Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/650/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Łask"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Łask", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr L/630/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Łask".
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LI6502022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w.pdf (238,87KB)

DOCXZałącznik nr 1 LI6502022.docx (7,01KB)