Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/647/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) w związku z art. 211, art. 212, art. 214 i art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 1.900.680,71 zł w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-VI.3121.1.2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie uregulowania zobowiązania związanego z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w latach 2006-2014 (dot. Wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 29 lipca 2021 r. sygn. akt I C 1373/18 oraz wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 22 lipca 2022 r. sygn. akt IACa 1363/21). 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75011 - Urzędy wojewódzkie
1 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 1.900.680,71 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 1.211.720,00 zł w związku z większymi wpływami z tego tytułu niż przewidywano w planie. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
1 § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 800.000,00 zł
w rozdziale 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych


2 § 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości, o kwotę 400.000,00 zł
w rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw


3 § 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o kwotę 5.600,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501- Świadczenia wychowawcze


4 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 950,00 zł

5 § 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, o kwotę 2.650,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego


6 § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek, o kwotę 920,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


7 § 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, o kwotę 1 600,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 3. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 2.537.798,30 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
w rozdziale 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
1 § 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, o kwotę 2.537.798,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 4. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4751.30.2022 z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyznania rezerwy subwencji ogólnej na 2022 rok. 2. Zwiększenia dochodów dokonuje się:
w dziale 758 - Różne rozliczenia
w rozdziale 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
1 § 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gminy, o kwotę 1.000.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 5. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 240.736,00 zł w związku z Umową o powierzenie grantu o numerze 5217/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z dnia 10 maja 2022 r. dotyczącą realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1 § 6257 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 240.736,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 6. 1. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 4.923,92 zł w związku z Umową o powierzenie grantu nr 097/ASPE/2022 z dnia 21.07.2022 r. w projekcie grantowym "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż". 2. Zmniejszenia dochodów dokonuje się:
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
1 § 2057 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 4.923,92 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.§ 7. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 69.551,80 zł. 2. Zwiększenia wydatków dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 58.601,80 zł
w dziale 852 - Pomoc społeczna
w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 5.600,00 zł
w dziale 855 - Rodzina
w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1.750,00 zł
w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 2.000,00 zł
w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 1 600,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 8. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Łask na rok 2022 o kwotę 303.491,72 zł. 2. Zmniejszenia wydatków dokonuje się:
w dziale 750 - Administracja publiczna
w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
w grupie wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 240.736,00 zł
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, kwotę 240.736,00 zł
zadanie inwestycyjne - „Cyfrowa Gmina - wsparcie rozwoju cyfrowego Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa"” , o kwotę 240.736,00 zł
w dziale 801 - Oświata i wychowanie
w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe
w grupie wydatków - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, o kwotę 22.755,72 zł
w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
w rozdziale 90095 - Pozostała działalność
w grupie wydatków - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, o kwotę 40.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 9. Dokonuje się przeniesienia środków w zakresie zadań własnych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok:
1. z działu 600 - Transport z rozdziału 60016 - Drogi publiczne gminne
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne , kwotę 56.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego - „Budowa drogi gminnej nr 103162E we wsi Budy Stryjewskiej„, kwotę 36.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rembów" , kwotę 20.000,00 zł
z działu 750 - Administracja publiczna
z rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
z grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne , kwotę 100.000,00 zł
z zadania inwestycyjnego - „Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Łasku", kwotę 100.000,00 zł
do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90095 - Pozostała działalność
do grupy wydatków – Inwestycje i zakupy inwestycyjne , kwotę 156.000,00 zł

2. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 2.400,00 zł
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 2.400,00 zł
na zadanie inwestycyjne - „Rewitalizacja budynku kamienicy przy Pl.11 Listopada 1 w Łasku wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu„” , kwotę 2.400,00 zł

3. z działu 710 - Działalność usługowa z rozdziału 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 750,00 zł
z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
z rozdziału 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 750,00 zł
do działu 750 - Administracja publiczna
do rozdziału 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 1.500,00 zł

4. w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne
z grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 2.000,00 zł
do grupy wydatków – Dotacje na zadania bieżące, kwotę 2.000,00 zł

5. z działu 855 - Rodzina z rozdziału 85504 - Wspieranie rodziny
z grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 45.000,00 zł
do działu 852 - Pomoc społeczna
do rozdziału 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
do grupy wydatków – Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, kwotę 45.000,00 zł

6. z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z rozdziału 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, kwotę 31.741,91 zł
z zadania inwestycyjnego - „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask” , kwotę 31.741,91 zł
do działu 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
do rozdziału 75412 - Ochotnicze straże pożarne
do grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 31.741,91 zł
na zadanie inwestycyjne - „Dotacja celowa dla OSP w Okupie na budowę budynku remizy strażackiej w Okupie Małym” , o kwotę 31.741,91 zł

