Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 69.770,11 zł w związku z Aneksem nr POIS.02.05.00-00-0119/16-01 z dnia 8 maja 2019 r. do Umowy o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0119/16-00 Projektu "Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku " nr POIS.02.05.00-00-0119/16 1 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (Refundacja za 2018 r.). 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
- § 6297 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, o kwotę 69.770,11 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 37.527,00 zł w związku z Uchwałą nr 1418/2019 Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask w 2019 roku". 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
- § 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, o kwotę 37.527,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 11.341,89 zł w związku ze zwrotem środków z tytułu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe
- § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 100,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze


- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 426,31 zł

- § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 5.198,71 zł

- w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- § 0920 - Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 532,75 zł

- § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 4.784,12 zł
w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny


- § 2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, o kwotę 300,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 1.285.739,00 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 1.093.100,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej nr 103172E Wola Bałucka - Orchów", o kwotę 1.093.100,00 zł
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 11.200,00 zł
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 18.450,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Zakup licencji i wdrożenie funkcjonalności modułu Zwrot Podatku Akcyzowego w systemie KSAT", o kwotę 18.450,00 zł
w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
w rozdziale 75405 – Komendy powiatowe policji
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 8.800,00 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85216 - Zasiłki stałe
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 100,00 zł
w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 100.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Modernizacja pomieszczeń administracyjno - biurowych w budynku przy ul. Batorego 31 dla potrzeb Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku", o kwotę 100.000,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 5.944,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 5.318,00 zł
w rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 300,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , o kwotę 37.527,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92116 - Biblioteki
w grupie wydatków - Dotacje na zadania bieżące, o kwotę 5.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.”


§ 5. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2019 o kwotę 1.167.100,00 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 600 - Transport i łączność
w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 400.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Przebudowa drogi gminnej Wrzeszczewice - Wola Stryjewska", o kwotę 400.000,00 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 767.100,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Montaż OZE na potrzeby obiektów użyteczności publicznej w Łasku", o kwotę 767.100,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 6. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2019 rok: w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Oświata i wychowanie
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , kwotę 21.000,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 21.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Wiewiórczynie" , kwotę 21.000,00 zł
w rozdziale 80104 - Przedszkola
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 50.000,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku Przedszkola Publicznego nr 6 w Łasku" , kwotę 50.000,00 zł
do grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych , kwotę 50.000,00 zł
z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
z rozdziału 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
z grupy wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 19.500,00 zł
do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 19.500,00 zł
zadanie inwestycyjne: "Budowa oświetlenia ulicznego w Łopatkach (dz. nr ewid. 673)„ , kwotę 19.500,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 7. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2019 rok polegających na: 1. w sołectwie Łopatki - zmianie nazwy zadania z "Remont i zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Łopatkach" na "Zakup wyposażenia do Domu Ludowego w Łopatkach" oraz na wyodrębnieniu wydatków inwestycyjnych, zadanie: "Budowa oświetlenia w Łopatkach (dz. nr ewid. 673)" 2. w sołectwie Okup Mały - zmianie nazwy zadania z "Doposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Okupie Małym " na " Udoskonalenie placu zabaw w Szkole Podstawowej w Okupie Małym". § 8. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2019 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 9. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 10. W uchwale budżetowej na rok 2019 Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 9/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r., Nr 13/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r., Nr 16/2019 z dnia 15 stycznia 2019 r., Nr 35/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr 42/2019 z dnia 7 lutego 2019 r., Nr 51/2019 z dnia 18 lutego 2019 r., Nr 65/2019 z dnia 28 lutego 2019 r., Nr 72/2019 z dnia 8 marca 2019, Nr 78/2019 z dnia 18 marca 2019 r., Nr 86/2019 z dnia 29 marca 2019 r., Nr 94/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 r., Nr 102/2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r, Nr 110/2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r., Nr 116/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r, Nr 128/2019 z dnia 10 maja 2019 r., Nr 139/2019 z dnia 20 maja 2019 r., Nr 144/2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 149/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r, Nr 158/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., Nr 167/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 11 lutego 2019 r., Uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 kwietnia 2019 r. i Uchwałą Nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 24 maja 2019 r., wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5 i §6 niniejszej uchwały: 1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6 i §7 oraz w wyniku zmian dokonanych w Zarządzeniu Nr 158/2019 Burmistrza Łasku z dnia 12 czerwca 2019 r. nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje: 1) Załącznik Nr 7 „Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania”, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
2) Załącznik Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 11 „Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami na 2019 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
4) Załącznik Nr 12„Wydatki Funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2019 rok” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. W uchwale Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2019: 1) § 13 otrzymuje brzmienie:
§ 13. Ustala się limit zobowiązań na rok budżetowy: 1) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciąganych kredytów i pożyczek, wykup obligacji oraz na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 18.000.000,00 zł; 2) z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 3.200.000,00 zł. ”;

2) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 3.618.818,52 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 11.608.661,50 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł.” ”;

§ 13. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2019. § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XI/113/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.pdf (1,30MB)

DOCXZałącznik nr 1 XI/113/2019.docx (9,72KB)

DOCXZałącznik nr 2 XI/113/2019.docx (26,91KB)

DOCXZałącznik nr 3 XI/113/2019.docx (9,47KB)

DOCXZałącznik nr 4 XI/113/2019.docx (6,98KB)

DOCXZałącznik nr 5 XI/113/2019.docx (12,04KB)

DOCXZałącznik nr 6 XI/113/2019.docx (10,89KB)

DOCXZałącznik nr 7 XI/113/2019.docx (7,34KB)

DOCXZałącznik nr 8 XI/113/2019.docx (23,85KB)