Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/651/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oswiatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się stawki zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1 kilometr przebiegu pojazdu, w wysokości:
1) 0,5214 zł - dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika do 900 cm 3 ; 2) 0,8358 zł - dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm 3 .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, wchodzi w życie począwszy od 27 października 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LI6512022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie określenia stawek zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych za 1.pdf (158,13KB)