Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Podział gruntu pod zabudowę budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 241/3, 241/4, 242/1, 242/2, 243 m. Wydrzyn, powiat łaski, gmina Łask

OŚR.6220.7.2022                                                                                    

Łask, dn. 25.11.2022 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret drugie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104, art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Rafała Kozłowskiego prowadzącego działalność pod nazwą Kompleto - Szkolenia i Consulting Rafał Kozłowski działającego z upoważnienia inwestora z dnia 31.03.2022 r. oraz zasięgnięciu opinii:

 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,
 • Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, 
 • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Podział gruntu pod zabudowę budynków jednorodzinnych wrazz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 241/3, 241/4, 242/1, 242/2, 243 m. Wydrzyn, powiat łaski, gmina Łask” oraz

określam

 1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 1. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr ewid. 241/3, 241/4, 242/1, 242/2 i 243 w miejscowości Wydrzyn, gm. Łask, powiat łaski.
 2. Powierzchnia zabudowy wyniesie do 3,3765 ha. Łączna powierzchnia zabudowy pod 22 budynki jednorodzinne wyniesie maksymalnie 0,572 ha, drogi wewnętrznej na terenie wydzielonych działek indywidualnych do 0,55 ha. Wspólna droga dojazdowa do drogi publicznej - 4 625 m2 powierzchni utwardzonej. Powierzchnia biologicznie czynna wyniesie 53% powierzchni całkowitej terenu planowanego przedsięwzięcia.
 3. W zależności od wykonania podziału działek powierzchnia pojedynczej działki pod budowę domów jednorodzinnych może wynosić od 1 000 m2 do 2 000 m2.
 4. Teren planowanego przedsięwzięcia posiada dostęp do dróg gminnych znajdujących się na działkach nr ewid. 209, 72 i 251 obręb Wydrzyn.
 5. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budynki mieszkalne o powierzchnio powierzchni od ok. 150 do 260 m2.
 6. Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zaopatrzone w media z projektowanych źródeł na zasadach:
 • energia elektryczna – planowane przyłącze do sieci elektroenergetycznej,
 • energia cieplna – za pomocą instalacji centralnego ogrzewania  i własnych kotłów  grzewczych na niskoemisyjne paliwo lub za pomocą odnawialnych źródeł energii,
 • woda – przyłącze do wodociągu gminnego.
 1. Odprowadzenie ścieków bytowych z każdego budynku planuje się do szczelnego, bezodpływowego zbiornika lub indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków.
 2. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą powierzchniowo z wykorzystaniem chłonności terenu (na własny nieutwardzony teren biologicznie czynny).

 

