Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w obrębie Stryje Księże, gmina Łask” (lokalizacja: dz. nr ewid. 99, 108/1, 109, 110/1, 111, 114, 115, 135/1, 136/1, 201/1, 207/1, 208/1, 217, 218, 325, 335/1, 337 obręb Stryje Księże)

 

 

OŚR.6220.20.2022                                                                                   Łask, dn. 22.11.2022 r.

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104, art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku inwestora - PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. z dnia 09.08.2022 r. oraz zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,

- Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu, 

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku,

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w obrębie Stryje Księże, gmina Łask” (lokalizacja: dz. nr ewid. 99, 108/1, 109, 110/1, 111, 114, 115, 135/1, 136/1, 201/1, 207/1, 208/1, 217, 218, 325, 335/1, 337 obręb Stryje Księże) oraz

określam

 1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
 1. Przedsięwzięcie będzie polegało na montażu paneli fotowoltaicznych o mocy do 31 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek o nr ewid. 99, 108/1, 109, 110/1, 111, 114, 115, 135/1, 136/1, 201/1, 207/1, 208/1, 217, 218, 325, 335/1, 337 obręb Stryje Księże.
 2. Całkowita powierzchnia działek wynosi 19 ha. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia będzie wynosić do 15,55 ha.
 3. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 41 m od lokalizacji ogrodzenia planowanej inwestycji.
 4. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:
 • stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montażowe do instalacji paneli (tzw. stoły fotowoltaiczne), o orientacji południowej, usytuowane na gruncie;
 • panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 31 MWp w liczbie do 77 500 szt.;
 • inwertery DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 31MWp w ilości do 620 szt.
 • stacje transformatorowe do 31 szt.;
 • układy pomiarowo – zabezpieczające;
 • trasy oraz linie kablowe;
 • instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe;
 • dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze;
 • ogrodzenie, monitoring;
 • magazyny energii (opcjonalnie).
 1. Od ogrodzenia inwestycji w stronę jej środka, zachowany zostanie niezabudowany pas wielkości min. 3 m, tak by oddziaływanie nie wychodziło poza obszar terenu planowanej inwestycji.
 2. Panele fotowoltaiczne zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawiona zostanie przerwa technologiczna wynikająca z zastosowanego kąta pochylenia paneli fotowoltaicznych. Przestrzeń ta nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzędu, panele zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji. Maksymalna wysokość górnej części konstrukcji montażowych, wraz z modułami PV nie przekroczy 4 m.
 3. Panele fotowoltaiczne wyposażone zostaną w powłokę antyrefleksyjną zapobiegającą efektowi olśnienia.
 4. Planowane przedsięwzięcie nie będzie wyposażone w system chłodzenia oraz w moduł automatycznego naprowadzania.
 5. Przedsięwzięcie zrealizowane będzie bez wycinki drzew i krzewów.

 

