Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz określenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała ustala plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz określa granice ich obwodów. 2. Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask, z określeniem granic ich obwodów od 1 września 2019 r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask oraz określenia granic ich obwodów.pdf (288,94KB)

DOCXUzasadnienie XI/114/2019.docx (6,52KB)

DOCXZałącznik nr 1 XI/114/2019.docx (8,02KB)