Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/646/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2022-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964), §2 i §3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (D z. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/509/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2022-2035:
1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu.Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LI6462022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2022-2035.pdf (1,92MB)

DOCXZałącznik nr 1 LI6462022.docx (33,94KB)

DOCXZałącznik nr 2 LI6462022.docx (24,61KB)

DOCXZałącznik nr 3 LI6462022.docx (17,37KB)