 1. Na etapie realizacji eksploatacji i/lub użytkowania przedsięwzięcia  należy:
  1. Nie stosować żadnych środków chemicznych spowalniających wzrost roślin. Wykaszanie mechaniczne terenu prowadzić po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu lęgu przez ptaki. Wykaszanie przeprowadzać od centrum farmy w kierunku jej brzegów, aby umożliwić ucieczkę zwierząt i ograniczyć ich śmiertelność.
  2. Teren po zrealizowaniu przedsięwzięcia obsiać mieszanką traw i roślin zielnych (miododajnych) właściwych siedliskowo na analizowanym terenie.
  3. Otwory w drzwiach i ścianach pomieszczeń inwertera, transformatora i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, powinny być zasłonięte siatką o oczkach maks. Ø 1 cm, aby uniemożliwić zajmowanie tych obiektów przez nietoperze.
  4. Infrastrukturę techniczną towarzyszącą instalacji fotowoltaicznej (w tym stacje transformatorową) wykonać w kolorach stonowanych, nie wyróżniających się w otoczeniu (w odcieniach ciemnej zieleni lub szarości).
  5. Wykonać ogrodzenie siatkowe niepełne z przestrzenią min. 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki, lub z podmurówką umieszczoną w gruncie do poziomu terenu, tak by pod wygrodzeniem nie istniały żadne fizyczne przeszkody, co umożliwi migrację drobnym i średnim zwierzętom. Ogrodzenie wykonać w kolorystyce stonowanej o barwach naturalnych nawiązujących do otoczenia. Dolna krawędź siatki winna być wykonana w sposób wykluczający możliwość kaleczenia się zwierząt.
  6. W przypadku zastosowania transformatora olejowego umieszczonego w stacji transformatorowej, obligatoryjnie należy go wyposażyć w misę olejowa wykonaną z materiałów uniemożliwiających przedostanie się oleju transformatorowego do środowiska gruntowo-wodnego, będącą w stanie zmagazynować 110% oleju transformatorowego.
  7. Stosować pasywne chłodzenie ogniw fotowoltaicznych poprzez naturalny obieg powietrza atmosferycznego, bez użycia systemu z wymuszonym obiegiem powietrza.
  8. Maksymalny poziom mocy akustycznej zlokalizowanego na działce inwestycyjnej transformatora umieszczonego w kontenerach wykonanego z płyt warstwowych (o izolacyjności ok. 20 dB) do 65 dB.
  9. Transformatory zlokalizować w maksymalnej możliwej odległości od zabudowań mieszkalnych.
  10. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie stosować stałego (ciągłego) nocnego doświetlania/oświetlania farmy.
  11. Przedsięwzięcie zaprojektować i zrealizować bez wycinki drzew i zadrzewień.
  12. Drzewa i krzewy narażone na uszkodzenia na etapie budowy zabezpieczyć poprzez ich wygrodzenie lub oszalowanie pni.
  13. Prace ziemne przeprowadzić poza sezonem największej aktywności płazów, tj. poza okresem wiosennej i jesiennej migracji oraz poza okresem lęgowym ptaków; dopuszcza się przeprowadzenie prac w ww. terminie jeśli teren będzie utrzymany w stanie zaoranym, lub po przeprowadzonej kontroli przez specjalistę przyrodnika pod kątem zasiedlenia terenu przez gatunki chronione (1 – 3 dni przed rozpoczęciem prac); w przypadku ryzyka płoszenia zwierząt gatunków chronionych na skutek prac ziemnych w sezonie lęgowym oraz w przypadku zasiedlenia terenu przez gatunki chronione, prace należy wstrzymać i uzyskać zezwolenie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków podlegających ochronie, zgodnie z przepisami odrębnymi.
  14. Panele myć wyłącznie przy użyciu czystej wody lub wody demineralizowanej bez zastosowania żadnych dodatków w tym detergentów (w przypadku ekstremalnych zabrudzeń powierzchni paneli dopuszcza się użycie środków biodegradowalnych).
  15. Odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, zapewnić ich bezpośredni sprawny odbiór przez uprawnione podmioty, bądź ich ponowne wykorzystanie.
  16. Zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i czasowego gromadzenia odpadów oraz miejsca postoju maszyn budowlanych i sprzętu transportowego zorganizować na terenie utwardzonym, w sposób zabezpieczający przed przedostaniem się zanieczyszczeń do gruntu.
  17. W czasie prowadzenia robót budowlanych stosować sprawny technicznie sprzęt i prowadzić stały monitoring stanu technicznego sprzętu budowlanego i transportowego oraz przypadków wystąpienia zanieczyszczenia gruntu, a także neutralizację miejsc mogących powodować ewentualne zagrożenia dla środowiska gruntowo – wodnego.
  18. Zaplecze budowlane wyposażyć w sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków,
   a w przypadku przedostania się zanieczyszczań do gruntu lub wód bezzwłocznie podjąć działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii, m.in. niezwłocznie usunąć skażoną warstwę ziemi przez wyspecjalizowane jednostki oraz wykonać rekultywację zanieczyszczonego gruntu w celu doprowadzenia go do obowiązujących standardów jakości gleby lub ziemi.
  19. Ścieki sanitarne w fazie realizacji inwestycji gromadzić w przewoźnych kabinach sanitarnych z zapewnieniem regularnego ich opróżniania przez specjalistyczne firmy.

 

 

III.      Integralną częścią niniejszej decyzji jest Załącznik – Charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

          Przedstawiciel PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. wystąpił w dniu 10.08.2022 r.  do Burmistrza Łasku z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej w obrębie Stryje Księże, gmina Łask” (lokalizacja: dz. nr ewid. 99, 108/1, 109, 110/1, 111, 114, 115, 135/1, 136/1, 201/1, 207/1, 208/1, 217, 218, 325, 335/1, 337 obręb Stryje Księże) (uzupełnionym ostatecznie w dniu 01.09.2022 r.).

Do wniosku  dołączono wymagane załączniki, tj.:

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia (kip);
 • załącznik graficzny z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem,
  na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 • kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich;
 • wypisy z ewidencji gruntów.

            Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem brak jest uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W procesie ustalania kręgu stron stwierdzono, że stron jest powyżej 10, zatem w niniejszej sprawie zastosowanie ma przepis art. 49 k.p.a. i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawy ooś). Wobec powyższego stosowne obwieszczenia Burmistrza Łasku były wywieszone w pobliżu inwestycji na tablicy ogłoszeń na terenie gminy Łask (w sołectwie Wola Stryjewska, sołectwie Stryje Księże i sołectwie Stryje Paskowe) i Urzędzie Miejskim w Łasku oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łasku.

