Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/653/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 dla gminy Łask"

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 18 ust. 1, w związku z art. 14 i art. 17 ustawy – Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, poz. 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127, M. P. z 2021 r. poz. 814, poz. 960, z 2022 r. poz. 969, 1009) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Program Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 dla gminy Łask" w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LI6532022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2022-2025 z.pdf (12,55MB)

DOCXZałącznik nr a1 LI6532022.docx (8,05MB)