 1. warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  1. Zaprojektować podział działek o nr ewid. 241/3, 241/4, 242/1, 242/2, 243, obręb Wydrzyn, gmina Łask (pow. łaski, woj. łódzkie) na maksymalnie 22 działki przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz
   z infrastrukturą towarzyszącą oraz do 2 działek jako wewnętrzna droga dojazdowa.
  2. W obrębie każdej z działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową zaprojektować należy: budynki mieszkalne jednorodzinne o maksymalnej powierzchni
   260 m2, wysokość budynków w kalenicy do 9 m (+/- 20%), wraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 53 % powierzchni działki.
  3. Przedsięwzięcie zrealizować należy bez wycinki drzew i krzewów.
  4. Prace budowlane należy ograniczyć do pory dziennej.
  5. Należy stosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie emisji pyłu z terenu przedsięwzięcia, powstającej podczas prowadzenia prac budowlanych jak i podczas transportu materiałów budowlanych.
  6. Przy prowadzeniu prac budowlanych należy wykorzystać i przekształcić elementy przyrodnicze wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku
   z realizacją przedsięwzięcia.
  7. W czasie prowadzenia robót budowlanych należy prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu i neutralizację miejsc mogących powodować ewentualnie zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego.
  8. Należy zabezpieczyć teren budowy przed zanieczyszczeniem spowodowanym ewentualnymi wyciekami z pojazdów, maszyn i urządzeń; plac budowy należy wyposażyć w stanowisko z sorbentem, służącym likwidacji niekontrolowanych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych.
  9. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego należy zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu.
  10. W przypadku przedostania się zanieczyszczeń do gruntu lub wód bezzwłocznie należy podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
  11. Roboty budowlane uciążliwe akustycznie należy prowadzić w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00 do 22:00.
  12. Drzewostan nie będący w kolizji z przedmiotowym przedsięwzięciem, który może zostać zagrożony zniszczeniem, należy osłonić przed urazami mechanicznymi.
  13. W przypadku zbliżeń do zieleni wysokiej prowadzonej infrastruktury podziemnej, prace ziemne należy prowadzić ręcznie, celem minimalizacji uszkodzenia systemu korzeniowego.
  14. Na etapie budowy należy zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostawania się do nich zwierząt oraz sprawdzać, czy nie ma w nich uwięzionych zwierząt i w razie potrzeby podjąć należy działania zmierzające do ich uwolnienia; zwierzęta należy przenosić w bezpieczne miejsce, poza teren prowadzonych prac, w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku.
  15. Tereny do komunikacji należy odpowiednio wyprofilować, aby zapobiegać niekontrolowanemu spływowi wód opadowych na tereny sąsiednie.
  16. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzać należy do szczelnych, szczelnych zbiorników o pojemności min. 10 m3 lub przydomowych oczyszczalni ścieków, do momentu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej. Ww. zbiorniki bezodpływowe należy opróżniać po zapełnieniu, nie dopuszczając do ich przepełnienia.
  17. Utwardzenia należy wykonać z materiałów umożliwiających infiltrację wód opadowych (np. ażurowe płyty, ścieżka kamienna, żwir itp.) w miejscach, w których istnieje taka możliwość.
  18. Odpady zagospodarować należy zgodnie z właściwą praktyką, tzn.: zminimalizować ich ilość, gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, zapewnić ich bezpośredni sprawny odbiór przez uprawnione podmioty, bądź ich ponowne wykorzystanie.
  19. Do ogrzewania budynków wykorzystywać należy indywidualne źródła ciepła oparte na paliwach niskoemisyjnych oraz niekonwencjonalnych źródłach energii ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej.
  20. Wodę na etapie eksploatacji pobierać należy z sieci wodociągowej na warunkach określonych przez gestora sieci. 
  21. Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe z dachów, odprowadzać należy do gruntu na tereny zielone (biologicznie czynne) w granicach każdej z wydzielonych działek, bez naruszenia stosunków wodnych na terenach sąsiednich.

 

 

Integralną częścią niniejszej decyzji jest Załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

          Pan Rafał Kozłowski prowadzący działalność pod nazwą Kompleto - Szkolenia i Consulting Rafał Kozłowski działający z upoważnienia inwestora wystąpił w dniu 06.04.2022 roku do Burmistrza Łasku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Podział gruntu pod zabudowę budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 241/3, 241/4, 242/1, 242/2, 243 m. Wydrzyn, powiat łaski, gmina Łask”.

Do wniosku dołączono wymagane załączniki, tj.:

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia (kip);
 • załącznik graficzny z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

            Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W procesie ustalania kręgu stron stwierdzono, że stron jest powyżej 10, zatem w niniejszej sprawie zastosowanie ma przepis art. 49 k.p.a. i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawy ooś). Wobec powyższego stosowne obwieszczenia Burmistrza Łasku były wywieszone w pobliżu inwestycji na tablicy ogłoszeń w sołectwie Ostrów, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łasku oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku.

Burmistrz Łasku wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamiając strony postępowania poprzez obwieszczenie z dnia 11.04.2022 r., znak: OŚR.6220.7.2022, oraz zawiadomienie z dnia 11.04.2022 r., znak: OŚR.6220.7.2022. Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy ooś tut. organ pismem z dnia 11.04.2022 r., znak: OŚR.6220.7.2022 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu
na środowisko. Powyższe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret drugie Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) tj. „zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą: (…) nieobjęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo miejscowego planu odbudowy, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: – 2 ha na obszarach innych niż wymienione w tiret pierwsze”.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku w opinii z dnia 25.04.2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.9.2022.AŚ uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 26.04.2022 r., znak: WOOŚ.4220.325.2022.MOl uznał dane zawarte w kip za niekompletne i wezwał do ich uzupełnienia. W związku z powyższym tutejszy organ skierował wezwanie z dnia 27.04.2022 r., znak: OŚR.6220.9.2022 do wnioskodawcy o złożenie uzupełnienia kip.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu zawiadomieniem z dnia 02.05.2022 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.175.2022.KOg.1 wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy.