Burmistrz Łasku wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamiając strony poprzez obwieszczenie z dnia 02.09.2022 r., znak: OŚR.6220.20.2022 oraz zawiadomienie z dnia 02.09.2022 r., znak: OŚR.6220.20.2022. Stosownie do art. 64
ust. 1 ustawy ooś tut. organ pismem z dnia 02.09.2022 r., znak: OŚR.6220.20.2022 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łasku
o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko. Powyższe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany w oparciu o § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) tj. zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku w opinii z dnia 14.09.2022 r., znak: PPIS.ZNS.90281.27.2022.AŚ uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 15.09.2022 r., znak: WOOŚ.4220.702.2022.TWo uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto
w okolicznościach niniejszej sprawy w ww. opinii wskazano, w myśl art. 64 ust. 3a ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, że jakkolwiek nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko to zasadne jest uwzględnienie
w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szczegółowego zakresu przedsięwzięcia i uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia pod kątem jego realizacji i w zakresie jego potencjalnego oddziaływania na środowisko, w tym także uwzględnienie określonych warunków i wymagań, które wskazał w ww. opinii.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu w opinii z dnia 26.09.2022 r., znak: PO.ZZŚ.5.435.436.2022.KOg uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto w okolicznościach niniejszej sprawy w ww. opinii wskazano, w myśl art. 64 ust. 3a ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, że jakkolwiek nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko to zasadne jest uwzględnienie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szczegółowego zakresu przedsięwzięcia i uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia pod kątem jego realizacji i w zakresie jego potencjalnego oddziaływania na środowisko, w tym także uwzględnienie określonych warunków i wymagań, które wskazał
w ww. opinii.

Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Decyzja ta wydawana jest po uzyskaniu opinii, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 1a ww. ustawy.

Zawiadomieniem z dnia 05.10.2022 r., znak: OŚR.6220.20.2022 tutejszy organ poinformował strony postępowania o zgromadzeniu materiału dowodowego w ww. sprawie umożliwiającego wydanie orzeczenia kończącego postępowanie oraz o przysługującym stronom, na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. uprawnieniu do wypowiedzenia się co do zebranych w toku postępowania dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W  wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

Ustalając, czy dla planowanego przedsięwzięcia potrzebne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko, tutejszy organ zbadał, jaki jest rodzaj i skala przedsięwzięcia, lokalizacja, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych
z realizacją, wykorzystanie zasobów naturalnych oraz emisje i uciążliwości, które potencjalnie wystąpią na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, w tym danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, stanowiącej główny dowód w sprawie, biorąc pod uwagę opinie organów współdziałających, a także ze względu na brak uwag, wniosków, czy żądań stron postępowania orzeczono jak w sentencji. Za odstąpieniem od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przemawiały argumenty wynikające z uwarunkowań przedstawionych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, o których mowa poniżej.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie instalacji fotowoltaicznej, m.in.: konstrukcji podparć dla paneli (konstrukcje, szyny montażowe stalowe, stal ocynkowana), montażu modułów fotowoltaicznych, budowie trasy kablowej, montażu
stacji transformatorowej, ogrodzenia dla całej farmy, montażu systemu monitoringu
w miejscowości Stryje Księże gm. Łask na działkach 99, 108/1, 109, 110/1, 111, 114, 115, 135/1, 136/1, 201/1, 207/1, 208/1 217, 218, 325, 335/1, 337. Całkowita powierzchnia działek wynosi 19 ha. Łączna powierzchnia terenu zajęta przez obiekty budowlane oraz pozostała powierzchnia przeznaczona do przekształcenia, w tym tymczasowego, w celu realizacji przedsięwzięcia będzie wynosić do 15,55 ha.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie obecnie użytkowanym rolniczo. W najbliższym otoczeniu miejsca realizacji przedsięwzięcia znajdują się grunty rolne oraz zabudowa. Najbliżej położony budynek mieszkalny znajduje się w odległości ok. 41 m.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano:

 • stalowe, ocynkowane konstrukcje i elementy montażowe do instalacji paneli
  (tzw. stoły fotowoltaiczne), o orientacji południowej, usytuowane na gruncie;
 • panele fotowoltaiczne o łącznej mocy do 31 MWp w liczbie do 77 500 szt.;
 • inwertery DC/AC o łącznej mocy nominalnej do 31MWp w ilości do 620 szt.;
 • stacje transformatorowe do 31 szt.;
 • układy pomiarowo – zabezpieczające;
 • trasy oraz linie kablowe;
 • instalacje odgromowe, przepięciowe oraz przetężeniowe;
 • dodatkowe oprzyrządowanie pomocnicze;
 • ogrodzenie, monitoring;
 • magazyny energii (opcjonalnie).

