Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr LI/655/2022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) oraz §4 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Gminę Łask udziałów i akcji spółek prawa handlowego (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 9 marca 2015 r. poz. 841) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wniesienie przez Gminę Łask wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku przez przeniesienie na Spółkę nakładów poczynionych przez Gminę Łask z tytułu przebudowy istniejącego wodociągu w Kolonii Bałucz Ø160 PVC o łącznej długości 187 m, o wartości 88 705,90 zł (netto).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr LI6552022 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30-11-2022 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu niepieniężnego aportu do Spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i.pdf (161,91KB)