W dniu 23.05.2022 r. pełnomocnik inwestora przedłożył uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym tutejszy organ pismem z dnia 25.05.2022 r., znak: OŚR.6220.7.2022 ponownie wystąpił do organów opiniujących z prośbą o wyrażenie w myśl art. 64 ust. 1 ustawy ooś opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadomieniem z dnia 08.06.2022 r., znak: WOOŚ.4220.325.2022.MOl.2 wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku pismem z dnia 07.06.2022 r., znak: PPIS.ZNS.9011.9.2022.AŚ podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 25.04.2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.9.2022.AŚ.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w opinii z dnia 29.06.2022 r.,
znak: PO.ZZŚ.5.435.175.2022.KOg uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto w okolicznościach niniejszej sprawy w ww. opinii wskazano, w myśl art. 64 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, że jakkolwiek nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko to zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szczegółowego zakresu przedsięwzięcia i uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia pod kątem jego realizacji i w zakresie jego potencjalnego oddziaływania na środowisko, w tym także uwzględnienie określonych warunków i wymagań, które wskazał w ww. opinii.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 05.07.2022 r., znak: WOOŚ.4220.325.2022.Mol.3 uznał dane zawarte w kip za niekompletne i wezwał do ich uzupełnienia. W związku z powyższym tutejszy organ skierował wezwanie z dnia 07.07.2022 r., znak: OŚR.6220.7.2022 do wnioskodawcy o złożenie uzupełnienia kip.

W dniu 29.07.2022 r. pełnomocnik inwestora przedłożył uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym tutejszy organ pismem z dnia 01.08.2022 r., znak: OŚR.6220.7.2022 ponownie wystąpił do organów opiniujących z prośbą o wyrażenie w myśl art. 64 ust. 1 ustawy ooś opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 09.08.2022 r.,
znak: WOOŚ.4220.325.2022.MOl.5 uznał dane zawarte w kip za niekompletne i wezwał do ich uzupełnienia. W związku z powyższym tutejszy organ skierował wezwanie z dnia 23.08.2022 r., znak: OŚR.6220.7.2022 do wnioskodawcy o złożenie uzupełnienia kip.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku pismem z dnia 08.08.2022 r., znak: PPIS.ZNS.9011.17.2022.AŚ podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 25.04.2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.9.2022.AŚ

W dniu 12.09.2022 r. pełnomocnik inwestora przedłożył uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia. W związku z powyższym tutejszy organ pismem z dnia 19.09.2022 r., znak: OŚR.6220.7.2022 ponownie wystąpił do organów opiniujących z prośbą o wyrażenie w myśl art. 64 ust. 1 ustawy ooś opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zawiadomieniem z dnia 08.06.2022 r., znak: WOOŚ.4220.325.2022.MOl.2 wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy, a następnie postanowieniem z dnia 10.10.2022 r., znak: WOOŚ.4220.325.2022.MOl.8 uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto w okolicznościach niniejszej sprawy w ww. opinii wskazano, w myśl art. 64 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, że jakkolwiek nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko to zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szczegółowego zakresu przedsięwzięcia i uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia pod kątem jego realizacji i w zakresie jego potencjalnego oddziaływania na środowisko, w tym także uwzględnienie określonych warunków i wymagań, które wskazał w ww. opinii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku pismem z dnia 29.09.2022 r., znak: PPIS.ZNS.9011.24.2022.AŚ podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 25.04.2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.9.2022.AŚ.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu pismem z dnia 10.10.2022 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.175.2022.KOg.3 podtrzymał swoje stanowisko wyrażone w opinii z dnia 29.06.2022 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.175.2022.KOg.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a ww. ustawy.