Dojazd do planowanej instalacji zostanie zapewniony po istniejących drogach publicznych. Na terenie farmy przewidziano drogi wewnętrzne (przejazdowe) o nawierzchni gruntowej ulepszonej (mechanicznie utwardzony grunt). 

Farma fotowoltaiczna nie będzie ogrodzona elektronicznym systemem przewodowym, bądź bezprzewodowym do płoszenia zwierząt. Przewody elektryczne zostaną ułożone bezpośrednio w płytkim wykopie i przykryte gruntem rodzimym. Dokładna lokalizacja i sposób wykonania przyłączenia do sieci ustalony zostanie przez operatora sieci elektroenergetycznej na etapie uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcia przyłącze SN nie jest objęte zakresem przedmiotowego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przyłącze to zostanie zrealizowane w oparciu o odrębną decyzję lokalizacyjną. Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do KSE zaprojektować należy poza:

 1. terenami wymagającymi wycinki drzew i krzewów,
 2. terenami cieków wodnych, rowów melioracyjnych;
 3. obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowych oraz ujść rzek;
 4. obszarami leśnymi;
 5. obszarami objętymi ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód oraz obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
 6. obszarami wymagającymi specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, oraz pozostałych form ochrony przyrody;
 7. obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub/i archeologiczne.

Nie przewidziano stałego oświetlania/doświetlania całej powierzchni farmy fotowoltaicznej. Dopuszcza się jedynie działanie oświetlenia w trakcie wizyt na obiekcie, przy słabej widoczności (krótkookresowe, sporadyczne doświetlania farmy).

Dopuszcza się zainstalowanie magazynów energii w postaci akumulatorów litowo-jonowych. Kontener magazynu nie jest trwale związany z gruntem. Umieszcza się go na bloczkach betonowych. Każde ogniwo umieszczone jest w szczelnej metalowej obudowie, która umieszczana jest w stanowiącej dodatkowe zabezpieczenie kasecie akumulatorowej.

Magazyny energii pozwalają zachować częstotliwość systemu elektroenergetycznego na stałym poziomie lub łagodzić jej wahania. Magazynowanie energii służy również równoważeniu popytu i podaży energii, których szczyty występują w różnych od siebie porach, poprawia jakość energii oraz pozwala na lepsze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Magazyny energii nie wytwarzają ścieków, odpadów i zanieczyszczeń powietrza. Proces akumulowania energii nie emituje dźwięków.

System magazynowania energii najczęściej obejmuje:

• zestaw akumulatorów litowo-jonowych;

• urządzenia sterujące;

• rejestrator danych;

• systemy bezpieczeństwa.

Zaletą systemów magazynowania energii jest to, że można je szybko zainstalować i uruchomić, praktycznie w prawie każdej lokalizacji, mogą funkcjonować w rozproszonych lokalizacjach oraz nie muszą być włączane w scentralizowany system zarządzania siecią energetyczną. Bezpieczeństwo magazynu zapewnia system bezpieczeństwa. System automatycznie, bez udziału człowieka odłącza poszczególne ogniwa jeśli ich parametry wskazują na taką konieczność. Zapobiega to powstawaniu samozapłonów czy wycieków. Dodatkową ochroną przed wyciekiem elektrolitu, który znajduje się w ogniwach akumulatorowych jest szczelna metalowa osłona, w której akumulator umieszczany jest
w kasecie.

Emisja hałasu oraz zanieczyszczeń występująca w trakcie budowy planowanego przedsięwzięcia, ze względu na ograniczony czas jej występowania oraz przy założeniu przestrzegania przepisów budowlanych, będzie miała zasięg lokalny ograniczający się do terenu przedsięwzięcia w sąsiedztwie placu budowy. Użycie ciężkiego sprzętu powodować będzie występowanie emisji zanieczyszczeń emitowanych przez silniki spalinowe (maszyny budowlane i pojazdy transportu) oraz emisji zanieczyszczeń w wyniku porwania przez wiatr pyłów cementu, kruszywa i innych sypkich materiałów pylistych. Uciążliwości te ustaną po zakończeniu prac montażowych. Prace realizacyjne związane będą z zapotrzebowaniem na typowe materiały budowlane: kruszywo, cement, beton, stal konstrukcyjna, profile aluminiowe oraz szereg elementów instalacyjnych (łączniki, kable, elementy montażowe paneli itp.). Podczas robót zajdzie także konieczność wykorzystania sprzętu budowlanego: samochodów ciężarowych do transportu mas ziemnych, gotowych elementów prefabrykowanych, innych potrzebnych materiałów budowlanych oraz wywozu wytworzonych odpadów. Koparek i ładowarek do prac związanych z wykonywaniem robót ziemnych oraz przemieszczaniem materiałów budowlanych i urządzeń po terenie placu budowy.