7. z działu 926 - Kultura fizyczna z rozdziału 92601 - Obiekty sportowe
z grupy wydatków - Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o kwotę 12.037,57 zł
z zadania inwestycyjnego - „Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wronowice" , kwotę 12.037,57 zł
do działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
do rozdziału 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg
do grupy wydatków – Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, kwotę 12.037,57 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 10. Dokonuje się zmian w wydatkach funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2022 rok polegających na:
1 w sołectwie Okup Mały - przeniesieniu środków w ramach wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask" kwoty 14 458,07 zł na zadanie inwestycyjne Dotacja celowa dla OSP w Okupie na budowę budynku remizy strażackiej w Okupie Małym - na zakup materiałów budowlanych w kwocie 14 458,07 zł;
2 w sołectwie Okup Wielki - przeniesieniu środków w ramach wydatków inwestycyjnych z zadania pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Łask" kwoty 17 283,84 zł na zadanie inwestycyjne Dotacja celowa dla OSP w Okupie na budowę budynku remizy strażackiej w Okupie Małym - na zakup materiałów budowlanych w kwocie 17 283,84 zł;
3 w sołectwie Wronowice - przeniesieniu środków z wydatków inwestycyjnych z zadania: "Zagospodarowanie działki do celów rekreacyjno - sportowych wraz z poprawą bezpieczeństwa i estetyki przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Wronowice " w kwocie 12 037,57 zł na wydatki bieżące na zadanie „Pokrycie bieżących opłat oświetlenia ulicznego kwoty 12 037,57 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.§ 11. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Łask na 2022 rok polegających na zmniejszeniu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 6.638.479,01 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian w budżecie ustala się planowany deficyt budżetowy na rok 2022 stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 15.113.833,99 zł. 3. Deficyt, o którym mowa w ust. 2 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 14.455.015,00 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 300.000,00 zł ora z przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 358.818,99 zł. § 12. W uchwale Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2022:
1) § 14 otrzymuje brzmienie:
§ 14. Upoważnia się Burmistrza Łasku do zaciągania zobowiązań: 1) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 2.303.578,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych oraz wykup obligacji; 2) z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości do 14 455.015 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu; 3) z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 3.000.000,00 zł”. ”;

§ 13. Dokonuje się zmian w planowanych w budżecie Gminy Łask na 2022 rok wydatkach inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 14. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Łask w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 15. W uchwale budżetowej na rok 2022 Nr XXXVIII/510/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. zmienionej zarządzeniami Burmistrza: Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 r., Nr 11/2022 z dnia 12 stycznia 2022 r., 23/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., Nr 48/2022 z dnia 10 lutego 2022 r., Nr 60/2022 z dnia 24 lutego 2022 r., Nr 63/2022 z dnia 25 lutego 2022 r., Nr 66/2021 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr 76/2022 z dnia 16 marca 2022 r., Nr 81/2022 z dnia 21 marca 2022 r., Nr 90/2022 z dnia 31 marca, Nr 107/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r., Nr 114/2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r., Nr 122/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r., Nr 133/2022 z dnia 11 maja 2022 r., Nr 139/2022 z dnia 19 maja 2022 r., Nr 152/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Nr 159/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r., Nr 165/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., Nr 168/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r., Nr 194/2022 z dnia 29 lipca 2022 r., Nr 198/2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r., Nr 214/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.,Nr 214/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr 229/2022 z dnia 15 września 2022 r., Nr 245/2022 z dnia 30 września 2022 r., Nr 255/2022 z dnia 14 października 2022 r., Nr 263/2022 z dnia 31 października 2022 r., Nr 276/2022 z dnia 16 listopada 2022 r. oraz Nr 282/2022 z dnia 18 listopada 2022 r. uchwałą Nr XL/527/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 9 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLI/547/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 lutego 2022 r., uchwałą Nr XLII/549/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 marca 2022 r., uchwałą Nr XLIII/566/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLIV/571/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 18 maja 2022 r., uchwałą Nr XLVI/582/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r., uchwałą Nr XLVII/602/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 13 lipca 2022 r., uchwałą Nr XLVIII/608/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 14 września 2022 r., uchwałą Nr XLIX/625/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 października 2022 r. oraz uchwałą Nr L/628/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2022 r. wprowadza się zmiany wynikające z §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12, §13 i §14 niniejszej uchwały:
1) w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 16. W wyniku zmian, o których mowa w §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 §13, §14 oraz w wyniku zmian dokonanych zarządzeniem Nr 263/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31 października 2022 r., nowe brzmienie do uchwały budżetowej Nr XXXVIII/510/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 29 grudnia 2021 r. otrzymuje:
1) Załącznik Nr 5 "Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu 2022 roku na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii", zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

2) Załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu Gminy Łask na rok 2022”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
3) Załącznik Nr 7 "Planowany wykaz zadań inwestycyjnych wraz z nakładami inwestycyjnymi na poszczególne zadania", zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
4) Załącznik Nr 8 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łask na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
5) Załącznik Nr 12 "Wydatki funduszu sołeckiego Gminy Łask na 2022 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 17. Sprawozdanie z wykonania uchwały złoży Burmistrz Łasku łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2022.
§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LI6472022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie zmian budżetu oraz zmian w.pdf (5,04MB)

DOCXZałącznik nr 0 LI6472022.docx (27,38KB)

DOCXZałącznik nr 1 LI6472022.docx (12,50KB)

DOCXZałącznik nr 2 LI6472022.docx (29,84KB)

DOCXZałącznik nr 3 LI6472022.docx (5,91KB)

DOCXZałącznik nr 4 LI6472022.docx (9,95KB)

DOCXZałącznik nr 5 LI6472022.docx (6,85KB)

DOCXZałącznik nr 6 LI6472022.docx (8,56KB)

DOCXZałącznik nr 7 LI6472022.docx (8,74KB)

DOCXZałącznik nr 8 LI6472022.docx (13,81KB)

DOCXZałącznik nr 9 LI6472022.docx (13,09KB)