Zawiadomieniem z dnia 12.10.2022 r., znak: OŚR.6220.7.2022 oraz obwieszczeniem z dnia 12.10.2022 r., znak: OŚR.6220.7.2022  tutejszy organ poinformował strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego w ww. sprawie umożliwiającego wydanie orzeczenia kończącego postępowanie oraz o przysługującym stronom, na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. uprawnieniu do wypowiedzenia się co do zebranych w toku postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Publiczne ogłoszenie ww. obwieszczenia nastąpiło 19.10.2022 r. W  wyznaczonym w obwieszczeniu terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, tutejszy organ zbadał, jaki jest rodzaj i skala przedsięwzięcia, lokalizacja, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz emisje i uciążliwości, które potencjalnie wystąpią na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w tym danych zawartych w uzupełnionej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stanowiącej główny dowód w sprawie, biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających, a także ze względu na brak uwag, wniosków, czy żądań stron postępowania orzeczono jak w sentencji. Za odstąpieniem od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przemawiały argumenty wynikające z uwarunkowań przedstawionych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, o których mowa poniżej.

Przedmiotem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest zamierzenie inwestycyjne polegające na podziale gruntu pod budowę domków jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach nr ewid. 241/3, 241/4, 242/1, 242/2 i 243 w miejscowości Wydrzyn, gm. Łask, powiat łaski. Powierzchnia zabudowy wyniesie do 3,3765 ha. Łączna powierzchnia zabudowy pod budynki jednorodzinne wyniesie maksymalnie 0,572 ha, drogi wewnętrznej na terenie wydzielonych działek indywidualnych do 0,55 ha. Wspólna droga dojazdowa do drogi publicznej będzie mieć 4 625 m2 powierzchni utwardzonej. Powierzchnia biologicznie czynna wyniesie 53% powierzchni całkowitej terenu planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie obejmować:

 • budowę dwudziestu dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, każdy o powierzchni zabudowy od 150 do 260 m2,
 • budowę drogi wewnętrznej dojazdowej,
 • wykonanie przyłączy: energetycznego, wodociągowego,
 • realizację niezbędnych utwardzeń na terenie każdej działki po podziale,
 • wykonanie szczelnych zbiorników na ścieki bytowe lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ramach planowanego przedsięwzięcia zaplanowano budowę domów jednorodzinnych na wyznaczonych geodezyjnie działkach po podziale. Działki będą miały powierzchnię od 1 000 do 2 000 m2. Oprócz zabudowy projektowane są podłączenia do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej. Odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnego zbiornika na nieczystości lub do przydomowych oczyszczalni ścieków. Ponadto Wnioskodawca zakłada usunięcie rowów melioracyjnych i wprowadzenie odwodnienia dróg wewnętrznych poprzez sączek drenarski z odprowadzeniem wód z terenów utwardzonych do głównego odbiornika przy drodze.

Planowane budynki mieszkalne jednorodzinne zostaną wykonane w technologii tradycyjnej (fundamenty – żelbetowe, wylewane; ściany fundamentowe – żelbetowe, wylewane lub murowane z bloczków betonowych, ściany nadziemne – murowane z cegieł, bloczków betonowych lub pustaków ceramicznych; konstrukcja dachu – więźba drewniana, pokrycie dachowe – dachówka ceramiczna lub pokrycie naśladujące dachówkę). Wnioskodawca dopuszcza również budowę obiektów kubaturowych o konstrukcji drewnianej (domy z bali drewnianych lub w technologii szkieletu drewnianego). Planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w liczbie 22 budynki, zostanie wykonana przy następujących założeniach:

 • powierzchnia zabudowy – od ok. 150 do 260 m2,
 • 2 kondygnacje naziemne,
 • wysokość kalenicy do 9 m (+/- 20%),
 • szerokość elewacji frontowej – do 16 m z tolerancją do 20%,
 • długość budynku – ok. 16 m z tolerancją do 20%,
 • wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej: od 2,8 m do 4,0 m,
 • rodzaj dachu – dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci dachu od 25° do 45°.

Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej zapewnione będzie poprzez projektowane przyłącze. Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej poprzez projektowane przyłącze. Odprowadzenie ścieków bytowych do projektowanych bezodpływowych zbiorników na ścieki bytowe o pojemności do 10 m3 lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Docelowo ścieki bytowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej, po jej wybudowaniu. Ogrzewanie będzie zaprojektowane w sposób energooszczędny i niskoemisyjny aby wykorzystać racjonalnie surowce i energię, z indywidualnej kotłowni. Wody opadowe i roztopowe zostaną odprowadzone powierzchniowo po terenie w granicach każdej działki, z wykorzystaniem naturalnej retencji.