W trakcie budowy farmy fotowoltaicznej zostaną wytworzone odpady głównie z grup 15 i 17. Odpady gromadzone będą w obrębie placu budowy, na wyznaczonym do tego celu terenie, w specjalnie oznaczonych, szczelnych workach i kontenerach (zaleca się by teren,
na którym gromadzone będą odpady wyłożony został geomembraną separacyjną, która będzie stanowiła ochronę przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego). Przewiduje się, sortowanie różnych grup odpadów w pojemnikach. Po wypełnieniu worków, czy kontenerów odpady będą przekazywane posiadającym zezwolenia firmom, do odzysku lub unieszkodliwienia. Ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do przenośnych toalet, a następnie wywożone z terenu przedsięwzięcia przez wyspecjalizowaną firmę. Powstałe podczas eksploatacji odpady będą usuwane z terenu przedsięwzięcia przez podmioty świadczące usługi serwisowe, bezpośrednio po ich wytworzeniu. Nie przewiduje się możliwości gromadzenia jakichkolwiek odpadów na terenie funkcjonującej farmy fotowoltaicznej.

W trakcie prowadzonych prac budowlanych wykonane będą także na niektórych odcinkach wykopy otwarte pod ułożenie kabli (wykopanie rowu, wysypanie podsypki, ułożenie systemu kabli, zasypanie kabli rodzimym gruntem oraz rekultywacja terenu). Poprowadzenie kabli będzie wymagało wykonania płytkich wykopów, jednak prace te nie będą związane z niwelacją gruntu, ani z przenoszeniem mas ziemnych. Prace te odbywać się będą ze szczególną ostrożnością, a roboty ziemne ograniczać do bezwzględnego minimum, aby uniemożliwić penetrację zanieczyszczonych wód opadowych do warstwy wodonośnej.

W celu ograniczenia oddziaływania na etapie prowadzonych prac budowlanych oraz eksploatacji farmy zaplanowano, m.in.:

 • wykonywanie prac ziemnych w sposób zapewniający ochronę gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniami;
 • prowadzenie wykaszania farmy od centralnej części w kierunku jej brzegów;
 • zastosowanie paneli z powłoką antyrefleksyjną.

Likwidacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z pracami rozbiórkowymi elementów farmy fotowoltaicznej, ogrodzenia. Prace te prowadzone będą ręcznie, jedynie wbite uprzednio w grunt profile, będą musiały zostać wyciągnięte za pomocą maszyn budowlanych, np. ładowarki, bądź dźwigu. Po demontażu instalacji teren zostanie wyrównany i przywrócony dotychczasowy sposób użytkowania. Rekultywacja będzie miała na celu przywrócenie środowiska glebowego do stanu przed realizacyjnego, uzupełnieniu ewentualnych ubytków mas ziemnych powstałych w wyniku prowadzenia wykopów. Odpady powstałe na etapie likwidacji będą przekazane zewnętrznym, wyspecjalizowanym podmiotom, posiadającym odpowiednie zezwolenia, zgodnie z zasadą prewencji, w celu ich odzysku, a następnie recyklingu. Odpady niebezpieczne zostaną unieszkodliwione przez niezależne podmioty posiadające zezwolenia w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Etap eksploatacji farmy fotowoltaicznej oddziaływać będzie na środowisko w sposób ciągły, w zakresie emisji pól elektromagnetycznych oraz emisji hałasu. Z uwagi na niskie napięcie, wysoką jakość kabli, umieszczenie kabli pod ziemią oraz umieszczenie transformatora wewnątrz stacji nie nastąpi przekroczenie dopuszczalnych norm, w zakresie oddziaływania elektromagnetycznego. Oddziaływanie to będzie odwracalne – trwające do czasu zakończenia eksploatacji obiektu i zamknie się w granicach przedsięwzięcia. Podczas użytkowania przedsięwzięcia nie przewiduje się chłodzenia paneli fotowoltaicznych z użyciem wentylatorów. Zachowanie odległości między rzędami pozwoli na chłodzenie powietrzem. W celu ograniczenia oddziaływania akustycznego Wnioskodawca planuje umieszczenie transformatorów w stacjach kontenerowych.

