Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/648/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie opłaty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 1005, 1079, 1561), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, 1512) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 732) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Łasku:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie Gminy Łask wprowadza się opłatę targową.
§ 3. 1. Określa się dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące przy dokonywaniu sprzedaży na targowiskach, w następujących wysokościach: 1) sprzedaż obnośna z ręki, koszyka, pojemnika - 2,50 zł; 2) sprzedaż z samochodu lub ciągnika z przyczepą o ładowności do 1,5 t włącznie albo z wozu konnego:
a) płodów rolnych - 6,00 zł,
b) pozostałych artykułów - 12,50 zł;

3) sprzedaż z samochodu ciężarowego lub ciągnika z przyczepą o ładowności powyżej 1,5 t:
a) płodów rolnych - 9,00 zł,
b) pozostałych artykułów - 19,00 zł;

4) sprzedaż z przyczepy kempingowej, wózka - 12,50 zł; 5) sprzedaż w miejscach wyznaczonych na stoisko:
a) o powierzchni do 10,00 m 2 włącznie - 15,00 zł,
b) za każdy rozpoczęty metr kwadratowy zajmowanej powierzchni powyżej 10 m 2 - 1,90 zł;

6) od innych form sprzedaży - 5,00 zł.
2. W przypadku zbiegu różnych stawek opłaty, należy pobrać opłatę wyższą.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 5. 1 . Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa. 2. Pobór opłaty targowej powierza się Krystynie Sobczak i Karolinie Sobczak.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 15% pobranych i terminowo odprowadzonych kwot.
4. Na pobraną opłatę targową inkasent wydaje pokwitowanie na drukach ścisłego zarachowania opatrzonych datą.
5. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją na rachunek Gminy Łask, za okresy miesięczne, w terminie do 10 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XIX/196/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016 r. poz. 2088).
§ 8. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LI6482022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie opłaty targowej.pdf (177,01KB)