Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 06-06-2019 w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Łask

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629, z 2019 r. poz. 730) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, a także właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku na cele rekreacyjno- wypoczynkowe stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Deklarację, o której mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Łasku w terminie: 1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych;
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.

§ 3. 1. Deklaracja winna być złożona: 1) w Urzędzie Miejskim w Łasku, adres: ul Warszawska 14, 98-100 Łask lub
2) przesłana pocztą na adres: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask lub
3) przesłana w formie elektronicznej do Urzędu Miejskiego za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl jako załącznik w pliku o formatach: PDF, DOC, ODT, DOCX, JPG, TIFF.

2. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662, z 2015 r. poz. 1893) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730).
3. Wzór deklaracji będzie dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łask pod adresem: www.bip.lask.pl na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku www.lask.pl w pliku o formatach: PDF, DOC, ODT, DOCX, oraz w postaci odnośnika do elektronicznego formularza XML na Platformie ePUAP, a także jako formularz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Łasku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr VII/53/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 2082). § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr X/108/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 06-06-2019 w sprawie uchwalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, położonych na obszarze Gminy Łask.pdf (980,41KB)

DOCXZałącznik nr 1 X/108/2019.docx (757,65KB)