W przedmiotowej farmie zaplanowano instalację do 620 inwerterów oraz do 31 transformatorów umieszczonych w prefabrykowanych kontenerach. Z uwagi na to, że emisja hałasu z transformatorów będzie punktowa, z inwerterów praktycznie pomijalna, a panele fotowoltaiczne nie będą wyposażone w automatyczny system naprowadzania oraz zachowana zostanie odległość między rzędami (co pozwoli na naturalne chłodzenie) to można przyjąć, że zostaną dotrzymane dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów chronionych akustycznie oraz oddziaływanie z zakresu emisji hałasu będzie w niewielkim zakresie wykraczać poza granice przedmiotowej działki.

Z treści zgromadzonej dokumentacji wynika, iż w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji przedsięwzięcia  brak jest tożsamych zamierzeń inwestycyjnych.

Funkcjonowanie elektrowni fotowoltaicznej nie będzie związane z bezpośrednim wykorzystaniem wody oraz z powstawaniem ścieków technologicznych oraz ścieków bytowych. Dzięki ustawieniu paneli fotowoltaicznych pod odpowiednim kątem, wody opadowe będą odprowadzane bezpośrednio do gruntu. Panele fotowoltaiczne będą podlegały samooczyszczeniu podczas opadów deszczu. W przypadkach stwierdzenia znacznego zanieczyszczenia powierzchni paneli, które powodowałoby znaczące ograniczenie w produkcji energii elektrycznej przewidziane jest mycie paneli. Mycie paneli fotowoltaicznych planowane jest bez zastosowania środków chemicznych/detergentów.

Na etapie realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawały żadne ścieki technologiczne.

Eksploatacja farmy fotowoltaicznej związana jest z niewielkim zużyciem paliwa do maszyn rolniczych dokonujących czynności obsługowych, np. wykaszania terenu farmy, czynności serwisowych. Dodatkowo farma fotowoltaiczna zużywać będzie też pewne ilości energii elektrycznej koniecznej do zasilenia urządzeń elektro-energetycznych oraz systemu monitoringu w sytuacji, gdy sama nie produkuje energii (np. w nocy). Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia powstawać będą niewielkie ilości odpadów takich, jak zużyte urządzenia,  zużyte elementy instalacji, kable oraz materiały izolacyjne. Odpady te składowane będą w sposób selektywny w kontenerach i na bieżąco, tj. po zakończonych robotach odbierane będą przez wyspecjalizowane jednostki.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.).

Najbliżej położonym obszarem jest Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi w odległości  ok. 6,2 km.

Planowane przedsięwzięcie nie sąsiaduje bezpośrednio z obszarami Natura 2000. Najbliżej położony obszar należący do europejskiej sieci Natura 2000 to specjalny obszar ochrony siedlisk Grabia PLH100021 w odległości ok. 4,1 km.

Obszar Natura 2000 Grabia PLH100021 został wyznaczony rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 października 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabia (PLH100021) (Dz. U. poz. 2079). Ww. obszar wyznaczono w celu: trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków zwierząt innych niż ptaki - w stosunku do przedmiotów ochrony.

Przedmiotami ochrony na specjalnym obszarze ochrony siedlisk Grabia PLH100021, według ww. rozporządzenia, są następujące typy siedlisk przyrodniczych oraz gatunki zwierząt:

 • 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
  z Nympheion, Potamion;
 • 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris);
 • *91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe;
 • 1032 skójka gruboskorupowa Unio crassus; 
 • 1037 trzepla zielona Ophiogomphus cecilia;
 • 1042 zalotka większa Leucorrhinia pectoralis;
 • 1060 czerwończyk nieparek Lycaena dispar;
 • 1149 koza Cobitis taenia;
 • 2484 minóg ukraiński Eudontomyzon mariae;
 • 1145 piskorz Misgurnus fossilis; 
 • 1188 kumak nizinny Bombina bombina; 
 • 1337 bóbr europejski Castor fiber;
 • 1355 wydra Lutra lutra.

Dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Grabia PLH100021 obowiązuje plan zadań ochronnych ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Grabia PLH100021 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 785 ze zm.), który szczegółowo określa m.in. cele działań ochronnych oraz istniejące i potencjalne zagrożenia dla poszczególnych przedmiotów ochrony.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę przedsięwzięcia, znaczną odległość terenu przedsięwzięcia od obszaru Natura 2000, jego cele ochrony, gatunki będące przedmiotami ochrony, a także zagrożenia zidentyfikowane dla poszczególnych przedmiotów ochrony oraz cele działań ochronnych, należy uznać, że skala przedsięwzięcia jest za mała, by stwierdzić jakiekolwiek znaczące negatywne oddziaływanie na cele ochrony ww. obszaru. Analizując zagrożenia zidentyfikowane w planie zadań ochronnych, należy stwierdzić, że przedsięwzięcie nie jest związane bezpośrednio z tymi zagrożeniami i przedsięwzięcie nie spowoduje takich zmian w środowisku, by stanowiło jakiekolwiek zagrożenie dla zachowania właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony ww. obszaru Natura 2000.

