Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Łasku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Łask.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2020-11-04.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-01-04.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-27.

Data aktualizacji oświadczenia: 2023-03-30.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Dominik Stępień, d.stepien@lask.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 676 83 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

98-100 Łask, ul. Warszawska 14
Tel.: +48436768300
Faks: +48436768388
E-mail:
Strona internetowa: www.lask.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Łasku, ul Warszawska 14, 98-100 Łask

Osoby niepełnosprawne przybywające do Urzędu Miejskiego w Łasku w celu załatwiania spraw przyjmowane są w Biurze Obsługi Interesanta znajdującej się na parterze budynku, sala nr 100. W pierwszej kolejności pracownik Biura Obsługi Interesanta przeprowadza wstępną rozmowę z osobą niepełnosprawną w celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy. Jeżeli charakter sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika zostaje on powiadomiony o takiej potrzebie. Powiadomiony pracownik z danego wydziału , udaje się niezwłocznie do Biura Obsługi Interesanta w celu kompleksowego obsłużenia osoby niepełnosprawnej. W Biurze Obsługi Interesanta są udostępnione dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.


Udogodnienia architektoniczne Urząd Miejski w Łasku posiada rozwiązania architektoniczne ułatwiające przemieszczanie się osobom z dysfunkcją ruchu, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich: - podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd z parkingu do budynku Urzędu do Biura Obsługi Interesanta zlokalizowanego na parterze budynku, - podjazd dla osób niepełnosprawnych umożliwiający wjazd z holu do pomieszczeń na parterze - możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim na piętra za pomocą urządzenia „ schodołaz „ - toaleta dla osób niepełnosprawnych - parter budynku - miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych zlokalizowane przy wjeździe na parking Urzędu przy ul. Warszawskiej 14 - miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej na wewnętrznym parkingu Urzędu wjazd od ul. 9 Maja.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.


Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych ( Dz. U. nr 182, poz. 1228). Urząd Miejski w Łasku nie dysponuje przeszkolonym pracownikiem w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.


Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza PJM, w terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem lub za pomocą osoby przybranej w Biurze Obsługi Interesanta lub wykorzystując poniższe dostępne środki komunikacji.

Dostępne środki komunikacji:

e-mail: lub za pomocą komunikatora internetowego SKYPE, poprzez identyfikator „prac_boi_umlask”;

Wysłanie SMS lub MMS na Nr telefonu 661 359 368 lub faksem na Nr +48 43 676 83 88,

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP : /5228wuxejz/skrytka

Kontakt z Biurem Obsługi Interesanta Nr tel. +48 43 676-83-78 lub 79

Kontakt z Urzędem Miejskim w Łasku Telefon centrala + 48 43 676 83 00