Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 263/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31-10-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 222, art. 247 ust.1, art. 249 ust.3, art. 257 pkt. 1 i pkt. 3, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733), § 16 Uchwały Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022 oraz § 17 pkt. 1 Uchwały Nr XLII/549/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.334.2022 z dnia 11 października 2022 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.334.2022 z dnia 13 października 2022 r.) w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.355.2022 z dnia 13 października 2022 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.355.2022 z dnia 13 października 2022 r.) w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.368.2022 z dnia 18 października 2022 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.368.2022 z dnia 18 października 2022 r.) w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.371.2022 z dnia 21 października 2022 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.371.2022 z dnia 21 października 2022 r.) w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.390.2022 z dnia 26 października 2022 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.390.2022 z dnia 27 października 2022 r.) w zakresie zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.387.2022 z dnia 28 października 2022 r., (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-I.3111.2.387.2022 z dnia 28 października 2022 r.) w zakresie zadań własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 w związku z Funduszem Pomocy Ukrainie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie zdań zleconych i własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 8. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 na podstawie Decyzji Wojewody Łódzkiego Nr FB-I.3111.2.334.2022 z dnia 11 października 2022 r., Nr FB-I.3111.2.355.2022 z dnia 13 października 2022 r. , Nr FB-I.3111.2.368.2022 z dnia 18 października 2022 r. ,Nr FB-I.3111.2.371.2022 z dnia 21 października 2022 r., Nr FB-I.3111.2.390.2022 z dnia 26 października 2022 r. , Nr FB-I.3111.2.387.2022 z dnia 28 października 2022 r. oraz na podstawie Funduszu Pomocy Ukrainie w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz na podstawie złożonych wniosków w zakresie zadań zleconych i własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących budżetu Gminy Łask na rok 2022 w zakresie zadań własnych polegających na przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie 4.434,49 złi przeznaczeniu na zwiększenie wydatków w dziale:

1) 400 "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" - 640,00 zł
2) 758 "Różne rozliczenia" - 3.794,49 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia


§ 10. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r., zmienionej Zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Nr 11/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., 23/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 63/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 66/2022 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 76/2022 z dnia 16 marca 2022 r., Nr 81/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 90/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Nr 107/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr 114/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr 122/2022 z dnia 29 kwietnia, Nr 133/2022 z dnia 11 maja 2022 r., Nr 139/2022 z dnia 19 maja 2022 r., Nr 152/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Nr 159/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr 165/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., Nr 168/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 194/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 198/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r., Nr 214/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr 229/2022 z dnia 15 września 2022 r., Nr 245/2022 z dnia 30 września 2022 r, Nr 255/2022 z dnia 14 października 2022r., Uchwałą Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLI/547/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 lutego 2022 r., Uchwałą Nr XLII/549/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 marca 2022 r., Uchwałą Nr XLIII/566/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLIV/571/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/582/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XLVII/602/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 lipca 2022 r., Uchwałą Nr XLVIII/608/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14 września 2022 r., Uchwałą Nr XLIX/625/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 października 2022 r. oraz Uchwałą Nr L/628/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2022r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8 i §9 niniejszego zarządzenia:

1) w załączniku Nr 2 jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 11. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §4, §5, §7 i §8 załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej Nr XXVII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 12. Sprawozdanie z wykonania zarządzenia złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 14. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 2632022 Burmistrza Łasku z dnia 31-10-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w.pdf (4,36MB)

DOCXZałącznik nr 1 2632022.docx (12,42KB)

DOCXZałącznik nr 2 2632022.docx (58,87KB)

DOCXZałącznik nr 3 2632022.docx (19,43KB)