W ocenie tut. Organu karta informacyjna przedsięwzięcia umożliwia analizę kryteriów określonych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś w zakresie usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000. RDOŚ w Łodzi przeanalizował dane zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz cele ochrony najbliższego obszaru Natura 2000, zagrożenia dla tego obszaru i ustalił, że realizacja i późniejsze funkcjonowanie przedsięwzięcia nie spowodują negatywnego wpływu na przedmioty ochrony oraz cele najbliższego obszaru Natura 2000, nie utrudnią realizacji tych celów i nie mają bezpośredniego związku z zagrożeniami określonymi dla tego obszaru Natura 2000. Działania minimalizujące zaproponowane w karcie informacyjnej wydają się wystarczające do uniknięcia i ograniczenia potencjalnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze i nie ma potrzeby podejmowania specjalnych dodatkowych działań minimalizujących w stosunku do obszarów Natura 2000. Nie ma również potrzeby monitorowania skuteczności środków łagodzących i pozostałych oddziaływań, które mogą wystąpić w związku z realizacją, funkcjonowaniem i likwidacją przedsięwzięcia. 

Podsumowując, przedsięwzięcie, biorąc pod uwagę jego skalę i położenie, nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony ww. obszaru Natura 2000, w tym w szczególności nie będzie powodować pogorszenia stanu siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono dany obszar Natura 2000, nie będzie wpływało negatywnie na gatunki, dla ochrony których został wyznaczony obszar oraz nie pogorszy integralności obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami.

Z uwagi na rodzaj i charakterystykę, skalę przedsięwzięcia oraz odległość nie będzie ono miało znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Z uwagi na sąsiedztwo terenów położenie farmy fotowoltaicznej na terenach rolnych, a związku z tym z możliwością występowania kręgowców małych zaleca się wykonać ogrodzenie siatkowe niepełne z przestrzenią ok. 20 cm od poziomu terenu do dolnej krawędzi ogrodzenia, bez podmurówki lub z podmurówką umieszczoną w gruncie do poziomu terenu, tak by pod wygrodzeniem nie istniały żadne fizyczne przeszkody, co umożliwi migrację małym zwierzętom, a tym samym pozwoli na utrzymanie równowagi przyrodniczej. Dodatkowo przy projektowaniu farmy przewidzieć działania redukujące możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania w stosunku do fauny nietoperzy (zabezpieczenie otworów przez dostępem nietoperzy) oraz działania redukujące negatywne oddziaływanie na krajobraz, tj. wykluczenie stosowania elementów o barwach odbiegających od naturalnych.

Projektowana elektrownia fotowoltaiczna zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi.  

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w granicach JCWPd o kodzie:

 • PLGW600072, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych nie jest zagrożona. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Jednocześnie inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Pisia o kodzie PLRW600017183249. JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona monitorowana i jest określona jako „zagrożona” nieosiągnięciem celów środowiskowych. Dla omawianej JCWP przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych. W programie działań zaplanowano m.in. działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej;
 • PLGW600083, która charakteryzuje się słabym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Jest ona monitorowana, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Dla JCWPd przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na intensywny pobór wód podziemnych związany z odwadnianiem górniczym (Pole Bełchatów i pole Szczerców); procesy ascenzji wód zasolonych. Brak jest możliwości likwidacji kopalni przed wyeksploatowaniem złoża, ze względów gospodarczych. W programie działań zaplanowano działania podstawowe, obejmujące sprawozdawczość z zakresu korzystania z wód. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny, aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2021. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Jednocześnie planowana inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP): Dopływ z Borszewic o kodzie PLRW600016182878 JCWP posiada status naturalnej części wód o złym stanie. Jest ona niemonitorowana i jest określona jako niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie oraz przy założeniu realizacji określonych w sentencji warunków stwierdza się brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967).

Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zmianie ulegnie rolnicze wykorzystanie terenu. Obszar przeznaczony pod planowane przedsięwzięcie stanowią grunty rolne. W celu ograniczenia oddziaływania farmy fotowoltaicznej na środowisko przyrodnicze na etapie eksploatacji (po wybudowaniu farmy) teren powinien być obsiany mieszanką traw i roślin zielnych właściwych siedliskowo na analizowanym terenie. Otwory w drzwiach  i ścianach pomieszczeń inwertera, transformatora i sterowni, w tym przede wszystkim otwory wentylacyjne, powinny być zasłonięte siatką o oczkach maks. Ø 1 cm, aby uniemożliwić zajmowanie tych obiektów przez nietoperze. Wykaszanie mechaniczne terenu należy prowadzić po 1 sierpnia, po wyprowadzeniu lęgu przez ptaki. Wykaszanie prowadzić w dnie suche i słoneczne, od centrum farmy w kierunku jej brzegów. Taki sposób koszenia umożliwi ucieczkę zwierząt i ograniczy ich śmiertelność. Późne koszenie ma również na celu umożliwienie zakwitnięcia i zaowocowania roślinom zielnym, co stworzy dobre warunki siedliskowe dla owadów. Ponadto w celu ograniczenia wzrostu roślin nie należy stosować środków ochrony roślin, ani sztucznych nawozów. Wszystkie budynki farmy, należy pomalować w odcieniach szarości i zieleni, aby zmniejszyć widoczność instalacji w krajobrazie.