Ze względu na charakter obiektu przewiduje się tylko ruch samochodów osobowych oraz komunalną obsługę domków jednorodzinnych samochodami ciężarowymi dla wywozu odpadów i okresowego czyszczenia bezodpływowych zbiorników na ścieki.

Teren planowanego przedsięwzięcia posiada dostęp do dróg gminnych znajdujących się na działkach nr ewid. 209, 72 i 251 obręb Wydrzyn.

Na terenie planowanego przedsięwzięcia część terenu pozostanie biologicznie czynna, co pozwoli na swobodną infiltrację wód opadowych i roztopowych do gruntu.

Omawiany teren stanowi grunty orne V i VI klasy bonitacyjnej, pastwiska PsV oraz rowy melioracyjne. W wyniku realizacji przedsięwzięcia przekształceniu ulegnie cała powierzchnia działek inwestycyjnych. Działki inwestycyjne są wykorzystywane rolniczo. Obszar pokryty jest zbożem oraz roślinnością trawiastą – stwierdzono występowanie zbiorowisk klasy Molinio-Arrhenatheretea, czyli łąki i pastwiska, mokre, wilgotne i świeże. Na terenie działek inwestycyjnych nie stwierdzono występowania drzew ani krzewów, w związku z czym nie zachodzi potrzeba wycinki.

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami o gęstym zaludnieniu. W jego sąsiedztwie występują:

 • od strony północnej i wschodniej – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 • od strony południowej – tereny łąk klasy ŁV i pastwisk klasy PsIV,
 • od strony zachodniej – teren przygotowany pod nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Budynki mieszkalne zlokalizowane w okolicy planowanego przedsięwzięcia znajdują się w kierunku północno-zachodnim i wschodnim, w odległości ok. 7 – 140 m, najbliżej usytuowana jest zabudowa na działce nr ewid. 241/1 (kier. północno-zachodni).

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie negatywnie na walory krajobrazu okolicy. Nowe budynki powstają jako kolejne linie zabudowy, obsługiwane na ogół prostopadłym do drogi publicznej dojazdem wewnętrznym, podobnie jak w przypadku planowanego przedsięwzięcia.

Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany użytkowania przyległych gruntów oraz nie będzie negatywnie oddziaływać na warunki gruntowo-wodne.

Na etapie realizacji planuje się wykorzystać standardowe, typowe ilości i rodzaje surowców i materiałów, paliwa czy energii jak dla przedsięwzięcia tego rodzaju. Woda pobierana będzie w niewielkich ilościach, dla zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych ekip budowlanych oraz prac budowlanych. Na etapie eksploatacji obiektów przewiduje się zapotrzebowanie na wodę – w ilości do 0,8 m3/dobę/1 dom mieszkalny oraz standardowe dla tego rodzaju inwestycji zapotrzebowanie ciepło oraz energię elektryczną.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie oddziaływało na gospodarkę wodno-ściekową na etapie budowy jak i eksploatacji przedsięwzięcia. W trakcie budowy istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi z przebywających tam pojazdów mechanicznych (samochody ciężarowe, koparki itp.) i innych materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji. Ograniczenie wpływu na środowisko przyrodniczce i społeczne zagwarantuje wykorzystanie sprawnego sprzętu budowlanego, spełniającego wymogi dopuszczające go do użytku. Przejściowy i krótkotrwały charakter oddziaływania w fazie budowy pozwala sądzić, że prace związane z realizacją przedsięwzięcia nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko wodno-gruntowe. Powstałe podczas realizacji przedsięwzięcia ścieki socjalno-bytowe będą zbierane do szczelnych zbiorników sanitariatów przenośnych.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia przewiduje się powstawanie ścieków sanitarnych, a także wód opadowych i roztopowych z dachów i powierzchni utwardzonej. Ścieki socjalno-bytowe odprowadzane będą, do czasu wybudowania miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, do indywidualnych, szczelnych, bezodpływowych zbiorników lub do przydomowych oczyszczalni ścieków. Teren przedsięwzięcia posiada możliwość przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej. Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków odprowadzane będą na zasadzie retencji do gruntu, na tereny biologicznie czynne w obrębie terenu przedmiotowego przedsięwzięcia. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych poprzez sączki drenarskie usytuowane wzdłuż drogi będą trafiać do punktu odbioru przy drodze głównej. Nie ma konieczności podczyszczania wód opadowych i roztopowych z drogi wewnętrznej w separatorze substancji ropopochodnych.

