Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/654/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łasku ul. Tylna 9 na lata 2022-2028"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028, z 2022 r. poz. 1549) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łasku ul. Tylna 9 na lata 2022-2028" stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchyla się uchwałę Nr IX/100/2019 Rady Miejskiej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2019-2025 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Łasku".
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LI6542022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i.pdf (1,02MB)

PDFZalacznik1 LI6542022.pdf (745,39KB)