Zgodnie z informacją zawartą w karcie informacyjnej przedsięwzięcia na terenie zajętym pod przedsięwzięcie nie występują zadrzewienia i zakrzaczenia. Panele fotowoltaiczne zostaną umieszczone w rzędach, między którymi pozostawiony zostanie odstęp. Przestrzeń ta nie będzie przekształcana i pozostanie biologicznie czynna. W ramach jednego rzędu, panele zostaną połączone za pomocą stalowych konstrukcji i posadowione na podporach – słupkach wkręconych (lub wbitych) w grunt. Maksymalna wysokość konstrukcji wraz z panelami w rzucie bocznym nie przekroczy 4 m n.p.t.

Moduły zostaną zamontowane w kierunku południowym na specjalnej konstrukcji wsporczej, nachylone do ziemi pod kątem 15-45º oraz nie będą wyposażone w automatyczny system naprowadzania. Wyposażone natomiast zostaną w powłokę antyrefleksyjną, zapobiegającą efektowi olśnienia. Planowana farma będzie monitorowana i zarządzana zdalnie. Czynności obsługowe i serwisowe wymagające udziału człowieka będą wykonywane periodycznie.

Gęstość zaludnienia w gminie Łask wynosi 191,7 os/km2 - dane wg Głównego Urzędu Statystycznego.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia pokrywać się będzie z terenem realizacji przedsięwzięcia i nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na tereny przylegające do przedmiotowych działek. Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że teren przedsięwzięcia nie jest obszarem wodno-błotnym, ani terenem o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Nie znajduje się na terenie siedlisk łęgowych oraz w ujściu rzek. Teren przedsięwzięcia nie znajduje się także w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Teren przedsięwzięcia nie jest obszarem przylegającym do jezior, a także nie jest obszarem uzdrowiska i obszarem ochrony uzdrowiskowej. W otoczeniu terenu przedsięwzięcia brak obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe i archeologiczne.

Podsumowując, po wnikliwej analizie dokumentacji dotyczącej planowanego przedsięwzięcia, uwzględniając jego poszczególne fazy (realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji), z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie, można stwierdzić brak możliwości wystąpienia oddziaływania o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na etapie realizacji będą krótkotrwałe, ograniczone do pory dnia i przemijające. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom chroniącym środowisko oddziaływania w fazie eksploatacji zostaną ograniczone do minimum i nie będą naruszać obowiązujących standardów.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zarówno w fazie eksploatacji, jak i w fazie realizacji przy zachowaniu odpowiednich środków i technik nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko, a z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia oddziaływania będą stosunkowo niewielkie i będą miały zasięg lokalny.

 

Mając powyższe na uwadze uznano za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

POUCZENIE

 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa
  w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
 3. Złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.
 4. W okresie, o którym mowa w pkt 2 i 3, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy lub, gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.
 5. W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy ww. ustawy.
 6. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zniszczenie (przesadzenie) siedliska/stanowiska gatunków i okazów gatunków objętych ochroną lub podjęcie innych czynności mających wpływ na gatunki chronione wymaga uzyskania zgody odpowiednio od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub/i regionalnego dyrektora ochrony środowiska, a prace należy przeprowadzić zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu.
 7. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Burmistrza Łasku, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
 8. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 9. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
  do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
  i prawomocna.

 

 

 

z up. Burmistrza

mgr Wioletta Rabenda

Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

RTFdecyzja 20_22 - BIP.rtf (427,23KB)
RTFcharakterystyka - BIP.rtf (141,45KB)
 

Otrzymują:

 1. Klaudia Momot – prokurent PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o.;
 2. Strony postępowania (wg wykazu),
 3. a/a.

 

Otrzymują (zgodnie z treścią art. 86a ustawy ooś - decyzja ostateczna odrębnym pismem):

 1. Starosta Łaski.

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi,
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łasku,
 3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu.

 

 

 

 

 

 

Opłatę skarbową z tytułu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie załącznika część I pkt 45 do ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.) w wysokości 205,00 zł zapłacono na rachunek Gminy Łask.