 3, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. § 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 17,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. 2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 34,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
3. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne o określonej pojemności:
1) pojemnik o pojemności 120 l - 40,00 zł;
2) pojemnik o pojemności 140 l - 40,00 zł;
3) pojemnik o pojemności 240 l - 78,00 zł;
4) pojemnik o pojemności 1100 l - 178,00 zł;
5) pojemnik o pojemności 7000 l - 1128,00 zł.

4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane ustala się wyższą stawkę opłaty za pojemnik na odpady komunalne o określonej pojemności:
1) pojemnik o pojemności 120 l - 80,00 zł;
3) pojemnik o pojemności 240 l - 156,00 zł;
3) pojemnik o pojemności 1100 l - 352,00 zł;
4) pojemnik o pojemności 7000 l - 2256,00 zł.

§ 3. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 1 albo ust. 2. 2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust. 3 albo ust. 4.
3. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1 i ust. 2.

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku ustala się od właścicieli tych nieruchomości ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 2. Ustala się stawkę opłaty ryczałtowej za rok w wysokości 120,00 zł, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane.
3. Ustala się stawkę opłaty ryczałtowej za rok w wysokości 240,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 6. Traci moc uchwała Nr V/26/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty a także uchwała Nr XIV/121/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 842, 4463). § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr X/107/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 06-06-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej opłaty.pdf (199,24KB)

DOCXUzasadnienie X/107/2019.docx (7,66KB)