Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku w cz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 2203, z 2018 r. poz. 2245) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się przekształcenie dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku. § 2. Przekształcenie, o którym mowa w § 1 uchwały następuje z dniem 1 września 2019 r. § 3. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski liceum, o którym mowa w § 1. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-07-2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku w cz.pdf (99,86KB)