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia występuje zabudowa mieszkaniowa. Obiekty te nie należą do przedsięwzięć, których oddziaływania mogłyby prowadzić do kumulacji oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem, za wyjątkiem wpływu na krajobraz – tu kontynuacja funkcji – oraz tzw. „niskiej emisji” – jej powstawaniu przeciwdziałać będą rozwiązania chroniące środowisko wskazane w dokumentacji. Tym samym dojdzie do kumulacji oddziaływań na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie jednak nie będzie ono znaczące.

W fazie budowy wystąpi również emisja z tytułu pracy sprzętu, maszyn i urządzeń ją realizujących. Emisja w trakcie budowy będzie miała charakter przemijający i nie wpłynie na pogorszenie istniejącego stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie przedsięwzięcia. Eksploatacja obiektów będzie wiązała się z emisją zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego w związku z ruchem samochodowym po terenie przedsięwzięcia oraz z tytułu ewentualnego energetycznego spalania paliwa do celów grzewczo–wentylacyjnych. Budynki będą ogrzewane własnym źródłem ciepła, które stanowić będą lokalne (domowe) kotłownie. Projektowane systemy grzewcze oparte będą na paliwach niskoemisyjnych z dodatkowym wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii, ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej. Po zrealizowaniu nowych obiektów mogą wzrosnąć emisje zanieczyszczeń do powietrza w rejonie przedsięwzięcia, jednakże z uwagi na brak możliwości określenia na obecnym etapie sposobu ogrzewania planowanych budynków mieszkalnych, nie można jednoznacznie ocenić stopnia wzrostu zanieczyszczeń do powietrza. Biorąc pod uwagę skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz możliwości stosowania i dostępność ekologicznych źródeł ogrzewania budynków, należy przypuszczać, że ewentualny wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza w rejonie przedmiotowego przedsięwzięcia będzie w zakresie dotrzymującym dopuszczalne poziomy odniesienia dla substancji.

Faza budowy związana będzie z występowaniem uciążliwości w postaci emisji hałasu, generowanego przez maszyny budowlane podczas prowadzenia prac budowlanych. Do źródeł hałasu zaliczono stosowane w trakcie budowy pojazdy oraz urządzenia budowlane. Ograniczenie wpływu na środowisko przyrodniczce i społeczne zagwarantuje wykorzystanie sprawnego sprzętu budowlanego, spełniającego wymogi dopuszczające go do użytku oraz ograniczenie prac budowlanych do pory dziennej. Oddziaływanie związane z emisją hałasu do środowiska na etapie budowy będzie krótkotrwałe (w porównaniu z fazą eksploatacji) i nie spowoduje trwałych zmian w środowisku. Ze względu na wielkość oraz charakter prac, nie ma możliwości jego wyeliminowania.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia, ze względu na jego charakter będzie występowało całodobowe oddziaływanie akustyczne, jednak nie będzie ono znaczące. Źródłem oddziaływania akustycznego na etapie eksploatacji będzie głównie ruch pojazdów po terenie przedsięwzięcia.

Nadzwyczajne zagrożenie środowiska w przypadku tego przedsięwzięcia może być spowodowane m.in. przez pożar spowodowany niekontrolowanym zdarzeniem. Właściwe zaprojektowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektów zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym oraz przepisami i wymaganiami sanitarno-higienicznymi, przeciwpożarowymi oraz BHP, właściwie wyeliminuje wystąpienie poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej.

Etap budowy planowanego przedsięwzięcia wiąże się z wytwarzaniem standardowych ilości i rodzajów odpadów, głównie z grupy 17.

Funkcjonowanie osiedla domów będzie wiązało się z powstawaniem odpadów generowanych na skutek obecności mieszkańców, a więc będą to odpady o charakterze komunalnym. Odpady te magazynowane będą selektywnie, na wydzielonych posesjach, na terenie planowanego przedsięwzięcia.

Powstałe na etapie budowy oraz eksploatacji odpady będą przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom posiadającym niezbędne zezwolenia na gospodarowanie odpadami (na przetwarzanie, unieszkodliwianie lub składowanie odpadów).

Nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi wynikającego z ww. emisji zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji przedsięwzięcia. Oddziaływania fazy budowy nie spowodują trwałych zmian w środowisku, poza trwałym zajęciem terenu pod realizację przedsięwzięcia i zmianą w zakresie krajobrazu z tytułu nowych naniesień.

Jest to przedsięwzięcie, w przypadku którego nie występuje ryzyko poważnej awarii. Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno-błotnych, poza terenami
o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek. Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży, górskimi oraz leśnymi.

Z informacji zamieszczonych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami są:

 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Grabi” – w odległości ok. 1,4 km,
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi – w odległości ok. 3,6 km,
 • Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Kolumna-Las” – w odległości ok. 3,7 km.

Biorąc pod uwagę pomijalne, niewykraczające poza teren przedsięwzięcia oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska oraz zastosowane rozwiązania chroniące środowisko można stwierdzić, że budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej nie spowoduje znaczącego zagrożenia dla ww. obszarów.

Planowane przedsięwzięcie położone jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej znajduje się specjalny obszar ochrony siedlisk Grabia w odległości ok. 1,6 km. Obszar Natura 2000 Grabia PLH100021 został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Klimatu
i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabia (PLH100021) (Dz. U. poz. 2079). Ww. obszar wyznaczono w celu: trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt innych niż ptaki – w stosunku do przedmiotów ochrony. Przedmiotami ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Grabia PLH100021, według ww. rozporządzenia, są następujące typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki zwierząt:

 1. 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
  z Nympheion, Potamion
 2. 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
 3. *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe
 4. 1032 skójka gruboskorupowa Unio crassus 
 5. 1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia
 6. 1042 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis
 7. 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar
 8. 1149 koza Cobitis taenia
 9. 2484 minóg ukraiński Eudontotomyzon mariae
 10. 1145 piskorz Misgurnus fossilis 
 11. 1188 kumak nizinny Bombina bombina 
 12. 1337 bóbr europejski Castor fiber
 13. 1355 wydra Lutra lutra

Dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabia PLH100021 obowiązuje plan zadań ochronnych ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grabia PLH100021 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 785 ze zm.), który szczegółowo określa m.in. cele działań ochronnych oraz istniejące i potencjalne zagrożenia dla poszczególnych przedmiotów ochrony.

Biorąc pod uwagę obecny sposób zagospodarowania terenu, skalę przedsięwzięcia i położenie terenu względem ww. obszaru Natura 2000, jego cele ochrony, gatunki i typy siedlisk przyrodniczych będące przedmiotami ochrony, a także zagrożenia zidentyfikowane dla poszczególnych przedmiotów ochrony oraz cele działań ochronnych, należy uznać, że skala przedsięwzięcia jest za mała, by stwierdzić jakiekolwiek znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Grabia PLH100021. Analizując zagrożenia istniejące i potencjalne zidentyfikowane w planie zadań ochronnych dla ww. gatunków i siedlisk przyrodniczych, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie jest związane bezpośrednio z tymi zagrożeniami i przedsięwzięcie nie spowoduje takich zmian w środowisku, by stanowiło jakiekolwiek zagrożenie dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony obszaru Grabia PLH100021. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia zaproponowano rozwiązania chroniące środowisko, a dla przedmiotowego przedsięwzięcia określono w sentencji niniejszego postanowienia warunki realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia jako działania minimalizujące potencjalne oddziaływanie na środowisko.

W ocenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi karta informacyjna przedsięwzięcia umożliwia analizę kryteriów określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś w zakresie usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. Ponadto przeanalizował on dane zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz cele działań ochronnych, istniejące oraz potencjalne zagrożenia dla poszczególnych przedmiotów ochrony najbliższych obszarów Natura 2000 (w promieniu 5 km od przedsięwzięcia) i ustalił, że realizacja i późniejsze funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowodują negatywnego wpływu na przedmioty ochrony oraz cele działań ochronnych obszaru Natura 2000, nie utrudnią realizacji tych celów i nie mają bezpośredniego związku z zagrożeniami istniejącymi i potencjalnymi określonymi dla przedmiotów ochrony tego obszaru Natura 2000. Działania minimalizujące zaproponowane w karcie informacyjnej wydają się wystarczające do uniknięcia i ograniczenia potencjalnego oddziaływania i nie ma potrzeby podejmowania specjalnych dodatkowych działań minimalizujących w stosunku do obszarów Natura 2000. Nie ma również potrzeby monitorowania skuteczności środków łagodzących i pozostałych oddziaływań, które mogą wystąpić w związku z realizacją, funkcjonowaniem i likwidacją przedsięwzięcia.

Podsumowując, przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę jego skalę i położenie, nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym w szczególności nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływało negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony obszar oraz nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami.

Obszar przedsięwzięcia nie przecina, ani nie leży w zasięgu korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym i/lub krajowym.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych o kodzie PLGW600083, która charakteryzuje się słabym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Dla JCWPd przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na intensywny pobór wód podziemnych związany z odwadnianiem górniczym (Pole Bełchatów i pole Szczerców); procesy ascenzji wód zasolonych. Brak jest możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża, ze względów gospodarczych. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące sprawozdawczość z zakresu korzystania z wód. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Jednocześnie planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Dopływ z Anielina o kodzie PLRW600016182874. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona niemonitorowana i jest określona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że planowane przedsięwzięcie realizowane jest poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone oraz poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie gminy miejsko-wiejskiej Łask, gdzie gęstość zaludnienia wynosi dla obszaru wiejskiego 82 os./km2  (wg GUS z 2021 r.).

W obszarze planowanego przedsięwzięcia nie występują tereny uzdrowisk i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Brak jest transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na położenie planowanego przedsięwzięcia w centralnej Polsce.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie występować niewielkie oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza. Po analizie dokumentacji dotyczącej przedmiotowego przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Wszystkie oddziaływania występujące na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter lokalny i odwracalny trwające do czasu zakończenia prac budowlanych, poza trwałym zajęciem terenu pod obiekty. Oddziaływania te będą krótkotrwałe i ustąpią po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Natomiast występujące oddziaływania na etapie eksploatacji związane będą głównie z przebywaniem mieszkańców na terenie planowanego przedsięwzięcia czy poruszającymi się po przedmiotowym terenie pojazdami. Ponadto przyjęte działania minimalizujące wskazane w kip oraz warunki określone w sentencji niniejszego postanowienia będą wystarczające do zapewnienia właściwego przebiegu prac pod względem minimalizacji oddziaływania na środowisko. Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą stosunkowo niewielkie
i będą miały zasięg lokalny.

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

POUCZENIE

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 3. Złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.
 4. W okresie, o którym mowa w pkt 2 i 3, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy lub, gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.
 5. W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy ww. ustawy.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zniszczenie (przesadzenie) siedliska/stanowiska gatunków i okazów gatunków objętych ochroną lub podjęcie innych czynności mających wpływ na gatunki chronione wymaga uzyskania zgody odpowiednio od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub/i regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a prace należy przeprowadzić zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.
 7. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Łasku, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 8. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 9. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

z up. Burmistrza

mgr Wioletta Rabenda

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

Otrzymują:

 1. Rafał Kozłowski, Kompleto Szkolenia i Consulting - pełnomocnik inwestora;
 2. Strony postępowania /wg rozdzielnika/ - zgodnie z art. 49 KPA,
 3. a/a.

 

Otrzymują (zgodnie z treścią art. 86a ustawy ooś - decyzja ostateczna odrębnym pismem):

 1. Starosta Łaski.

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku,
 3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

Opłatę skarbową z tytułu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie załącznika część I pkt 45 do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) w wysokości 205,00 zł zapłacono na rachunek Gminy Łask.

RTFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Podział gruntu pod zabudowę budynków jednorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 241/3, 241/4, 242/1, 242/2, 243 m. Wydrzyn, powiat łaski, gmina Łask (394,59KB)
RTFZałącznik nr 1 do decyzji-charakterystyka (163,20KB)